Историја

Курс:
Срби и Балкан од 1100. до 1217.
Предавачи: др Ђорђе Бубалоредовни професор
др Марко Шуицаредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Курс је замишљен с циљем да приближи студентима, кроз рад са изворима и обраду најважнијих питања, положај Срба и њихову улогу на Балкану у XII и почетком XIII века. Читав XII века обележен је сталном тежњом ка независности и условљеношћу положаја и политике српских великих жупана односима и политичким утицајима суседних сила, пре свега Византије и Угарске. Током овог раздобља створени су услови за велики прелом Немањиног доба, који је донео одлучујући заокрет у готово свим областима живота и трајно предодредио доцнију историјски развој Срба. Не само због историјског значаја Немањине владавине већ и због неупоредиво богатије изворне подлоге тежиште рада на вежбама биће управо на добу Стефана Немање, тј. на последњим деценијама XII века и почетку XIII века. У ово доба настају или стичу особене одлике најважнији српски средњовековни извори (житија, повеље, записи, натписи, закони, живопис), чија ће непосредна анализа бити основ рада на часу.
Циљ изучавања курса: Стицање знања из историје Срба у периоду раног средњег века, на одабраним темама; развијање вештина рада са историјским изворима.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: семинарске вежбе, пракса
Обавезе студената: Похађање наставе, учешће у дискусији, припрема и усмена презентација радова, семинарски рад, колоквијум.
Начин оцењивања рада и резултата: учешће у дискусији, припрема и усмена презентација радова, семинарски рад; колоквијум на крају 2. семестра; писмени и усмени део испита.
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводно предавање
Увод у тему, договор о раду, концепција вежби

2. недеља
вежбе - Типологија и особености извора за рани средњи век I
Страни извори (византијски писци;папске повеље,западни путописци и извештаји;млетачка акта); домаћи извори (Летопис попа Дукљанина, повеље,житија, записи, натписи, живопис). Основне одлике и изворна вредност.

3. недеља
вежбе - Типологија и особености извора за рани средњи век II
Страни извори (византијски писци;папске повеље,западни путописци и извештаји;млетачка акта); домаћи извори (Летопис попа Дукљанина, повеље,житија, записи, натписи, живопис). Основне одлике и изворна вредност

4. недеља
вежбе - Србија између Византије и Угарске (пут ка независности) I
Византијско-угарски односи (ратови и династичка политика), њихов непосредан и често пресудан утицај на положај Српских земаља и њихову борбу за независност.

5. недеља
вежбе - Србија између Византије и Угарске (пут ка независности) II
Византијско-угарски односи (ратови и династичка политика), њихов непосредан и често пресудан утицај на положај Српских земаља и њихову борбу за независност.

6. недеља
вежбе - Династија српских великих жупана
Бракови и родбинске везе са европским владарским кућама, титуле, принцип наслеђивања, византијска арбитража.

7. недеља
вежбе - Црквена организација на Балкану пре стварања архиепископије
Најважније дијецезе, подела и преплитање утицаја западне и источне цркве, христијанизација.

8. недеља
вежбе - Босна и Дукља у XII веку
Положај и однос према Србији великих жупана; Летопис попа Дукљанина као историјски извор.

9. недеља
вежбе - Привреда и друштво у преднемањићком периоду
Социјална стратификација;владајући слој и војска; облици друштвеног организовања; видови привређивања.

10. недеља
вежбе - Порекло Стефана Немање
Може ли се доказати родбинска повезаност Немање са породицом српских великих жупана и са дукљанском династијом

11. недеља
вежбе - Долазак Стефана Немање на власт
Политички успон, сукоб с браћом, односи с Византијом

12. недеља
вежбе - Стефан Немања и Византија (коначни обрачун)
Односи Стефана Немање према Византији, пре и после смрти цара Манојла Комнина, до коначног стицања политичке независности.

13. недеља
вежбе - Немањина освајања
Анализа обима и распореда Немањиних освајања према сведочењу извора

14. недеља
вежбе - Унутрашње уређење и привреда Немањиног доба I
Власт, сабори, удеоне области, друштвени слојеви; организација властелинства, трговина.

15. недеља
вежбе - Унутрашње уређење и привреда Немањиног доба II
Власт, сабори, удеоне области, друштвени слојеви; организација властелинства, трговина.

16. недеља
вежбе - Зета у држави Стефана Немање (са освртом на покушај освајања Дубровника)
Зета као Немањина дедовина; освајање и посебан положај у држави; Вукан као краљ Зете; операције око Дубровника

17. недеља
вежбе - Проблем прве престонице Немањића
Проблем карактера и убикације - Рас код Пазаришта или Рас Постење

18. недеља
вежбе - Наслеђе Немањиног престола и династички легитимитет (сабор у Расу 1196. год)
Значај сабора у Расу; побуде и разлози Немањине одлуке да престо остави средњем сину

19. недеља
вежбе - Немањићи и Хиландар
Сава и Симеон на Светој гори; оснивање Хиландара и његов значај за династију и државу

20. недеља
вежбе - Стварање културног идентитета I
Црквена политика, утицаји истока и запада, уметност

21. недеља
вежбе - Стварање културног идентитета II
Црквена политика, утицаји истока и запада, уметност

22. недеља
вежбе - Култ светог Симеона (основе владарске идеологије Немањића)
Основе, заснивање, циљеви; спонтаност или политички прагматизама; значај; изворна сведочанства; тип светости

23. недеља
вежбе - Судбина Немањиног политичког завештања (несложна браћа)
Грађански рат између Стефана и Вукана почетком XIII века.

24. недеља
вежбе - Растко / Сава Немањић
Политичка и духовна улога Саве Немањића

25. недеља
вежбе - Србија постаје краљевина
Значај крунисања Стефана Немањића за династију и државу.

26. недеља
вежбе - Живопис као историјски извор
Историјске композиције у сликарству; живопис као средство политичке идеологије (опционо посета Галерији фресака).

27. недеља
вежбе - Семинарски рад: читање најуспелијих и разговор I

28. недеља
вежбе - Семинарски рад: читање најуспелијих и разговор II

29. недеља
вежбе - Колоквијум

30. недеља
вежбе - Резултати и поправни колоквијум
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа I, Београд 1981, 1994, 2000, 109–124, 141–212, 226–227, 251–273; 332–340, 605–612.
С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964, 26–49.
A. Веселиновић – Р. Љушић, Српске династије, Нови Сад 2001, 21–40.
А. Веселиновић – Р. Љушић, Родослови српских династија, Нови Сад 2002, 5–15.
Историја Црне Горе I, Титоград 1967, 281–444; II/1, Титоград 1971, 3–14.
К. Јиречек, Историја Срба I, Београд 1952, 1–172; II; Београд 1952 (и сва новија издања).
група аутора, Историјски атлас, Београд 2002.
Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви. Историја и предање, зборник радова, Београд 2000.
Лексикон српског средњег века, приредили С. Ћирковић и Раде Михаљчић, Београд 1999, s.v. ЖИТИЈА, ЗАПИСИ, НАТПИСИ, ПОВЕЉЕ (Р. Михаљчић).
Византијски извори за историју народа Југославије I–IV, Београд 1955–1970
↑↑↑