Историја уметности

 • Историја српске архитектуре (18-21.век)
  Историја новије балканске архитектуре
  Историја европске архитектуре (19-20.век)
  Делатност тајфе Дамјанов
  Рад руских архитеката емиграната у Југославији (1918-1950)
 • 1991 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЖИВОТ И ДЕЛО АРХИТЕКТЕ МОМИРА КОРУНОВИЋА (1883-1969) )
 • 1995 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЈЕДАН ВЕК НАЦИОНАЛНОГ СТИЛА У СРПСКОЈ АРХИТЕКТУРИ(СРЕДИНА XIX-СРЕДИНА XX ВЕКА))
 • 1987 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2006 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2001 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ)
 • 1996 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ)
 • 1992 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ)
 • 1989 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2000 -  2000 -  National style in Serbian architecture (19-20c.)
  School of Art History, Un.of St Andrews, Scotland, St Andrews, Great Britain (циклус предавања)
 • 1994 -  2006 -  Српска архитектура 19. и 20.века (појаве, тумачење и вредновање)
  Архитектонски факултет, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2009 -  2009 -  општа историја уметности
  Факултет уметности Ниш, Ниш, Србија (циклус предавања)
 • 2006 -  Нови Сад  (Секретар (управник) Одељења за ликовне уметности Матице српске)
 • 2005 -  Београд  (Председник УО Музеја примењене уметности)
 • 2006 -  Београд, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије  (Руководилац пројекта ,,Програмске основе српске уметности двадесетог века')
 • 1987 -  Друштво историчара уметности Србије, члан  (чланство)
 • 1996 -  УЛУПУДС, члан  (чланство)
 • 1998 -  2002 - DOCOMOMO, član  (чланство)
 • 2006 -  EAHN, član  (чланство)
 • 2006 -  Уредник Зборника за ликовне уметности Матице српске  (чланство)
 • 1998 -  члан редакције часописа Наслеђе  (чланство)
 • 2007 -  члан редакције Годишњака града Београда  (чланство)
 • 1990 -  1991 - члан редакције часописа Форум  (чланство)
 • 1998 -  члан редакције часописа Историја уметности  (чланство)
 • 1995 -  члан редакције Новопазарског зборника  (чланство)
 • 2006 -  члан редакције Лесковачког зборника  (чланство)
 • 2013 -  Београд  (члан Академије архитектуре Србије)
 • 2002 -  2005 - ТЕМПУС
  Филозофски факултет , Е.У. (Рад на теми из историје српске архитектуре (крај 19. и почетак 20.века))
 • 2000 -  2006 - Идеје српске уметности 20.века
  Министарство науке Реп.Србије (члан, руководилац)
 • 2006 -  Програмске основе српске уметности 20.века
  Министарство науке и заштите животне средине Реп.Србије (Руководилац и члан)
 • 2005 -  Уметничка топографија градова у Србији
  Матица српска, Нови Сад (Руководилац)
 • 2005 -  Уметничка топографија Лесковца
  Матица српска, Нови сад (Руководилац и члан)
 • 2011 -  2014 - Национално и Европа
  Мин.просвете и науке Реп.Србије (члан)
↑↑↑