Историја уметности

Курс:
Рококо и неокласицизам (уметност 18. века)
Предавачи: др Саша Брајовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Историја европске уметности од почетка 18. века до првих деценија 19. века: уметност рококоа, неокласицизма
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са настанком, развојем и токовима европске уметности новог доба; сагледавање уметничког дела у његовом идејном, теоријском, друштвеном и културном контексту; разумевање кључних феномена европске цивилизације новог доба и спознаја њихових основних вредности, као и њиховог постојања данас и утицаја на савремени свет; оспособљавање студента да уметничко дело види у културно-историјском оквиру епохе, али и да их разуме у светлу властите логике.
Облици наставе: Предавања + вежбе: 15 предавања и 15 вежби; Предавања: предмети Историја европске уметности новог доба 2 подељени су на по 2 модула: предавања ће бити организована тако што ће се током једног семестра, тј. једног модула, изложити 12 већих целина; свака целина односи се на једну кључну идеју која је обликовала артефакте; свака целина биће изложена током једног часа (двочас). Вежбе: разрада на предавању обрађених целина – шири увид у визуелни материјал. Сваки час биће пропраћен концизним reader-ом, на основу којег ће студенти имати увид у садржај предавања.
Обавезе студената: Неопходно присуство предавањима и вежањима. Током праћења предмета Историја европске уметности новог доба 2 студент је дужан да једном за време 4 семестра има јавну презентацију рада који сам одабере (а који се односи на епоху која се изучава у тада текућем семестру). По жељи, може писати семинарски рад.
Начин оцењивања рада и резултата: Предиспитне обавезе учествују са 30, а испитне са 70 поена. Коначна оцена настаје збрајањем оцене са колоквијума (који се полаже на крају првог семестра, односно модула) и испита који се полаже на крају другог семестра, односно на крају оба наведена предмета. У коначну оцену улазе и оцене добијене на јавној презентацији рада или на семинарском раду. Залагање студената на часовима, спремност на комуникацију, размишљање и грађење сопственог става, такође доприноси квалитету дефинитивне оцене. Колоквијум је комбинација препознавања визуелног материјала (излаганог на часовима), и писмених одговара на кратка, писмено постављена питања; оцена се бележи у Индеxу студента; оцена јавног излагања рада или писања семинарског рада не уноси се у индекс, али учествује у коначном збиру. На крају године, односно слушања оба наведена предмета, полаже се усмени испит. Он се састоји од 2 питања.
План курса:

1. недеља
предавање - Дефиниција рококоа
: етимологија речи: rocaille;; појава речи rococo; теорије о генези стила; подела на фазе; дифузија и интернационални рококо; историјски значај: декоративност, орнаменталност, асиметричност, сликовитост, свођење уметничких форми на „слику“; последњи стил остварен у свим сферама уметности;

2. недеља
предавање - Француска: Style regence
утицај претходника; fête galante; одбацивање пропагандне функције уметности и императива историзма и дидактичког; утицај италијанске commedia dell’arte;

3. недеља
предавање - Француска: Врхунац рококоа и супротност рококоу
еротичност, бујност, радост живљења; улога жене у формирању естетског идеала рококоа; пасторале; колорит, материјали; инспирација питорескним ефектима природе;

4. недеља
предавање - Потрага за „моралним“ сликарством
Енглеска: тенденција да уметност мора прикаже врлину; успон средње класе, журнализам; естетски субјективизам; приказивање модерног живота, истинитост, моралност; космополитизам и национализам; Француска: сентименталност, дирљивост, la peinture morale, сентимент и врлина; послењи изданци рококоа;

5. недеља
предавање - Пејзажно сликарство у Енглеској
синтеза литерарне пасторале, баштованства тј. пејзажне архитектуре и пејзажног сликарства; башта као филозофски концепт и као секуларни статусни симбол; натуралистички асиметрични пејзажни стил, поштовање слободне, органске форме; сублимно/узвишено и питорескно.

6. недеља
предавање - Академска традиција у Енглеској
униформност и основна доктрина; гранд стyле, узвишени интернационални језик уметности;

7. недеља
предавање - Венеција: Историјско сликарство
патронатски механизам; интернационалне каријере уметника; Grand tour као социјални феномен; завршетак велике декоратерске традиције;

8. недеља
предавање - Венеција: Жанр свакодневнице, портрети
између натурализма и идеализма; нове теме, технике, ново тржиште, начин излагања.

9. недеља
предавање - Пејзажи, ведуте, капричи
vedute esate, vedute ideate, capriccio; gloria mundi старог Рима, руине као извор инспирације; венецијанске ведуте: популарност међу странцима; актуелни видљиви свет као врхунски ауторитет; осећање сталног покрета, растакање форме, најава импресионизма.

10. недеља
предавање - Неокласицизам, дефиниција, утицај Винкелмана
историјска контекстуализација; успостављање грчке уметност као идеала лепоте; „племенита једноставност и мирна величанственост“; уметност као манифестација духа времена; дефиниција: „истинити стил“, обнова уметности (risorgimento); утицај филозофа, просветитељских идеја и енциклопедизма;

11. недеља
предавање - Неокласицизам и револуција
уметничко дело као exemplum virtutis; републикански идеали, етика стоицизма; револуционарни период: проблем контекстуализације; l'art officiel, култ Бонапарте, повратак идеалима империјалног Рима: уметност као империјална пропаганда;

12. недеља
предавање - Неокласицизам, идеал, смрт
концепт имитације, као супротност копирању; уметност умирања: култ успомене, жаловања, елегијско расположење, лепота сна и смрти; нова иконографија, хероји револуције уместо хришћанских мученика; патриотизам и жртвовање за отаџбину –pro patria mori

13. недеља
предавање - Резиме модула
Преглед обрађених јединица

14. недеља
предавање - Предиспитна вежба
Вежбе у којима се расправља о најважнијим и нејасним питањима; понављаље рађених ствари, преглед визуелног материјала

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M. Levey, Rococo to Revolution, London 1966. H. Honour, Neo-classicism, Harmondsworth 1983.
Општа допунска литература
M. Levey, Painting in 18th Century Venice, London 1959. F. Novotny, Painting and Sculpture in Europe, 1780-1880, Harmondsworth 1973.
↑↑↑