Историја уметности

Курс:
Романтизам и реализам (уметност 19. века)
Предавачи: др Саша Брајовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Историја европске уметности од почетка 19. века до последњих деценија 19. века: уметност романтизма и реализма.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са настанком, развојем и токовима европске уметности новог доба; сагледавање уметничког дела у његовом идејном, теоријском, друштвеном и културном контексту; разумевање кључних феномена европске цивилизације новог доба и спознаја њихових основних вредности, као и њиховог постојања данас и утицаја на савремени свет; оспособљавање студента да уметничко дело види у културно-историјском оквиру епохе, али и да их разуме у светлу властите логике
Облици наставе: Предавања + вежбе: 15 предавања и 15 вежби; Предавања: предмети Историја европске уметности новог доба 2 подељени су на по 2 модула: предавања ће бити организована тако што ће се током једног семестра, тј. једног модула, изложити 12 већих целина; свака целина односи се на једну кључну идеју која је обликовала артефакте; свака целина биће изложена током једног часа (двочас). Вежбе: разрада на предавању обрађених целина – шири увид у визуелни материјал. Сваки час биће пропраћен концизним реадер-ом, на основу којег ће студенти имати увид у садржај предавања.
Обавезе студената: Неопходно присуство предавањима и вежањима. Током праћења предмета Историја европске уметности новог доба 2 студент је дужан да једном за време 4 семестра има јавну презентацију рада који сам одабере (а који се односи на епоху која се изучава у тада текућем семестру). По жељи, може писати семинарски рад.
Начин оцењивања рада и резултата: Предиспитне обавезе учествују са 30, а испитне са 70 поена. Коначна оцена настаје збрајањем оцене са колоквијума (који се полаже на крају првог семестра, односно модула) и испита који се полаже на крају другог семестра, односно на крају оба наведена предмета. У коначну оцену улазе и оцене добијене на јавној презентацији рада или на семинарском раду. Залагање студената на часовима, спремност на комуникацију, размишљање и грађење сопственог става, такође доприноси квалитету дефинитивне оцене. Колоквијум је комбинација препознавања визуелног материјала (излаганог на часовима), и писмених одговара на кратка, писмено постављена питања; оцена се бележи у Индеxу студента; оцена јавног излагања рада или писања семинарског рада не уноси се у индексу, али учествује у коначном збиру. На крају године, односно слушања оба наведена предмета, полаже се усмени испит. Он се састоји од 2 питања.
План курса:

1. недеља
предавање - Порекло и значење назива
Дрезден, Универзитет у Јени; „романтично“ као антитеза „класичном“; романтизам као први самопрокламовани покрет; уметнички правац или симптом времена; основне карактеристике феномена; стилски плурализам у оквиру романтизма.

2. недеља
предавање - Истраживање душе
границе свести и подсвести, разум и осећајност; креативност, имагинација, ирационалност, унутарњи свет; антиципирање модерне психологије; ратови, катастрофе, насиље, страст, убиства, самоубиства, као основне теме романтизма.

3. недеља
предавање - Истраживање душе
границе свести и подсвести, разум и осећајност; креативност, имагинација, ирационалност, унутарњи свет; антиципирање модерне психологије; ратови, катастрофе, насиље, страст, убиства, самоубиства, као основне теме романтизма.

4. недеља
предавање - Херојска визија
ескапизам, носталгија, али, истовремено и потреба да се реалност прикаже; приказивање савремених догађаја и хероја; херојска визија и историјско сликарство; херој као отелотворење жеље да се досегне слобода; питање индивидуалности и слободе.

5. недеља
предавање - Романтичарски однос према природи
религија природе, уздизање природе на ниво религије и уздизање пејзажа као једнаког, чак и супериорног у односу на историјско сликарство; пејзаж као ескапизам, али и као тумачење реалности и политичке ситуације; визионарски и натуралистички пејзаж; сликање у plain-airu–у.

6. недеља
предавање - Повратак у прошлост
интересовање за прошлост, посебно средњи век, као доба витештва, хришћанске вере и патерналистичке монархије и племства; бег, носталгија, одбацивање садашњости, али и упориште националном, идеја препорода;

7. недеља
предавање - Потрага за егзотичним
далека прошлост и далеки простори: романтичарски ексапизам; мит „племенитог дивљака“, проучавање далеких, „примитивних“ цивилизација; колонијализам и осећање супериорности; оријентализам: разнородни сегменти овог феномена.

8. недеља
предавање - Љубав, смрт и вера
романтизам и емоције; имагинативна и асоцијативна функција уметничког дела – критика класичних идеала и норми; побуна као негација темељних вредности старог поретка; боемија, Wелтсцхмертз, естетика ружног.

9. недеља
предавање - Реализам, историја назива и његово значење
реализам као супротност идеализму романтизма, неокласицизма и академизма: идеја о «објективној реалности» као извору уметничке инспирације; природа/реалност против маште/имагинације.

10. недеља
предавање - Уметност реализма и друштвена стварност
интерес за савремена збивања; дневна актуелност ликовне тематике – интерес за најниже социјалне слојеве: значај карикатуре и дневне сатире; утицај демократских и социјалистичких идеја - појава позитивизма; утицај натуралистичких романа.

11. недеља
предавање - Реализам као реакција на претходне уметничке правце, или као њихов логични проду
реализам као критеријум у просуђивању дела ликовне уметности; проблем односа реализма и академизма, односно еклектицизма академија – социјална ангажованост и социјална индиферентност.

12. недеља
предавање - Реализам и сцијентизам
реализам и развој позитивних наука; реализам и појава дагеротипије/фотографије; реализам као обнова духа просветитељског рационализма, кулминација тежњи епохе просвећености.

13. недеља
предавање - Резиме модула
Преглед већ пређених јединица у оквиру курса

14. недеља
предавање - Предиспитна вежба
Вежбе у којима се расправља о најважнијим и нејасним питањима; понављаље рађених ствари, преглед визуелног материјала

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
W. Vaughan, Romanticism and Art, London 1994. L. Nochlin, Realism, Harmondsworth 1982.
Општа допунска литература
F. Novotny, Painting and Sculpture in Europe, 1780-1880. Harmondsworth 1973. R. Rosenblum – H. W. Janson, Art of the Nineteenth Century, London 1984.
↑↑↑