Историја уметности

Курс:
Историјски модели колекционарства - владарске збирке и генеза настанка великих музеја
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Владарске збирке од 1500 до 1980. године - настанак, генеза и развој владарских збирки у контексту материјалне културе европских дворова. Генеза и настанак великих светских музеја. Модели колекционарства - Италија, Француска, Аустрија, Енглеска, Русија, Шведска, Југославија: историјски преглед и анализа најзназајнијих владарских збирки.
Циљ изучавања курса: Упознавање са културном историјом Европе кроз материјалну културу европских дворова, способност примене појединачних знања из области историје, историје уметности, музеологије.
Предуслови за полагање: Бодови из обавезних предмета, знање енглеског језика.
Облици наставе: Предавња и вежбе у блоку.
Обавезе студената: Семинарски рад, домаћи задаци, учешће у настави, писмени испит.
Начин оцењивања рада и резултата: Похађање наставе, семинарски рад, домаћи рад - савладавање литературе
План курса:

1. недеља
предавање - Колекција између видљивог и невидљивог
Дефиниције колекционарства-колекције-владарске збирке и модели приступа (методологија)
Литература: K. Pomian, "The Collection Between the Visible and Invisible" in: K.Pomian, Colectors and Curiosities, Polity Press, Cambridge, 1990, 7-45

1. недеља
вежбе - План рада блок наставе
План рада и договор о терминима одржавања блок наставе.

2. недеља
предавање - Златно доба колекционарства
Ренесансни модел колекционарства - епистемолошки приступ. Антички узори владатске идеологије и облици сакуплњања -кабинети реткости и галерије слика. Инвентар као историјски документ.

3. недеља
предавање - Породица Медичи - капела, студиоло, трибуна
Кратка историја породице Медичи; генеза, модели и преглед колекционарства појединачних владара из династије Медичи. Настанак галерије Уфици.

4. недеља
предавање - Збирка као speculum principi
Збирка Рудолфа Другог Хабсбуршког - историјат, модели тиумачења
Литература: T.Da Costa Kaufmann, "Remarks on the Collection of Rudolf II: The Cunstcamer as a Form of Representatio", In:D.Preziosi editor, Grasping the World, London, 2005.

5. недеља
предавање - Версајски модел
Луј XIV као колекционар - двор као представа и музеј
Литература: A.Schnapper, "The King Of France as Collector in the Seventheen Centery", In: Art and History, op.cit. 185 - 203.

6. недеља
предавање - Аукција века
Збирка слика Чарлса Првог - настанак и дисперзија збирке - инвентар као историјски документ
Литература: J.Brown, Kings and Connoisseurs, Collecting Art in Seventheenth Centery Europe, Princeton University Press, Princeton, 1995, 7-43.

7. недеља
предавање - Аутентичност и легитимитет владара - Шведски модел
Генеза и рани развој Краљевског музеја у Стокхолму.
Литература: M.Olansson and S.Soderlind, "The Genesis and Early Development of The Royal Museum in Stocholm: A Claim for Authenticity and Legitimacy, In: Grasping The World, op.cit., 572-600

8. недеља
предавање - Џинови и патуљци - збирка Петра Великог
Кунсткамер Петра Великог - генеза, развој и специфичности
Литература: A.Anemone, "The Monsters of Peter the Great: The Culture of the St. Petersburg Kunstkammer in the Eighteenth Centery, The Slavic and East European Journal, vol. 44, No.4 (Winter, 2000), 583-602

9. недеља
предавање - Владарске збирке и настанак великих музеја
Генеза настанка музеја Лувр и Ермитажа.

10. недеља
предавање - Закаснели ренесансни принц
Кнез Павле Карађорђевиђ као колекционар и оснивач музеја у Београду.

10. недеља
вежбе - Презентације студентских радова

11. недеља
предавање - Аберације и хибриди
Јосип Броз Тито и његова збирка

11. недеља
вежбе - Презентације студентских радова

12. недеља
предавање - Владарске збирке данас: Енглеска, Белгија и Холандија
Владарске збирке савремених монархија - аномалије или одраз времена.
Литература: C.Lloyd, The Paintings in The Royal Collection, A Thematic Exploration, Royal Collection Publication, London, 2003.

12. недеља
вежбе - Презентације студентских радова

13. недеља
предавање - Збирка као носилац сведочанства
Резиме курса

13. недеља
вежбе - Презентације студентских радова

14. недеља
предавање - Литература и методолошки приступи
Преглед градива, литература и питања.

14. недеља
вежбе - Презентације студентских радова

15. недеља
предавање - Владарске збирке као део светске баштине
Правци даљег истраживања.

15. недеља
вежбе - Пробна провера знања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J.Adamson, "The Making of The Ancien Regime Court 1500 - 1750" in: J.Adamson (edtor), The Princely Courts of Europe, Widenfeld and Nicolson, London 1999, 7-43 M.Bal, "Telling Objects: A Narrative Perspective on Collecting" In: Grasping The World, London, 2005, 84-103 T.K.Rabb and J.Brown, "The Evidence of Art: Images and Meaning in History", In: T.K.Rabb ed., Art and History, Images and Their Meaning, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, 1-7
↑↑↑