Историја уметности

Курс:
Уметност после 1945 - модерна и постмодерна (осн.)
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава: Евро-америчка уметност после 1945. (енформел, апстрактни експресионизам, сликарство акције, поп арт, оптичка и кинетичка уметност, нови реализам, пост сликарска апстракција, сликарство обојеног поља, минимал, концептуална уметност, сиромашна уметност, хиперреализам, постмодерне појаве. Манифестације послератног модернизма третирају се са становишта њихових формално-језичких и стилистичких одредница, као и у контексту њиховог социјалног, идеолошког и/или политичког залеђа. Облици неоавангарди разматрају се као завршни или кулминативни стадијум радикализације језика послератног модернизма. Постмодерна се разматра у терминима временских, идејних и методолошких одређења. Практично: Анализа теоријских текстова. Анализа уметничког дела.
Циљ изучавања курса: Стицање историографског и теоријског увида у корпус уметничких појава после 2. Светског рата у оквирима главних социјалних, културних, идеолошких и политичких процеса послератне Европе и Америке.
Предуслови за полагање: Обавезно похађање часова и семинарских вежбања. Посебних предуслова нема.
Облици наставе: Предавања: историографско-теоријска разматрања уз адекватни визуелни материјал Семинарска вежбања: Активно учешће студената; анализа уметничког дела.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Grupa autora, Posle 45, Umjetnost našeg vremena, Beograd-Zagreb-Ljubljana 1972, 13-104)
Concepts of Modern Art, (revised and enlarged edition) ed. by N. Stangos, Penguin books, 1981; 1990 (poglavlja: Kinetic Art, Pop Art, Op Art, Minimalism, Conceptual Art 212-273)
E.Lucie-Smith, Movements in Art Since 1945, Penguin books, 1995 (poglavlja: Post Painterly Abstraction; Pop, Environments and Happenings, Arte Povera, Post Minimalism, 90-218)
M.Kohler, Postmodernismus: povijesno-pojmovni pregled , Republika,10-12, Zagreb 1985
Општа допунска литература
Art in Theory 1900-1990, An Anthology of Changing Ideas, ed. by C.Harrison & P. Wood, Oxford/Cambridge 1992; 1993; 1994; 1995; 1996 (poglavlja: V, VI, VII, VIII )
Wood,Frascina,Harris,Harrison, Modernism in Dispute, Art since the Forties, The Open University/Yale University, 1993
G.C.Argan, Studije o modernoj umetnosti, Beograd 1982
C.Greenberg, Ogledi o posleratnoj američkoj umetnosti, Novi Sad 1997
L.Lippard, Pop art, Beograd 1967 ili eng. Penguin books, 1996
R.L.Goldberg, Performance Art, from Futurism to present, revised, Penguin books, 1988
D.Ashton, The New York School, a Cultural Reckoning, Penguin books, 1979
Konceptualna umetnost, tematski broj, Polja 156, Novi Sad 1972
Jameson, Postmodernizam ili kulturna logika poznog kapitalizma , Kulturni radnik, 3, 1985, 34-92
E.Lucie Smith, Umjetnost danas, Zagreb 1978
H.Kloc, Umetnost u XX veku, Svetovi, Novi Sad 1995
↑↑↑