Историја уметности

Курс:
Европска уметност 19. века (осн.)
У оквиру предмета: Европска уметност 19. века
Предавачи: др Саша Брајовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Спознаја уметничких дела у њиховом идејном, друштвеном и културном контексту. Упознавање и разумевање уметничких дела и њиховог контекста кроз литературу, посету музејима, на терену и кроз електронске базе података.
Циљ изучавања курса: Пошто савремена историја културе и уметности подразумева термин "дуги 19. век" који подразумева не само фенемене и токове 19, већ и позног 18. века, насловљени предмет обухвата епоху неокласицизма,романтизма, реализма и академизма.
Предуслови за полагање: Обавеѕно похађање предавања и вежби.
Облици наставе: Предавања и вежбе. 15 предавања и 15 вежби.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
H. Honour, Neo-classicism, Harmondsworth 1983.
W. Vaughan, Romanticism and Art, London 1994.
↑↑↑