Историја уметности

Курс:
Уметност античког Рима (осн.)
У оквиру предмета: Уметност античког Рима
Предавачи: др Јелена Ердељанредовни професор
др Олга Шпехарванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Теоријски: Уметничко-стилске и историјске појаве у античкој римској уметности. Основни садржаји програмске материје обухватају следеће тематске области: Етрурска уметност, Уметност у доба Римске републике и Римског царства. Практична настава - вежбе: Краће презентације са одређеном тематском јединицом. Студент тако учи да излаже одређену материју концизно и јасно. Учи се контекстуализацији у анализи уметничког дела или појаве. Студент активно учествује у дискусији и развија сопствене погледе у односу на уметност.
Циљ изучавања курса: Циљеви и задаци наставе историје уметности античког Рима састоје се у овладавању знањима о античкој римској цивилизацији и уметности. Оспособљавање студената за разумевање, анализу и интерпретацију уметничких дела антике.
Предуслови за полагање: Редовно присуство предавањима и семинарским вежбама.Посебних предуслова нема.
Облици наставе: Предавања: историјско-теоријска разматрања уз одговарајући визуелни материјал. Сем. вежбања: појединачна излагања са одређеном тематском јединицом.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Keler Hajnc, Rimsko Carstvo, Novi Sad 1979
Несторовић Б., Архитектура старог века, Београд (394-497)
Ramage Nancy H.&Andrew, Roman art (Romulus to Constantine), New Jersey 2005
Срејовић Д., Цермановић Кузмановић А., Римска скулптура у Србији, Београд 1987
Gombrich E.H., Umetnost i njena istorija, Beograd 1980 (104-118)
Gavela B., Etrurci (istorija, kultura, umetnost), Beograd 1978
Општа допунска литература
Дероко А., Архитектура старог века, Београд 1960 (159-256)
Wheeler Mortimer, Roman art and architecture, London 2001
Susan Woodford, The art of Greece and Rome, Cambridge, 2004 (III-IV, 89-151)
Living architecture, Roman (Gilbert Picard), Fribourg 1965
↑↑↑