Историја уметности

Курс:
Увод у историју уметности II (осн.)
У оквиру предмета: Увод у историју уметности II
Предавачи: др Бранислав Тодићредовни професор
др Зоран Ракићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Програм предмета је тематски и подељен је у неколико целина. У првој целини се разматрају теоријске основе архитектуре, њене основне законитости, елементи обликовања и грађевински материјали. Друга обухвата појам и поделу скулптура, скулпторске материјале и технике као и елементе ликовног изражавања у скулптури. Засебна целина посвеђена је цртежу и сликарству – општим појмовима, цртачким и сликарским техникама и материјалима, потом мотивима и темама у сликарству. Најобимнија целина бави се изучавањем историјског развитка историје уметности као науке од античких времена до данас. У оквиру ове целине обухваћен је и преглед развитка историје уметности и ликовне критике у Србији од друге половине XVIII столећа до данашњих дана.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да студенти стекну основна знања о теоријским основама архитектуре, скулптуре и сликарства, њиховим основним законитостима, елементима ликовног изражавања, техникама, мотивима и темама као и о историјском развитку историје уметности к
Предуслови за полагање: Похађање наставе регулисано је статутом Факултета
Облици наставе: Настава се изводи током два семестра, у оквиру предавања и вежби, укључујући и рад на терену.
План курса:

1. недеља
предавање - Основа, пресек и план грађевинe. Типови сакралних грађевина.
Основа, пресек и план грађевинe. Типови сакралних грађевина: једнобродна црква, базилика, ротонда, триконхос, црква у облику слободног и уписаног крста.

2. недеља
предавање - Основни архитектонски елементи.
Основни архитектонски елементи: стуб, стубац, пиластер, архитрав, колонада, лук, аркада, колонета, лунета, тимпанон, врсте прозорских отвора, портал, обрада и украшавање фасада, кордонски и кровни венац, конзола, лизена, контрафори, конструкција и врсте свода, конструкција и делови куполе; тромпе и пандантифи.

3. недеља
предавање - Делови хришћанског храма и њихова богослужбена намена.
Делови хришћанског храма и њихова богослужбена намена. Олтар, протезис и ђаконикон, наос, нартекс, ексонартекс, параклис.

4. недеља
предавање - Основе архитектуре античке Грчке и Рима.
-

5. недеља
предавање - Владарске инсигније и одећа.
Владарске инсигније (круна, жезло, акакија) и одећа (дивитисион, лорос, огрлица, перибрахион, епиманике).

6. недеља
предавање - Хришћанска иконографија - уводно предавање. Свето писмо као извор.
Хришћанска иконографија – појам, методологија и историјат иконографских истраживања. Основни извори за проучавање источнохришћанске иконографије: Свето писмо.

7. недеља
предавање - Основни извори за проучавање источнохришћанске иконографије.
Основни извори за проучавање источнохришћанске иконографије: хагиографије, апокрифни списи, црквена поезија, литургички и дидактично-мистични списи.

8. недеља
предавање - Типови Богородице и Христа.
-

9. недеља
предавање - Циклус Великих празника.
-

10. недеља
предавање - Циклус Страдања Христових.
-

11. недеља
предавање - Циклус Чуда Христових. Циклус Парабола Христових.
-

12. недеља
предавање - Циклус Христових посмртних јављања.
-

13. недеља
предавање - Циклус Богородице. Циклус Јована Претече.
-

14. недеља
предавање - Циклус Св. Николе. Циклус Св. Ђорђа.
-

15. недеља
предавање - Циклус Васељенских сабора. Старозаветне теме у источнохришћанској иконографији
-

16. недеља
предавање - Страшни суд и Апокалипса.
-

17. недеља
предавање - Сликана декорација у источнохришћанском храму
Ерминије. Систем сликане декорације у источнохришћанском храму. Сликана декорација куполе. Сликана декорација олтарског простора.

18. недеља
предавање - Распоред живописа у наосу и припрати.
-

19. недеља
предавање - Основни извори за изучавање иконографије западнохришћанске уметности
Основни извори за изучавање иконографије западнохришћанске уметности: Златна легенда, Размишљања о животу Христа, Велико огледало, Аrs moriendi.

20. недеља
предавање - Циклус Стварања света. Старозаветне теме у западнохришћанској уметности.
-

21. недеља
предавање - Представе светитеља у западнохришћанској иконографији.
-

22. недеља
предавање - Представе светитељки у западнохришћанској иконографији.
-

23. недеља
предавање - Богослужбена одећа ђакона, свештеника и епископа.
-

24. недеља
предавање - Богослужбени предмети и богослужбене књиге
Богослужбени предмети (путир, патена, звездица, аер, плаштаница итд.) и богослужбене књиге (јеванђеље, апостол, псалтир, служабник, октоих, триод и др).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
А. Дероко, Монументална и декоративна архитектута у средњовековној Србији, Београд 1953 (28-37, 330-333), 1962 (друго издање) (23-32, 271-273), 1985 (треће издање) (23-32, 281-283).
Свето писмо (Прва књига Мојсијева и једно јеванђеље по избору).
Grupa autora, Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog hrišćanstva, Zagreb 1979. (само поједине одреднице)
D. Srejović-A. Cermanović-Kuzmanović, Rečnik grčke i rimske mitologije, Beograd 1979 (прво издање), (Afrodita, Ahilej, Amazonke, Apolon, Arej, Argonauti, Arijadna, Artemida, A
Исто, (Hefest, Hektor, Helena, Hera, Herakle, Hermes, Kentauri, Kiklopi, Laokont, Leda, Marsija, Medeja, Muze, Narcis, Nika, Nimfe, Nioba, Odisej, Orfej, Paris, Patroklo, Persefona, Persej, Pigmalion,
Исто, (Tesej, Zevs)
Д. Богдановић, Стара српска библиотека, Летопис Матице српске књ. 408, св. 5-6, Нови Сад 1971, 405-431, 588-620 (постоји и сепарат), прештампано у: Д. Богдановић, Студије из српске средњовековне књиже
Л. Мирковић, Православна литургика I, Београд 19652, 19823, 115-135.
Општа допунска литература
T. H. Carpenter, Art and Myth in Ancient Greece, London 1994.
↑↑↑