Историја уметности

Курс:
Архитектура средњовековне Србије (осн.)
Предавачи: др Иван Стевовићредовни професор
др Олга Шпехарванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Теоријски сегмент наставе опредељен је ка хронолошком излагању и тумачењу токова развитка средњовековне архитектуре у Србији, као и наглашавању посебних појава које произилазе из географско-историјских околности њеног настанка и разноликих промена унутар њеног корпуса. Посебно се анализирају градитељски, иконографски и ликовни чиниоци, као и укупна значења најважнијих остварења у уметничком и ширем историјском контексту. Превасходна пажња усмерена је на сакралну архитектуру и архитектуру утврђених градова, а у одређеној мери разматрају се и појаве у градитељству које је настајало и након нестанка самосталности српске државе. Практична настава усмерена је ка интерактивном односу са слушаоцима, уз одговарајућу визуелну подршку и обавезу њиховог самосталног рада на мањим целинама у договору са наставником.
Циљ изучавања курса: Стицање продубљенијих знања о магистралним токовима и обележјима историје националне архитектуре од епохе раног средњег века до времена пада српске државе под турску власт.
Предуслови за полагање: Одслушани и/или положени предмети са I године студија Историје уметности.
Облици наставе: Настава се изводи током једног семестра (2x12 часова) на предавањима и на вежбама уз одговарајућу визуелну подршку, уз могућност теренске праксе.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Упознавање цтудената са предметом и циљем курса, као и са литературом и изворима података, предиспитним и испитним обавезама.

1. недеља
вежбе - Уводно предавање
Припрема за теренски рад.

2. недеља
предавање - Касноантичко градитељско наслеђе тлу средњовековне Србије I
Упознавање студената са градитељским наслеђем касноантичке епохе на простору који је током раног средњег века насељен Србима.

2. недеља
вежбе - Касноантичко градитељско наслеђе на тлу средњовековне Србије II
Упознавање студената са визуелним материјалом везаним за тему часа.

3. недеља
предавање - Методолошки приступи истраживању архитектуре средњовековне Србије
Излагање историјата истраживања архитектуре средњовековне Србије са акцентом на објашњењу досадашњих преовлађујућих методолошких приступа и врсте добијених резултата.

3. недеља
вежбе - Историјски извори за истраживање архитектуре средњовековне Србије
Упознавање студената са врстама и начином коришћења историјских извора релевантних за истраживање архитектуре средњовековне Србије.

4. недеља
предавање - Религиозно-идеолошки феномени у архитектури средњовековне Србије
Упознавање са религиозно-идеолошким подстицајима настанка архитектуре средњовековне Србије у њеним различитим раздобљима.

4. недеља
вежбе - Ликовни феномени у архитектури средњовековне Србије
Анализа ликовних својстава, њихових промена и начина интерпретације у архитектури средњовековне Србије.

5. недеља
предавање - Манастир у архитектури средњовековне Србије
Анализа појма, значења и градитељских својстава институције манастира у архитектури средњовековне Србије.

5. недеља
вежбе - Појам града у архитектури средњовековне Србије
Анализа појма, значења, видова устројавања и функције насељеног места односно града у архитектури средњовековне Србије.

6. недеља
предавање - Најстарији слој архитектуре на тлу српских земаља (IX-XI век) I
Упознавање са градитељством матичне,јужнојадранске и византијске културне зоне у најстаријем раздобљу присуства Срба на простору будуће државе.

6. недеља
вежбе - Најстарији слој архитектуре на тлу српских земаља (IX-XI век) II
Упознавање са градитељством матичне,јужнојадранске и византијске "културне зоне" у најстаријем раздобљу присуства Срба на простору будуће државе.

7. недеља
предавање - Архитектура у доба владавине Стефана Немање I
Религиозно-идеолошки и ликовни аспекти архитектуре настале у време владавине великог жупана Стефана Немање и његових непосредних сродника (цркве у Топлици, Ђурђеви Ступови у Расу, црква Св. Петра у Расу)

7. недеља
вежбе - Архитектура у доба владавине Стефана Немање II
Религиозно-идеолошки и ликовни аспекти архитектуре настале у време владавине великог жупана Стефана Немање (Хиландар, Студеница).

8. недеља
предавање - Жича - престони храм српске архиепископије
Подробна анализа историје и разнородних слојева значења архитектуре првог седишта српске аутокефалне црквене организације у средњем веку.

8. недеља
вежбе - Архитектура XIII века на тлу средњовековне Србије
Анализа градитељских својстава храмова насталих током XIII века на тлу средњовеконве Србије.

9. недеља
предавање - Архитектура Милутиновог доба I
Анализа градитељских својстава архитектуре Милутиновог доба са нагласком на елементе промена и својства континуитета у концепту сакралне грађевине.

9. недеља
вежбе - Архитектура Милутиновог доба II
Анализа градитељских својстава архитектуре Милутиновог доба са нагласком на елементе промена и својства континуитета у концепту сакралне грађевине.Излагање о Милутиновој ктиторској делатности изван граница српске средњовековне државе.

10. недеља
предавање - Архитектура Пећке Патријаршије
Историјат настанка,анализа градитељских својстава и иконографија архитектуре комплекса цркава манастира Пећка патријаршија.

10. недеља
вежбе - Архитектура манастира Дечани
Анализа градитељских својстава и иконографије архитектуре и клесане пластике главне цркве манастира Дечани.

11. недеља
предавање - Архитектура у доба царства - задужбине владара и властеле I
Упознавање са најважнијим градитељским делима првог српског цара Стефана Душана, и њеним релацијама са токовима савремене средњовековне архитектуре.

11. недеља
вежбе - Архитектура у доба царства - задужбине владара и властеле II
Упознавање са градитељским својствима властеоских задужбина на територији средњовековне Србије, и њиховим односом са савременим токовима у позновизантијској архитектури.

12. недеља
предавање - Архитектура Моравске Србије- доба кнеза Лазара
Архитектура у доба владавине кнеза Лазара и српске властеле пре Косовске битке.

12. недеља
вежбе - Архитектура моравске Србије- доба деспота Стефана
Архитектура у доба владавине деспота Стефана Лазаревића и српске властеле после Косовске битке, са посебним освртом на градитељска својства Београда као престонице деспотовине.

13. недеља
предавање - Закључно предавање
Резимирање садржаја курса и излагање о будућим правцима истраживања архитектуре средњовековне Србије.

13. недеља
вежбе - Закључно предавање
Припрема за колоквијум.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В. Ј. Ђурић – Г. Бабић-Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку I-II, Београд 1997 (I: 5-35, 50-95, 123-166; II: 5-21, 128-142).
В. Кораћ – М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998, 235-246, 254-265, 276-284, 328-354, 357-371.
В. Кораћ, Између Византије и Запада. Одабране студије о архитектури, Београд 1987, 21-32, 33-48, 99-108, 131-144, 145-156, 174-185, 203-213.
С. Ћирковић – В. Кораћ - В. Ј. Ђурић, Пећка патријаршија, Београд 1991, 26-32, 75-120, 178-184, 289-290.
Општа допунска литература
И. Стевовић, Каленић. Богородичина црква у архитектури позновизантијског света, Београд 2006.
Г. Бабић, Краљева црква у Студеници, Београд 1987.
С. Ћирковић- В. Кораћ - Г. Бабић, Студеница, Београд 1986.
А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, Београд 1962.
М. Чанак-Медић – Ђ. Бошковић, Архитектура Немањиног доба 1, Београд 1986.
М. Чанак-Медић, Архитектура Немањиног доба 2, Београд 1989
М. Чанак-Медић – О. Кандић, Архитектура прве половине 13. века 1, Београд 1995.
М. Чанак-Медић, Архитектура прве половине 13. века 2, Београд 1995.
М. Чанак-Медић, Катедрала Светог Трипуна у Котору, Котор 2010.
Д. Поповић, Српски владарски гроб у средњем веку,Београд 1991.
М. Поповић, Београдска тврђава, Београд 2006.
М.Чанак-Медић – Д. Поповић - Д. Војводић, Манастир Жича, Београд 2014.
О.Кандић-С.Поповић-Р.Зарић, Манастир Милешева, Београд 1995.
В. Ј. Ђурић, Сопоћани, Београд 1991.
О. Кандић, Манастир Градац, Београд 2005.
М. Чанак-Медић, Свети Ахилије у Ариљу. Историја, уметност Београд 2002.
С. Ћурчић, Грачаница. Историја и архитектура, Београд 2001.
М. Шупут, Манастир Бањска, Београд 2003.
М.Чанак-Медић – Б. Тодић, Манастир Дечани, Београд 2008.
С. М. Ненадовић, Душанов маузолеј црква Светих Арханђела код Призрена, Београд 1967.
В. Ристић, Лазарица и крушевачки град, Београд 1989.
С. Ђурић, Љубостиња, Београд 1985, 23-62.
Г. Симић – Д. Тодоровић – М.Брмболић – Р.Зарић, Манастир Ресава, Београд 2007.
Н. Катанић, Декоративна камена пластика Моравске школе, Београд 1988.
С. Поповић, Крст у кругу. Архитектура манастира у средњовековној Србији, Београд 1994.
S. Ćurčić, Architecture on the Balkans, Yale University Press 2010.
М.Шупут, Српска архитектура у доба турске власти 1459-1690, Београд 1984.
В. Кораћ, Споменици монументалне српске архитектуре 14. века у Повардарју, Београд 2003.
С. Петковић, Хиландар, Београд 2008.
Историја српског народа 1-2, Београд 1984.
Р. Михаљчић, Крај српског царства, Београд 1989.
Д. Оболенски, Византијски комонвелт, Београд 1991.
Р. Михаљчић, Кнез Лазар Хребељановић. Историја, култ, предање, Београд 2001.
Ј. Калић, Срби у позном средњем веку, Београд 1994.
С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 1995.
Ј. Калић, Европа и Срби. Средњи век, Београд 2006.
С. Марјановић-Душанић, Владарска идеологија Немањића. Дипломатичка студија, Београд 1997.
М. Благојевић, Српска државност у средњем веку, Београд 2011.
С. Марјановић-Душанић - Д. Поповић (ур.), Приватни живот у српским земљама у средњем веку, Београд 2006.
С. Радојчић, Узори и дела старих српских уметника, Београд 1975.
Д. Поповић, Под окриљем светости. Култ светих владара и реликвија у средњовековној Србији, Београд 2006.
И. М. Ђорђевић, Студије српске средњовековне уметности, Београд 2008.
М. Марковић, Прво путовање светог Саве у Палестину и његов значај за српску уметност, Београд 2009.
Ј. Ердељан, Изабрана места. Конструисање Нових Јерусалима код православних Словена, Београд 2013.
I. Stevović, Praevalis. Obrazovanje kulturnog prostora kasnoantičke provincije, Podgorica 2014.
Д. Поповић, Б. Тодић, Д. Војводић, Дечанска пустиња. Скитови и келије манастира Дечана, Београд 2011.
Д. Поповић - Д. Војводић (ур.), Сакрална уметност српских земаља у средњем веку, Београд 2016.
В. Кораћ, Градитељска школа Поморја, Београд 1963.
О. Кандић, Манастир Сопоћани, Београд 2016.
↑↑↑