Историја уметности

Курс:
Историја архитектуре I (мастер)
У оквиру предмета: Историја архитектуре I
Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
др Иван Стевовићредовни професор
др Олга Шпехарванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Teorijski sadržaj predmeta posvećen je produbljenijem predstavljanju tematskih celina, aspekata i načina naučnog istraživanja istorije arhitekture, zasnovanom na razmatranju različitih karakterističnih širih pojava ili posebnih primera u okviru materije i odgovarajuće istoriografije. Praktična nastava podrazumeva aktivno učešće kandidata u pripremi i obavljanju različitih vidova zadataka prethodno dogovorenih sa nastavnikom,kao i moguća terenska istraživanja.
Циљ изучавања курса: Pripremanje kandidata za samostalno naučno istraživanje u oblasti istorije arhitekture.
Предуслови за полагање: Dovršeno slušanje i polaganje ispita sa prethodnih godina studija istorije umetnosti, pohađanje predavanja i vežbi.
Облици наставе: Predavanja i vežbe sa kandidatima, konsultativni rad.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Z.Manević, Jučerašnje graditeljstvo, Urbanizam Beograda 53-54, Beograd 1979, Prilog 9, I-XXX; Д.Медаковић, Српска уметност у XVIII веку, Београд 1980, 165-188; Д.Ђурић-Замоло, Градитељи Београда 1815-1914, Београд 1981, 7-14, 15-16, 17-19, 22-26, 29-30, 36-38, 40-41, 44-45, 47-51, 55-57, 67-69, 73-76, 79-83, 88-90, 96-99, 100-102 (или друго издање исте књиге из 2009.год.); Ж.Шкаламера, Сецесија у српској архитектури, Зборник Народног музеја XII-2, Београд 1985, 7-12; Z. Manević, Srpska arhitektura XX veka, u Arhitektura XX vijeka, Beograd-Zagreb-Mostar 1986, 19-31
.Вујовић, Уметност обновљене Србије, Београд 1986, 93-160; З.Маневић, Архитект Милан Злоковић, Београд 1989, 5-37; В.Матић, Архитектура фрушкогорских манастира, у: Фрушкогорски манастири, Галерија САНУ, Београд 1990, 78-82; Б.Вујовић, Саборна црква у Београду, Београд 1996, 37-63; A.Kадијевић, Један век тражења националног стила у српској архитектури, средина XIX – средина XX века, Београд 1997; А.Кадијевић, Архитектура и урбанизам у Србији од 1854. до 1904. године, у: Наука и техника у Србији друге половине XIX века (зборник радова), Крагујевац 1998, 263-284;
З.Маневић, Класицизам у српској архитектури, Зборник МС за класичне студије 4-5, Нови Сад 2002-2003, 123-127; А.Кадијевић, Два тока српског архитектонског Ар-Нувоа: интернационални и национални, Наслеђе 5, Београд 2004, 53-70 link: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1450-605X/2004/1450-605X0405053K.pdf ; А.Кадијевић, Естетика архитектуре академизма (19-20.век), Београд 2005, 291-345;
Ротер-Благојевић, Стамбена архитектура Београда у 19. и почетком 20.века, Београд 2006, 15-60; A.Kadijević, Hrvatski arhitekti u izgradnji Beograda u 20.stoljeću, Prostor 42, Zagreb 2011, 467-477 /uzeti sa linka http://hrcak.srce.hr/75564 /; Исти, Поглед на класицизам у српској архитектури, Рачански зборник 14, Бајина башта 2009, 115-122.
Z.Manević, Novija srpska arhitektura, u: Srpska arhitektura 1900-1970, Bеograd 1972, 7-38; М.Митровић, Новија архитектура Београда, Београд 1975; А.Кадијевић, Живот и дело архитекте Драгише Брашована (1887-1965), Годишњак града Београда XXXVII, Београд 1990, 141-173; М.Р.Перовић-С.Крунић, Никола Добровић, есеји, пројекти, критике, Београд 1998;
З.Маневић, Романтична архитектура, Београд 1990; А.Бркић, Знакови у камену, Београд 1992; А.Кадијевић, Момир Коруновић, Београд 1996; Лексикон српских архитеката 19. и 20.века (уредио З.Маневић), Београд 1999; З.Јаковљевић, Фасаде Саборне цркве у Београду, Наслеђе 3, Београд 2001, 141-154; A.Ignjatović, Arhitektonski počeci Dragiše Brašovana 1906-1919, Beograd 2004; Исти, Југословенство у архитектури 1904-1941, Београд 2007;
Д.Живановић Архитекта Милорад Рувидић, Београд 2004; Б.Несторовић, Архитектура Србије у XIX веку, Београд 2006; M.Joвановић, Српско црквено градитељство и сликарство новијег доба, Београд 2007.
↑↑↑