Историја уметности

Курс:
Историја српске писмености (мастер)
У оквиру предмета: Историја српске писмености
Предавачи: др Татјана Суботин-Голубовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Зачеци српске редакције старословенског језика, покушај попуњавања празнине (XI-XII век), владарске задужбине и седишта епископија као преписивачки и културни центри, социјални статус наручилаца књиге;познати српски рукописи; састав манастирске библиотеке, процена обима проузводње књиге у светлу броја данас постојећих српских рукописа.
Циљ изучавања курса: Упознавање српског средњовековног рукописног наслеђа и његових специфичних одлика.
Предуслови за полагање: Положени испити из предмета Старословенски језик 1 и 2.
Облици наставе: Предавања, уз показивање визуалнох материјала; активно учешће студената у раду (читање репродукција, анализа изгледа и садржаја одабраних примера.
План курса:

1. недеља
предавање - Зачеци српске редакције старословенског језика (српскословенског језика), 2 часа
-

1. недеља
предавање - Најстарији писани трагови српске редакције, 2 часа
-

1. недеља
вежбе - читање и анализа одговарајућих текстуалних примера, 4 часа
-

2. недеља
предавање - Попуњавање празнине - покушај реконструкције културних збивања (XI-XII век), 4 ч
-

2. недеља
вежбе - Руски и бугарски материјал као подлога за реконструкцију - примери, 4 часа
-

3. недеља
предавање - Владарске задужбине - преписивачки и културни центри, 4 часа
-

3. недеља
вежбе - Примери продукције скрипторија појединих манастира
-

4. недеља
предавање - Социјални статус наручилаца и корисника књиге, 2 часа
-

4. недеља
вежбе - Примери који илуструју предавања о социјално статусу ктирора књиге, 2 часа
-

5. недеља
предавање - Манастирска библиотека- састав, обим, 2
-

5. недеља
предавање - Монашка лектира, 2 часа
-

6. недеља
предавање - Хиландарска библиотека и скрипторијум, 4 часа
-

7. недеља
предавање - Српски рукописи у другим светогорским манастирима, 4 часа
-

8. недеља
предавање - Мирослављево јеванђеље и Вуканово јеванђеље, 2 часа
-

8. недеља
вежбе - Читање, превод и палеографска анализа споменутих рукописа, 2 часа
-

9. недеља
предавање - Рукописи друге половине XIII века и из времена краља Милутина, 4 часа
-

10. недеља
предавање - Српски рукописи прве половине XIV века, 2 часа
-

10. недеља
вежбе - Палеографска и кодиколошка анализа одабраних примера, 2 часа
-

11. недеља
предавање - Рукописи доба Царства и друге половине XIV века, 2 часа
-

11. недеља
вежбе - Читање, превод и палеографска анализа одабраних примера, 2 часа
-

12. недеља
предавање - Рукописи српске Деспотовине, 4 часа (заједно предавања и вежбе)
-

13. недеља
предавање - Српка писменост у турском периоду, 4 часа (предавања и вежбе заједно)
-

14. недеља
предавање - Метод атрибуције рукописа, 4 часа (предавања и вежбе заједно)
-

15. недеља
предавање - Судбина српског рукописног наслеђа кроз векове, 2 часа
-

15. недеља
предавање - Метод реконструкције обима продукције и фреквенције књиге у Средњем веку, 2 часа
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
П.Ђорђић, Историја српске ћирилице, Београд 1971
Д.Богдановић, Метод описа рукописа у Археографском одељењу Народне библиотеке СР Србије у Београду, Библиотекар XX, св.5 (1968) 361-390
Д.Богдановић, Стара српска библиотека, Летопис МС 408 (новембар - децембар 1971) 405-432, 588-620
Д.Богдановић, Стара српска рукописна књига и проблем реконстркције њених фондова, Споменица посвећена 130-годишњици живота и рада Библиотеке САНУ, Посебна издања САНУ, књ.CDLXXVI, Београд 1974, 37 - 4
Д.Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, Београд 1978
Т.Суботин-Голубовић, Српско рукописно наслеђе од 1557.године до средине XVII века, Београд 1999
Л.Цернић, Писари грачаничког (липљанског) пролога-минеја. (Атрибуција рукописа као могућност реконструкције скрипторија), Археографски прилози 1 (1971) 133-166
Л.Цернић, О атрибуцији средњовековних српских ћирилских рукописа, у: Текстологија средњовековних јужнословенских књижевности, Београд 1981, 335-424
Д.Богдановић, Развој ћирилског писма у Србији до XV века, Студије из старе српске књижевности, Београд 1997, 128-164
Општа допунска литература
Т.Суботин-Голубовић, Једна група минеја Милутиновог времена, Манастир Бањска и доба краља Милутина, Ниш - Косовска Митровица - манастир Бањска 2007, 351-358
В.Мошина, Рукописи Пећке патријаршије, Старине Косова и Метохије IV-V (1968-1971) 5-136
↑↑↑