Историја уметности

Курс:
Методика праћења и оцењивања наставног рада (мастер)
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Функције и врсте оцењиванја. Праћење и оцрењивање у наставном процесу: однос планирање/програмирање и праћење/оцењивање. Праћење и оцењивање у савременој настави - педагошка перспектива: педагошки дискурси о оцењивању, будуће праксе оцењивања у трагању за постизањем објективности или партиципативности. Различити начини праћења и оцењивања рада и напредовања ученика:: тeстови знања, рубрике, игровне активности, ученичка самоевалуација, портфолио. Критеријуми оцењивања. Повратна информација. Евалуација наставног процеса и рада наставника. Практична наставва: Претраживање студентских искустава у оцењивању. Креирање тестова знања, рубрика, неформалних облика оцењивања. Формулисање описне оцене.
Циљ изучавања курса: Развијање знања о улози, начинима и проблемима праћења и оцењивања у настави, развијање критичког односа према пракси оцењивања, оспособљавање студената да учествују у процесу праћења и оцењивања.
Предуслови за полагање: Положени испити из предмета Психологија за наставнике и Основе педагогије са дидактиком.
Облици наставе: Предавања, дискусије, дебате, решавање проблема, практичне активвности
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Armstrong, T. (2008), Diskurs akademskog postignuća, Diskurs razvoja čoveka, Najbolje škole, Zagreb, 15-79
Glasser, W. (2005), Ocene i druge temeljne značajke kvalitetne škole, Kvalitetna škola, Zagreb, 93-107
Хавелка, Н., (2000), Оцењивање ученика, у Ученик и наставник у обазовном процесу, 163-185
Lindquist, E. F. (1966), Pripremanje testa i priroda merenja u pedagogiji, Beograd.
Митровић, М. (2010), Образовање будућих наставника за праћење и оцењивање у настави: перспективе, у Мери,М. (ед.): Унапређење образовања учитеља и наставника: од селекције до праксе II том, Педагошки факултет, Јагодина , стр. 229-239
Митровић, М. (2012), Промене у теорији и пракси оцењивања у настави и њихова значења за истраживање квалитета у образовању, у Посебна питања квалитета у образовању, Београд: Институт за педагогију и андрагогију, стр. 155-172
Радуловић,Л., (2010), Евалуација активности студената као полазиште за развијање програма наставног предмета, у Мери,М. (ед.): Унапређење образовања учитеља и наставника: од селекције до праксе, II том, Јагодина: Педагошки факултет и ТЕМПУС ЦРТЕ, стр. 203-215.
- Vizek Vidović, V., Vlahović-Štetić V. (2003), Planiranje, praćenje i ocenjivanje, Akitvno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi – Priručnik za nastavnike, Zagreb: Forum za slobodu odgoja, str. 11-39.
↑↑↑