Историја уметности

Курс:
Историја модерне уметности II (осн.)
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
др Ана Ерешнаучни сарадник
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: Евро-америчка уметност од 60-их год. 20. века (поп арт, оптичка и кинетичка уметност, нови реализам, пост сликарска апстракција, сликарство обојеног поља, минимал, концептуална уметност, сиромашна уметност, хиперреализам, постмодерне појаве). Манифестације послератног модернизма третирају се са становишта њихових формално-језичких и стилистичких одредница, као и у контексту њиховог социјалног, идеолошког и/или политичког залеђа. Облици неоавангарди разматрају се као завршни или кулминативни стадијум радикализације језика послератног модернизма. Постмодерна се разматра у терминима временских, идејних и методолошких одређења. Након комплетираног увида у развојне токове модерне уметности следи мапирање сродних феномена у српској уметности 20. века, са акцентом на компаративној анализи разлика и сродности, односно особеностима локалног модела. Практично: Анализа теоријских текстова. Анализа уметничког дела.
Циљ изучавања курса: Стицање историографског и теоријског увида у корпус евро-америчких уметничких појава после Другог светског рата. Потом упознавње са главним социјалним, културним и идеолошким процесима, као и последичним уметничким развојем српске модерне уметности.
Предуслови за полагање: Обавезно похађање часова и семинарских вежбања. Посебних предуслова нема.
Облици наставе: Предавања: историографско-теоријска разматрања уз адекватни визуелни материјал Семинарска вежбања: Активно учешће студената; анализа уметничког дела.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна разматрања
Уводна разматрања: методологија, дефинисање хронолошког оквира, проблемска питања

1. недеља
вежбе - Уводна разматрања
Дискусија: дефинисање појмова, идеја, проблемска питања

2. недеља
предавање - Evro-američka umetnička scena posle 1945.
Мапирање европске и америчке модерне уметности око 1945. Идеје и протагонисти.

2. недеља
вежбе - Evro-američka umetnička scena posle 1945.
Уметничке сцене Њујорка и Париза након 1945. године: разматрање друштвено-историјских и уметничких околности, дискусија о формирању Њујорка као уметничког центра у наведеном периоду.

3. недеља
предавање - Američki tip slikarstva
Апстрактни експресионизам, протагонисти. Њујоршка сцена. Теоријско уобличавање америчког сликарства у делу Клемента Гринберга.

3. недеља
вежбе - Američki tip slikarstva
Анализа текстова Клемента Гринберга и дискусија о појму амерички тип сликарства.

4. недеља
предавање - Američki tip slikarstva
Постсликарска апстракција: идеје и протагонисти.

4. недеља
вежбе - Američki tip slikarstva
Анализа текстова Харолда Розенберга; анализа одабраних примера сликарства апстрактног експресионизма.

5. недеља
предавање - Kritika modernizma
Масовна и популарна култура, нео-дада, поп-арт.

5. недеља
вежбе - Kritika modernizma
Анализа и дискусија о уметничкој пракси Роберта Раушенберга и Џаспера Џонса у контексту критике модернизма.

6. недеља
предавање - Neo dada i pop art
Протагонисти, дела, идеје.

6. недеља
вежбе - Neo dada i pop art
Анализа уметничког поступка Ендија Ворхола и дискусија о новом начину уметничке производње (Factory).

7. недеља
предавање - Неоавангарде 1967-1972: идеје и протагонисти
Неоавангарде 1967-1972: идеје и протагонисти. Флуксус, Нови реализам.

7. недеља
вежбе - Неоавангарде 1967-1972: идеје и протагонисти
"Do it yourself" естетика: презентације и дискусија

8. недеља
предавање - Скулптура у проширеном пољу
Скулптура у проширеном пољу: минимал, естетика, теорија и уметничка пракса

8. недеља
вежбе - Скулптура у проширеном пољу
Доналд Џад: изабрани радови, анализа и дискусија

9. недеља
предавање - Концептуална уметност и дематеријализација уметничког објекта
Концептуална уметност и дематеријализација уметничког објекта. Значење, смисао, основе. Уметничка пракса: performance, body art

9. недеља
вежбе - Концептуална уметност и дематеријализација уметничког објекта
"Marina Abramovic: The Artist Is Present": анализа и дискусија

10. недеља
предавање - Концептуална уметност и дематеријализација уметничког објекта II
Концептуална уметност и дематеријализација уметничког објекта. Значење, смисао, основе. Уметничка пракса: Land art, Art and Language.

10. недеља
вежбе - Концептуална уметност и дематеријализација уметничког објекта II
Документа 5, Касел 1972, анализа и дискусија

11. недеља
предавање - Хиперреализам
Појам, идеје, дефинисање хронолошког оквира, проблемска питања, протагонисти

11. недеља
вежбе - Хиперреализам
Реализам и реализми: дискусија

12. недеља
предавање - Постмодернизам
Различите теорије настанка, датовања и значења појма. Методи уметничког деловања.

12. недеља
вежбе - Постмодернизам
"less is more" vs "less is a bore": дискусија

13. недеља
предавање - Постмодернизам: протагонисти
Методи уметничког деловања, идеје, протагонисти

13. недеља
вежбе - Постмодернизам
Критике постмодернизма: дискусија

14. недеља
предавање - Почеци модерне уметности у Срба
Почеци модерне уметности у Срба око 1905. године. Предуслови настанка. Друштво и култура Кнежевине и Краљевине Србије у првој деценији 20. века. Школовања и везе са Европом.

14. недеља
вежбе - Почеци модерне уметности у Срба
Дискусија: предуслови настанка српске модерне уметности. Друштво и култура Кнежевине и Краљевине Србије у првој деценији 20. века

15. недеља
предавање - Надежда Петровић и савременици
Живот и дело Надежде Петровић. Основне етапе опуса и носећа дела. Допринос еманципацији и модернизацији слике.

15. недеља
вежбе - Надежда Петровић
Анализа дела Надежде Петровић. По могућству, вежбе у Народном музеју или Спомен збирци Павла Бељанског.

16. недеља
предавање - Српски импресионизам
Настанак и разво око 1907. до око 1918. Протагонисти српског импресионизма: Миловановић, Глишић, Миличевић, Цветковић, Ковачевић и др.

16. недеља
вежбе - Српски импресионизам
Анализа дела. Миловановић, Глишић, Миличевић, Цветковић, Ковачевић и др.

17. недеља
предавање - Уметност после 1918.
Српска уметност после Првог светског рата. Новостворени културолошки контекст Краљевине Југославије. Мапирање токова и тенденција. Школовања и везе са Европом. Ситуација око 1920/21: Шумановић, Бијелић, Радовић, Петров.

17. недеља
вежбе - Уметност после 1918.
Анализа дела: Проблем форме у српском сликарству после 1918. Шта је кубистичко и посткубистичко у сликама Шумановића, Бијелића, Радовића, Петрова око 1920/21? По могућству, вежбе у Народном музеју или одговарајућој изложби.

18. недеља
предавање - Авангардне тежње - Зенит
Настанак Даде и Зенита, прве југословенске авангарде. Делатност Зенита 1921-1926, Љубомира Мицића и протагониста. Везе са европским авангардама, футуризмом и руским контруктивизмом.

18. недеља
вежбе - Авангардне тежње - Зенит
Анализа манифеста и гласила Зенит. Расправа. Анализа дела кроз појам "авангардно" дело.

19. недеља
предавање - Сликарство између два рата 1
Мапирање. Српско сликарство између два рата. Друштво и култура Краљевине Југославије. Успон грађанског слоја, културе и грађанске уметности. Колоризам и друге тенденције.

19. недеља
вежбе - Сликарство између два рата 1
Протагонисти: Шумановић, Бјелић, Добровић, Коњовић и др. Анализа дела. По могућству, вежбе у Народном музеју или одговарајућој изложби.

20. недеља
предавање - Сликарство између два рата 2
Различити токови, идеје, идеологије, јеици српског сликарства између два рата. Интимизам и протагонисти: Челебоновић, Шербан, Аралица и др.

20. недеља
вежбе - Сликарство између два рата 2
Анализа дела: интимизам и протагонисти: Челебоновић, Шербан, Аралица и др. По могућству, вежбе у Народном музеју или одговарајућој изложби.

21. недеља
предавање - Надреализам - београдска група
Настанак, манифести, деловање групе београдских надреалиста. Главни протагонисти, методи деловања. Везе са француским надреализмом.

21. недеља
вежбе - Надреализам - београдска група
Анализа манифеста и дела групе београдских надреалиста. Главни протагонисти, методи деловања.

22. недеља
предавање - Уметност и критика друштва
Социјално-критичке и политичке тенденције у уметности Краљевине: група Земља и група Живот. Протагонисти и консеквенце деловања: Ђ. А. Кун, И. Табаковић, Ђ. Теодоровић, А. Аугустинчић, К. Хегедушић и др.

22. недеља
вежбе - Уметност и критика друштва
Дискусија: однос уметности и политике, политичких и критичких садржаја. Манифести и прогласи. Анализа ликовног дела.

23. недеља
предавање - Уметност и власт
Идеологија, политичко залеђе и деловање социјалистичког реализма у југословенској и српској уметности после 1945.

23. недеља
вежбе - Уметност и власт
Анализа политичког диктата у уметности око 1945: текстови уметника, ликовне критике и дела социјалистичког реализма.

24. недеља
предавање - Српски послератни модернизам
Политички услови либерализације уметности око 1950/51. Модели модернистичке слике. Протагонисти, групе, појединци: С. Ћелић, М. Бајић, А. Томашевић, Л. Возаревић, М.Б. Протић и др.

24. недеља
вежбе - Српски послератни модернизам
Анализа дела. Протагонисти, групе, појединци: С. Ћелић, М. Бајић, А. Томашевић, Л. Возаревић, М.Б. Протић и др. По могућству, вежбе у Музеју савремене уметности.

25. недеља
предавање - Медијала, Шејка, Нова фигурација
Тенденције у уметности од краја педесетих и шездесетих. Медијала, Шејка, Нова фигурација. Групе, појаве, појединци.

25. недеља
предавање - Медијала, Шејка, Нова фигурација
Анализа дела: Л. Шејка. Анализа дела протагониста Нове фигурације. По могућству, вежбе у Музеју савремене уметности.

26. недеља
предавање - Концептуална уметност
Мапирање. Појам, суштина, пракса, циљ, метод деловања концептуалне уметности и њених видова. ојам дематеријализованог уметничког дела. Аналитичка линија, бихејвиор линија, преформанс, боди-арт. Протагонисти београдске сцене и контекст унутар југословенске сцене.

26. недеља
вежбе - Концептуална уметност
Анализа текстова и тавова група и појединих уметника концептуалне сцене: Абрамовић, Париповић, Тодосијевић и др.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Grupa autora, Posle 45, Umjetnost našeg vremena, Beograd-Zagreb-Ljubljana 1972, 13-104)
Concepts of Modern Art, (revised and enlarged edition) ed. by N. Stangos, Penguin books, 1981; 1990 (poglavlja: Kinetic Art, Pop Art, Op Art, Minimalism, Conceptual Art 212-273)
E.Lucie-Smith, Movements in Art Since 1945, Penguin books, 1995 (poglavlja: Post Painterly Abstraction; Pop, Environments and Happenings, Arte Povera, Post Minimalism, 90-218)
Л. Трифуновић, Српско сликарство 1900-1950, Београд 1973.
С.Чупић, Теме и идеје: српска уметност 1900-1941, Галерија Матице српске, Нови Сад 2008.
Л. Мереник, Уметност и власт: српско сликарство 1945–1968, Филозофски факултет Београд и Фонд Вујичић колекција, Београд 2010.
T. McEvilley, The Triumph of Anti-Art. Conceptual and Performance Art in the Formation of Post-Modernism, McPherson & Companz 2005.
Општа допунска литература
Jasna Jovanov, Demistifikacija apokrifa (Dadaizam na jugoslovenskim prostorima 1920/1922), Apostrof, Novi Sad 1999.
В. Голубовић и И. Суботић, Зенит1921-1926, Народна библиотека Србије / Институт за књижевност и уметност (Београд) / СДК Просвјета (Загреб), Београд 2008, 15-75.
М. Тодић, Немогуће, уметност надреализма, Музеј примењене уметности, Београд 2002, 19-67.
L. Vergine, Body Art and Performance, Skira 2000.
M.Kohler, Postmodernismus: povijesno-pojmovni pregled , Republika,10-12, Zagreb 1985
C.Greenberg, Ogledi o posleratnoj američkoj umetnosti, Novi Sad 1997
L.Lippard, Pop art, Beograd 1967 ili eng. Penguin books, 1996
R.L.Goldberg, Performance Art, from Futurism to present, revised, Penguin books, 1988
D.Ashton, The New York School, a Cultural Reckoning, Penguin books, 1979
Konceptualna umetnost, tematski broj, Polja 156, Novi Sad 1972
E.Lucie Smith, Umjetnost danas, Zagreb 1978
↑↑↑