Историја уметности

Курс:
Српска уметност новог века 1 - општи курс
У оквиру предмета: Српска уметност новог века 1
Предавачи: др Владимир Симићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Садржај курса обухвата систематски преглед развоја српске уметности и културе у раном новом веку. Састоји се из два дела која су подељена по семестрима. У првом делу/семестру развој српске уметности прати се преко живота и опуса уметника. На тај начин студенти се упознају са главним представницима, али и са појмовима кључним за разумевање уметности и културе. У другом делу/семестру студенти се упознају са идејним основама уметности и визуелним материјалом као њиховим носиоцем.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти стекну знања о главним актерима, намени, идејним основама, ликовном језику и иконографским карактеристикама српске уметности и визуелне културе раног новог века. Циљ вежби је да студенти на конкретним примерима развију способност препознавања морфолошке структуре ликовног дела и да је повежу са схватањима времена и средине у којем је настало, као и са општим европским оквирима.
Предуслови за полагање: Предуслов су одслушана предавања из обавезних курсева предвиђених планом и програмом за прву годину.
Облици наставе: Настава се изводи два семестра, на предавањима и вежбама, а пропраћена је видео – пројекцијама. Вежбе су синхронизоване са наставом на курсу. На вежбама се детаљније обрађују појмови, тумачи визуелни материјал и допунска литература. Настава се изводи у учионици, а по могућности и у музејима и црквама у Београду и ван њега.
Обавезе студената: Обавезе студената су похађање наставе и вежби, припрема и активно учествовање. За припреме студената обезбеђен је списак литературе за сваки час, као и визуелни материјал у електронској форми. Студенти у току курса припремају семинарски рад, у писаној форми, који образлажу на вежбама. Тему семинарског рада студент бира на почетку године са списка који им се доставља на првим вежбама. Дужина семинарског рада је око пет страница, а дужина реферисања око петнаест минута. Семинарски рад може да има и другу форму, у договору са предавачем.
Начин оцењивања рада и резултата: Студент је обавезан да у току курса изради писани семинарски рад на тему одобрену од ментора и да резултате тог рада презентује на часу. Семинарски рад се уписује у индекс, и чини трећину коначне оцене. Вреднује се словима: А, В, и С, и његова израда је услов за излазак на коначни испит. Целокупни рад студента у току курса исказује се коначном оценом која се добија полагањем усменог испита.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Упознавање са програмом курса и обавезном и допунском литературом; временски и просторни оквири уметности и визуелне културе раног новог века.

2. недеља
предавање - Традиционално сликарство и сликари
Традиционално сликарство и сликари: Станоје Поповић, Остоја Мркојевић, Георгије Стојановић Упознавање са топосима и кључним појмовима српске уметности и визуелне културе преко живота и опуса сликара

3. недеља
предавање - Барокизација традиционалних модела уметности
Барокизација традиционалних модела уметности: Христофор Џефаровић, Јован Четиревић – Грабован, Јанко Халкозовић

4. недеља
предавање - Украјински барокни уметнички модели
Украјински барокни уметнички модели: Јов Василијевич, Василије Романович, Стефан Тенецки

5. недеља
предавање - Носиоци украјинског модела културе и визуелних уметности
Носиоци украјинског модела културе и визуелних уметности: Василије Остојић, Никола Нешковић

6. недеља
предавање - Јоаким Марковић, Димитрије Бачевић

7. недеља
предавање - Промена пикторалне поетике
Промена пикторалне поетике: Теодор Крачун

8. недеља
предавање - Јован Поповић, Мојсеј Суботић

9. недеља
предавање - Нови тип уметника – интелектуалца: Захарија Орфелин

10. недеља
предавање - Јаков Орфелин

11. недеља
предавање - Теодор Илић Чешљар

12. недеља
предавање - Арсеније Теодоровић

13. недеља
предавање - Барокни ликовни језик: симбол, метафора, антитеза, алегорија, конћето, амблем
Упознавање теорије и појмовне апаратуре српске уметности и визуелне културе раног новог века кроз анализу појединих проблема

14. недеља
предавање - Амблематика и њена примена

15. недеља
предавање - Уметност у служби морализаторског програма: морализаторско дидактичне представе

16. недеља
предавање - Уметност у служби догматског програма: однос верских полемика и сликарства

17. недеља
предавање - Ut pictura sermones: везе сликарства и проповедништва

18. недеља
предавање - Утицај верских реформи на уређење црквених ентеријера
Утицај верских реформи на уређење црквених ентеријера; симболична топографија храма

19. недеља
предавање - Утицај схоластичког богословља на дефинисање визуелних представа
Утицај схоластичког богословља на дефинисање визуелних представа: Маријанске и Христолошке теме

20. недеља
предавање - Уобличавање националне тематике: представе Срба светитеља и националне историје

21. недеља
предавање - Слика човека у раном новом веку: архијерејски и грађански портрет

22. недеља
предавање - Архитектура и урбанизам; црква у урбаној структури града

23. недеља
предавање - Везе графике и верско политичког програма карловачке митрополије

24. недеља
предавање - Појава просветитељства и критика барокног културног модела
Појава просветитељства и критика барокног културног модела; утицај јозефинистичких реформи на схватање уметности

25. недеља
предавање - Визуелна култура у доба просветитељства

26. недеља
предавање - Закључна разматрања о садржају курса

27. недеља
- - Припрема за испит

28. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
О. Микић, Л. Шелмић, Мајстори прелазног периода, Нови Сад 1981, 11-87.
Д. Давидов, Српска графика XVIII века, Нови Сад 1978, 105-214.
М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, Нови Сад 1996, 153-432.
Општа допунска литература
Д. Медаковић, Графика српских штампаних књига XV - XVII, Београд 1958, 5-187.
Р. Михаиловић, Прва зона српског иконостаса XVIII века, ЗФФ XIV-1 (1979), 279-321.
Р. Михаиловић, Ведуте српске графике XVIII века,Српска графика века, Београд 1986, 81-100.
Л. Шелмић, Српско зидно сликарство у XVIII веку, Нови Сад 1978, 5-47.
М. Тимотијевић, "Serbia sacra" и "Serbia sancta" у барокном верско-политичком програму Карловачке митрополије, Свети Сава у српској историји и традицији, Београд 1998, 387-431.
М. Тимотијевић, Традиција и барок: Утицај традиције на реформе барокне пикторалне поетике, Зборник за ликовне уметности Матице српске 34-35 (2003), 201-222.
М. Тимотијевић, Визитација манастира Шишатовца у XVIII веку: Прилог изучавању ефемерног спектакла, у: Манастир Шишатовац, Зборник радова научног скупа Сану, Београд 1989, 341-366.
Б. Вуксан, Украјинска богословска литература и барокизација српске ликовне уметности у XVIII столећу, Саопштења XXXII-XXXIII (2001), 61-80.
↑↑↑