Историја уметности

Курс:
Aрхитектура средњег века: токови, контекст, значење, рецепција (осн.)
Предавачи: др Иван Стевовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: У оквиру курса објашњавају се различити токови градитељског стварањане током раздобља од 4. до средине 15. века, обележја континуитета и новине, превасходно у црквеној архитектури, сакрална топографија појединих области или градова, као и утицаји које су значајни споменици имали на градитељску делатност различитих области византијског света или западне Европе. Посебна пажња посвећена је најзначајнијим грађевинама или комплексима сакралне и јавне намене, са акцентом на политичку или идеолошку позадину из које произилазе, једнако као и различитим начинима креирања визуелних ефеката сакралног простора.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са токовима средњовековне архитектуре, са контекстом, значењем и рецепцијом различитих појава које су се јављале током временског периода од 4. до средине 15. века.
Предуслови за полагање: Студент мора да испуни услове прописане Статутом Филозофског факултета.
Облици наставе: Настава се иѕводи током једног семестра (1x12).
План курса:

1. недеља
предавање - Архитектура средњег века
Уводно излагање о општим обележјима архитектуре средњег века

2. недеља
предавање - Токови архитектуре средњег века I
Упознавање студената са хронолошким и другим токовима средњовековне хришћанске сакралне архитектуре

3. недеља
предавање - Токови архитектуре средњег века II
Упознавање студената са токовима и обележјима секуларне архитектуре у средњем веку

4. недеља
предавање - Религиозно-идеолошки оквири настанка архитектуре средњег века
Упознавање студената са најважнијим религиозно-идеолошким подстицајима настанка средњовековне архитектуре.

5. недеља
предавање - Уметност у архитектури средњег века
Анализа основних ликовних обележја средњовековне сакралне архитектуре

6. недеља
предавање - Ктитор и градитељ у архитектури средњег века
Анализа вишеслојних, константних и променљивих односа ктитора-наручиоца и градитеља средњовековне сакралне архитектуре.

7. недеља
предавање - Архитектура средњовековног града
Анализа основних, заједничких и посебних/регионалних обележја архитектуре средњовековног града.

8. недеља
предавање - Манастир у архитектури средњег века
Подробна анализа појма, институције и значења манастира и његовог градитељског устројства у архитектури средњег века

9. недеља
предавање - Црква у архитектури средњег века
Подробна анализа свих аспеката устројства цркве као кључног вида сакралне грађевине у архитектури средњег века.

10. недеља
предавање - Сакрални простор у средњем веку
Анализа начела устројства средњовековног сакралног простора као категорије,и његових различитих видова, од индивидуалног (испоснице)до јавног (катедралне цркве).

11. недеља
предавање - Иконографија сакралне грађевине у средњем веку
Анализа начина конституисања иконографских значења сакралне грађевине у различитим периодима архитектуре средњег века.

12. недеља
предавање - Континуитет и дисконтинуитет у архитектури средњег века
Анализа видова установљавања континуитета односно дисконтинуитета средњовековне сакралне архитектуре у односу на античку архитектуру, као и спрам промена у градитељском начину изражавања од ране до позне хришћанске архитектуре.

13. недеља
предавање - Закључна разматрања
Резиме материје изложене на претходним часовима и упућивање студената у токове будућих проучавања архитектуре средњег века.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В.В. Бичков, Византијска естетика, Београд 1991.
А. Гуревич, Категорије средњовековне културе, Нови Сад 1994.
Ž. Dibi, Vreme katedrala. Umetnost i društvo 980-1420, Beograd 1989.
J. Bjalostocki, Povjest umjetnosti i humanističke znanosti, Zagreb 1988.
A. Doig, Lithurgy and Architecture: From the Early Church to the Middle Ages, Farnham, Burlington 2010.
R. Ousterhout, Master Builders of Byzantium, Princeton 1999.
G. Bandmann, Early medieval аrchitecture as bearer of мeaning, New York...etc. 2005 (постоје и друга издања, као и издање на немачком).
R.M. Jensen, Understanding early christian art, London, New York 2000.
R. Krautheimer, Studies in early christian, medieval and renaissance art, London, New York, 1971.
↑↑↑