Историја уметности

Курс:
Уметност и патриотизам у српској култури 18. века (осн.)
Предавачи: др Владимир Симићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
План курса:

1. недеља
предавање - Појам патриотизма у култури барока и просветитељства (уводна разматрања)

2. недеља
предавање - Патријарх Арсеније IV Јовановић и визуелни програм Карловачке митрополије
Патријарх Арсеније IV Јовановић и визуелни верско-политички програм Карловачке митрополије

3. недеља
предавање - Портрети патриота-мученика: светитељи и хероји у 18. веку

4. недеља
предавање - Сакрализација простора и ведуте српских манастира

5. недеља
предавање - Култ владара и династички патриотизам

6. недеља
предавање - Уметност и топоси династичког патриотизма
Уметност и топоси династичког патриотизма: култ предака, глорификација плодности и смрт владара

7. недеља
предавање - Патриотски чинови и јавна сфера: слике крунисања и династичких тријумфа

8. недеља
предавање - Слика непријатеља

9. недеља
предавање - Просветитељство и грађански патриотизам

10. недеља
предавање - Патриотизам и јозефинизам

11. недеља
предавање - Конституционални патриотизам око 1800. и визуелна уметност
Конституционални патриотизам око 1800. и визуелна уметност: сталежи, нација и политичко тело

12. недеља
предавање - Закључна разматрања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В. Симић, За љубав отаџбине: патриоте и патриотизми у српској култури XVIII века у Хабзбуршкој монархији, Нови Сад 2012.
Општа допунска литература
М. Тимотијевић, „Serbia sacra“ и „Serbia sancta“ у барокном верско-политичком програму Карловачке митрополије, у: Међународни научни скуп Свети Сава у српској историји и традицији, ур. Сима Ћирковић,
M. Viroli, For Love of Country: An Essay On Patriotism and Nationalism, Oxford University Press 2003.
М. Костић, Роду и обществу: цртеж насловне стране Историје Јована Рајића – рад сликара Јакова Орфелина, ЗЛУМС 37 (2009), 109–124.
В. Симић, Сава Текелија: патриота, просветитељ и добротвор на размеђи XVIII и XIX века, у: Сава Текелија: велики српски добротвор, Нови Сад 2010, 15–105.
М. Тимотијевић, Композиције Стефана Гавриловића „Гај Муције Сцевола пред Порсеном“ и „Томирида са Кировом главом“ као патриотски „exemplum virtutis“, Зборник Народног музеја 18/2 (2007), 273–309.
↑↑↑