Историја уметности

Курс:
Мултиперспективност у настави историје (мастер)
Предавачи: др Марко Шуицаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава 1. Упознавање са појмом и дидактичким концептом мултиперпспективности. 2. Упознавање са оквирним референтним документима (Препоруке Савета Европе за наставу историје у 21. веку, Препоруке Савета Европе за примену интеркултуралног дијалога у настави историје, Образовни стандарди за крај обавезног образовања из историје, Наставни програми). 3. Теоријске поставке концепта мултиперспективности 4. Предности и начини примене дидактичког концепта мултиперспективности 5. Ограничења и потенцијални проблеми у примени дидактичког концепта мултиперспективности 6. Како применити мултиперспективност на часу (рад са историјским изворима) 7. Како применити мултиперспективност на часу (рад са и литературом/тумачења) 8. Мултиперспективност и критичко мишљење 9. Семинарски рад са применом мултиперспективности на одређеној контроверзној историјској теми, или одређеној савременој теми уз употребу различитих извора информација (новине, аудио-визуелни медији, интернет...)
Циљ изучавања курса: Развој компетенција наставника за организовање и реализацију наставе историје засноване на примени дидактичког концепта мултиперспективности, а предвиђене реализацијом образовних стандарда за предмет.
Предуслови за полагање: Услов: похађање наставе Mетодике наставе друштвено-хуманистичких предмета
Облици наставе: Монолошка, дијалошка, хеуристичка, интерактивна, рад са изворима и наставним материјалом
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р.Страдлинг, Мултиперспективност у настави историје, водич за наставнике, Београд 2004
Р. Страдлинг, Настава историје 20 века, Београд 2003
Б. фон Борис, Мултиперспективност, утопијска претензија или изводљива основа учења историје у Европи, Настава и историја 1 (2003)
М. Шуица, Како предавати мултиперспективност у Србији, изазови и ограничења, Настава и историја 2 (2004)
Приручник за наставнике у БиХ, Савет Европе, ур. Луиза Блек
Образовни стандарди за крај обавезног образовања за нсатавни предмет историја, Београд 2009.
М.Шуица, Настава историје, Р.Михаљчић, М.Шуица, С. Кнежевић, Приручник за наставнике историје за шести разред основне школе, Београд 2010.
Настава модерне историје Југоисточне Европе, Додатни наставни материјали, историјске читанке 1-4, Београд 2010.
↑↑↑