Историја уметности

Курс:
Школска пракса 2 (мастер)
У оквиру предмета: Школска пракса 2
Предавачи: др Марко Шуицаредовни професор
др Драгана Димитријевићванредни професор
др Душан Мојићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
др Љиљана Раденовићванредни професор
др Јулијана Вучоредовни професор
др Главендекић Милкаредовни професор
др Оливера Дурбабаредовни професор
др Јелена Филиповићредовни професор
др Драган Булатовићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: 1. Улоге и активности предметног наставника: - посматрање и бележење свих активности наставника, праћење повезаности активности наставника на часу са циљевима часа и стандардима, праћење међузависности активности наставника и ученика (интеракција и комуникација наставника и ученика у вези са садржајем предмета); - посматрање праксе праћења и оцењивања у настави предмета; - анализа прикупљеног материјала о активностима наставника и уоченим улогама, упоређивање првобитних претпоставки о пословима наставника и уочених активности током боравка у школи и у разговору са наставником, упоређивање са захтевима у различитим документима и методици наставе предмета. 2. Укључивање у планирање и организовање часова (у сарадњи са наставником – ментором). 3. Самостално планирање и реализација часова према циљевима и стандардима. 4. Планирање и реализација вредновања напредовања ученика.
Циљ изучавања курса: Развијање компетенција за планирање, организацију и реализацију наставног процеса и праћење и проверавање напредовања ученика према циљевима предмета и стандардима постигнућа ученика.
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: Посматрање и практиковање различитих улога наставника (планирање и реализација различитих активности у учионици), анализа активности према циљевима
↑↑↑