Историја уметности

Српска уметност новог века 2
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмено
Садржај предмета: Садржај предмета : Програм предмета обухвата систематски преглед српске уметности од 1800. до 1914. Курс је подељен у двa основнa модула.У првом се обрађују идејне и друштвене основе као и главни актери и токови уметничког живота док се у другом проучавају намена и деловање српске уметности до 1914.
Циљ изучавања предмета: Циљ предмета је да студенти стекну основна знања о идејним основама, актерима, ликовном језику, топографији и намени српске уметности oд 1800. до 1914.
Предуслови за полагање: Предуслов су одслушана предавања из обавезних курсева историје уметности средњег века опште и националне.
Облици наставе: Настава се изводи два семестра, на предавањима и вежбама. Вежбе су синхронизоване са наставом на курсу. Оне се углавном одвијају пред уметничким делима која се налазе на подручју града Београда а која се изучавају у оквиру рада на предмету. Вежбе су организоване тако да се студенти, од којих се захтева активно учешће,упознају са оригиналним уметничким делима, појмовима историје уметности новог века, допунском литературом и тумачењем визуелног материјала.Кроз рад на вежбама студенти активно припремају испит и упознају се са методологијом изучавања српске уметности новог века.
Обавезе студената: Обавезе студената су похађање наставе и вежби, припрема и активно учествовање. Студенти у току курса припремају кратак семинарски рад у писаној форми. Дужина семинарског рада је око 7 страница. Семинарски рад може да има и другу форму, у договору са асистентом.
Постојећи курсеви:
↑↑↑