Историја уметности

Општа историја уметности средњег века 2
Предавачи: др Јелена Ердељанредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: писмено-усмено
Садржај предмета: Сви видови стваралаштва из домена ликовних уметности у периоду од 1000. до 1500. године на подручју Византије и земаља византијског културног круга као и западне Европе.
Циљ изучавања предмета: Упознавање студената са настанком, развојем и токовима средњовековне уметности у распону од 1000. до 1500. године на широком подручју од Атлантика до Урала и од Северног мора до Судана са посебним нагласком на интеракцији различитих култура, њима својствених идеја и уметничког стваралаштва које је обележило овај период. Сагледавање уметничког дела у његовом сакралном, идејном, друштвеном и културном контексту, разумевање кључних феномена средњовековне цивилизације и њихових основних вредности као темеља европске цивилизације, посебно у светлу феномена дугог трајања. Праћење главних токова и упознавање са кључним споменицима епохе али и разумевање различитости рецепције основних идеја и предложака у различитим срединама истог времена (центар и провинције, официјелна и популарна уметност, итд.). Посебан нагласак на стварању оквира за разумевање вредности уметничког наслеђа Балкана, са свим његовим разноликостима, као светске културне баштине.
Предуслови за полагање: Неопходно присуство студената на предавањима и вежањима. Студентима би пред свако предавање, или на почетку сваког модула, био подељен концизан реадер, тј. збир текстова релевантних за праћење материје која се представља на предавањима. Студенти би били дужни да се са тим текстовима на време упознају а одређена врста провере њихове обавештености и ангажованости спроводила би се на вежбањима.
Облици наставе: Предавања и вежбе: 12 предавања и 12 вежби по модулу Вежбе: разрада на предавању обрађених целина – шири увид у визуелни материјал, уз пуно учешће студената.
Постојећи курсеви:
↑↑↑