Класичне науке

Курс:
Латински језик I (осн.)
У оквиру предмета: Латински језик I
Предавачи: др Борис Пендељванредни професор
др Драгана Димитријевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 12.00
Садржај курса: Основи латинске граматике обрађују се тако да и они студенти који нису пре студија учили латински језик могу да савладају све програмске целине, те се на предавањима уче основе латинске морфологије и синтаксе, што се потом на вежбама обнавља и утврђује.
Циљ изучавања курса: Циљ је да се студенти оспособе за читање и разумевање једноставнијих одабраних одломака из дела латинских писаца.
Предуслови за полагање: Нема предуслова за похађање наставе.
Облици наставе: Предавања, групни и индивидуални рад студената.
План курса:

1. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- deoba glasova; klasični i tradicionalni izgovor; kvantiteta slogova; naglasak - vrste reči - opšte osobine latinske glagolske promene; četiri konjugacije; razvrstavanje glagola prema obliku aktivnog infinitiva prezenta; tri osnove; pamćenje osnovnih oblika; - opšte osobine latinske imenske promene; pet deklinacija; pamćenje osnovnih oblika

2. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- I deklinacija: imenice ženskog i muškog roda; II deklinacija: tip na -us; tip na -er; vir; tip na -um i opšta svojstva srednjeg roda; pridevi druge i prve deklinacije - aktivni indikativ prezenta, imperfekta i futura glagola svih konjugacija; indikativ prezenta, imperfekta i futura glagola esse - predlozi, predloška konstrukcija

3. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- III deklinacija: konsonantske osnove, -i osnove - aktivni indikativ perfekta, pluskvamperfekta i futura egzaktnog; indikativ perfekta, pluskvamperfekta i futura egzaktnog glagola esse - sintaksa padeža

4. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- III deklinacija: pridevi; IV deklinacija; V deklinacija - pasivna promena svih konjugacija u indikativu prezenta, imperfekta, futura; pasivni obrt - sintaksa padeža

5. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- komparacija prideva: pravilna, nepravilna, opisna - particip perfekta pasivnog: značenje; pasivni indikativ perfekta, pluskvamperfekta i futura egzaktnog - istorijski prezent

6. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- lične zamenice; lična povratna zamenica; prisvojne zamenice - aktivni konjunktiv prezenta, imperfekta glagola svih konjugacija; konjunktiv prezenta, imperfekta glagola esse; aktivni konjunktiv perfekta, pluskvamperfekta; konjunktiv perfekta, pluskvamperfekta glagola esse

7. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- pokazne zamenice - pasivni konjunktiv prezenta, imperfekta glagola svih konjugacija; pasivni konjunktiv perfekta, pluskvamperfekta - particip futura aktivnog; aktivna perifrastična konjugacija

8. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- priprema za prvu pismenu vežbu; prva pismena vežba - imperativ prezenta; imperativ futura

9. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- upitne zamenice; relativna zamenica - particip prezenta aktivnog: značenje; vezani particip - ablativ apsolutni; ablativ apsolutni bez participa - složenice glagola esse

10. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- neodređene zamenice - deponentni i semideponentni glagoli - bezlični glagoli - sistem šest infinitiva: oblici; infinitiv kao subjekt; infinitiv kao objekt

11. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- građenje i komparacija priloga - akuzativ sa infinitivom kao objekt uz glagole govorenja i sl.; akuzativ sa infinitivom kao subjekt uz bezlične glagole - osnovni i redni brojevi

12. недеља
предавање - morfologoja i sintaksa
- nominativ s infinitivom - nepotpuni glagoli - nepravilni glagoli ire, ferre i njihove složenice

13. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- zamenički pridevi - nepravilni glagoli volo, nolo, malo i fio - istorijski infinitiv

14. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- gerundiv: značenje; pasivna perifrastična konjugacija; atributivni gerundiv; predikativni gerundiv izvan pasivne perifrastične konjugacije - at; autem, vero i asindeton u značenju srpskog “a”; ita vero, minime vero

15. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- priprema za drugu pismenu vežbu; druga pismena vežba - gerund: oblici i upotreba

16. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- causa i gratia; gerund sa objektom; zamena gerunda gerundivom - enim; tamen - pitanja za “da” ili “ne”: -ne, num, nonne - potvrdan i odričan odgovor

17. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- nezavisni konjunktiv - konjunktiv u zavisnim rečenicama; consecutio temporum;

18. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- zavisno upitne rečenice

19. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- namerne rečenice - inkohativni glagoli - sintaksa padeža

20. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- zahtevne rečenice - pripisivanje karakteristične radnje pomoću posesivnog elementa uz esse

21. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- vremenske rečenice

22. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- uzročne rečenice - zamenički prilozi

23. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
-priprema za treću pismenu vežbu; treća pismena vežba -sintaksa padeža

24. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- pogodbene rečenice: realni, potencijalni i irealni hipotetički period

25. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- posledične rečenice

26. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- dopusne rečenice - frekventativni glagoli
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Маневић Шијачки, Латинска граматика (Р); Гортан, Горски, Пауш, Латинска граматика (Р); Ђорђевић, Латинско-српски речник(Р).
↑↑↑