Класичне науке

Курс:
Преглед античке књижевности 3 (осн.)
Предавачи: др Душан Поповићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Прозна и стихована дела хеленске и римске књижевности, елементарне биографије њихових аутора, основни појмови античке књижевности, теоријски и историјски приступ изучавању књижевности старе Грчке и Рима. Предвиђено је да полазници самостално преводе оригиналне књижевне текстове и обављају њихову анализу.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање полазника у овладавању знањима и вештинама неопходним за дубље разумевање проблема везаних за настанак, трансмисију и рецепцију античких књижевних текстова.
Предуслови за полагање: Испуњене предиспитне обавезе (редовно похађање наставе и активно учешће у истој) и одбрањен семинарски рад.
Облици наставе: Предавања и вежбе (2+2 часа недељно).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд, 2003.
A. Lesky, Povijest grčke književnosti, Zagreb, 2001
Општа допунска литература
D. Popović, "Poezija kao knjiga, knjiga kao glas: jedan poznoantički književni topos viđen kroz prizmu Nonovog poetskog opusa", Lucida intervalla 40(2011), 85-102.
↑↑↑