Педагогија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Просветитељски, књижевни рад и педагошке идеје Светог Саве
Просветитељски, књижевни рад и педагошке идеје Светог Саве Изворна литература: ~ Свети Сава: Сабрана дела, Завод за уџбенике..., Београд, 2001., стр. 35-39 (Карејски типик), 45-52 (Хиландарски типик – одломак), 120-122 (Упутство за држање псалтира) *(и стр: 124-133 (Коментари), 147-156 (Речник мање познатих речи и израза)) Приручна литература: - Миливојевић, А.: Време, личност и просветитељски рад Светог Саве, Настава и васпитање, бр.2, 1996., стр. 371-387

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом,начином рада на курсу и предиспитним обавезама студената

2. недеља
предавање - Педагошка терминологија српских средњевековних текстова

2. недеља
вежбе - Појам просвете у српској средњевековној терминологији и данас
Упоредна анализа значења појмова просвета и просвећивање у српском средњевековном речнику, у схватањима Доситеја Обрадовића и српском савременом речнику, и трагање за одговарајућим одређењем; литература: -Историја школа и образовања код Срба, Историјски музеј Србије, Београд, 1974.

3. недеља
предавање - Школство као средство очувања српског националног идентитета у Хабсб. монархији
Школство као средство очувања српског националног идентитета у Хабсбуршкој монархији у XVIII веку (наставак) Рад Теодора Јанковића Миријевског и Аврама Мразовића на школовању српских учитеља и прва српска учитељске школа у Сомбору), и оснивање и рад Српске православне велике гимназије у С. Карловцима литература: -Историја школе и образовања код Срба, Историјски музеј, 1974. - Трнавац, Н.: Азбучник и типологија познатих школских институција, Доситеј, Београд, 2004., стр.312

3. недеља
предавање - Школство као средство очувања српског националног идентитета у Хабсб. монархији
Школство као средство очувања српског националног идентитета у Хабсбуршкој монархији у XVIII веку: оснивање српско-словенских школа 1690., руско-словенских основних школа (1726-1731), средње латинско-словенских, клерикалних, уметничких (1731-1737).

4. недеља
предавање - Школско законодавство у Србији до 1918. године
-Ћунковић Срећко, Школство и просвета у Србији у XIX веку, Београд, 1970., стр.13-191 - Тешић.В: Настава и школе (1878-1918) у Историја српског народа, књ.6, том 2,СКЗ, 533-547 - Илић, А: графички прикази школских система у Србији из чланка Школски систем, наставници и ученици у Србији (1804-2004), Зборник Два века образовања у Србији, ИПИ, 2005., стр. 153-164 - Трнавац, Н.: Два века образовања учитеља у Југославији, Педагогија, бр.3-4,'93., стр 99-117

4. недеља
предавање - Србија у 19 веку
Србија у 19 веку – подела на периоде, најзначајнији политичик, социјални и културни догађаји...

5. недеља
предавање - Систем образовања (школе) у Југославији 1918-1941
Систем образовања (школе) у Југославији 1918-1941 и Школство у Југославији и Србији од 1945. године до данас; Димић, Љ.: Просвета у Краљевини Југославији, у Образовање у Срба кроз векове, Београд, САНУ, 2004., стр. 211-232

5. недеља
предавање - Школско законодавство у Србији до 1918. године
Школско законодавство (основне, средње, стручне и више школе) - наставак

6. недеља
вежбе - Осврт на пређено градиво, припрема за колоквијум

6. недеља
- - Колоквијум – тест знања

7. недеља
предавање - Методолошки проблеми у проучавању српске педагошке прошлости;

7. недеља
вежбе - Израда пројекта за групно истраживање
Израда пројекта за групно истраживање: дефинисање проблема, одређивање периода, циља и задатака истраживања, подела задужења и разговор о доступним изворима (педагошка периодика и литература, уџбеници, прикази одржаних часова, извештаји надзорника, записници са седница Главног просветног савета, књижевност за децу и омладину, мемоарска грађа...), подела задужења и договор о представљању резултата; Посебно значајно: разговор о анализи извора и утврђивање критеријума анализе...

8. недеља
предавање - Педагошке идеје представника радне/активне школе у Србији
Педагошке идеје представника радне/активне школе у Србији: Стевана Д. Поповића, Јована Миодраговића и Сретена Аџића; приручна литература: Педагошка енциклопедија, Београд, 1989.(чланак о С.Д.Поповићу) -Недовић, Велизар, Педагошки погледи Јована Миодраговића, Замак културе, Врњачка Бања, 1981. -Милован Ристић, Споменица Сретену Аџићу, Јагодина, 1939. -Зорица Лукић, Педагошке идеје Сретена Аџића, Настава и васпитање, бр.5, 1993.

8. недеља
вежбе - Дискусија о схватањима српских педагога-предстваника радне/активне школе
Дискусија о схватањима српских педагога-предстваника радне/активне школе изворна литература: Поповић Д., Стеван, Рад у школи- Методика по Карлу Керу, Београд, 1872., до стр. 79 -Јован Миодраговић, Најобичније грешке у настави и васпитању школском, Београд, 1920. – Увод: стр. 10-12, Садржај: стр. I-X, Дисциплинске грешке: стр. 239-243 Радиша или какав нам је учитељ потребан на селу, Београд, 1910. -Сретен Аџић, Пољска учионица, Београд, 1924., Увод, Значај пољских учионица, Употреба пољских учионица, Типови пољских учионица Учитељеве забелешке, Београд, 1924.,

9. недеља
предавање - Научна педагогија у Србији и њени представници Војислав Бакић и Стеван Окановић
Научна педагогија у Србији и њени представници Војислав Бакић и Стеван Окановић; Осврт на полемику између Окановића и Аџића о научној педагогици; приручна литература: Др. Никола Поткоњак, Војислав Бакић, Зборник Филозофског факултета Београд, 1967 Др. Стеван Окановић , у Седамдесет пет година Катедре за педагогију, Београд, 1967 изворна литература: -Др. Стеван Окановић, Истина о научној педагогици, Учитељ, 1900/'01, Београд, стр.621-631, 717-723,

9. недеља
вежбе - Научна педагогија у Србији
Научна педагогија у Србији – анализа и дискусија на основу изворне литературе и примери примена теорије формалних ступњева у српској педагошкој пракси; изворна литература: -Др. Војислав Бакић, Општа педагогика, Београд, 1897., стр. 1-29 - Др. Војислав Бакић, Посебна педагогика, Београд, 1901., стр. 1-5

10. недеља
предавање - Допринос српској педагошкој науци В. Младеновића, М. Милошевића и В.Ракића
-Љубица Радулашки, Војислав Р.Младеновић и његово доба (1884-1964), Настава и васпитање бр.1-2, Београд, 1993. - Спевак, З.: Представници културне педагогије, Зборник Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, св.6, 1988., стр.17-25 -Тешић, В.:Др Вићентије Ракић (личност, рад, педагошке идеје), Посебно издање часописа Настава и васпитање посвећено 100-годишњици рођења др. Вићентија Ракића, 1981., стр.7-49 -Љубица Радулашки, Функција игре и уметности у педагошким схватањима Вићентија Ракића, Предшколско дете бр.3-4, 1980

10. недеља
вежбе - Функција игре и уметности у васпитању по В.Ракићу
Функција игре и уметности у васпитању – Вићентије Ракић изворна литература: -Др. Вићентије Ракић, Васпитање игром и уметношћу, Београд, 1946.

11. недеља
предавање - Социјалистичка педагогија у Србији
Социјалистичка педагогија у Србији, педагошке идеје Милоша Б. Јанковића, осврт на критику школе Светозара Марковића и рад Васе Пелагића; Библиотека Будућност;

11. недеља
- - Колоквијум – есеј на задату тему која се обрађује уз помоћ литературе

12. недеља
пројекат - Извештај о истраживању
Представљање резултата тимског истраживања по плану утврђеном у седмој недељи и дискусија о томе;

12. недеља
пројекат - Наставак рада са претходног часа

13. недеља
пројекат - Извођење закључака на основу резултата целокупног истраживања

13. недеља
пројекат - Наставак рада са претходна два часа
Представљање резултата тимског истраживања по плану утврђеном у седмој недељи и повезивање са резултатима до којих се дошло у претходним задацима истраживања као и дискусија о томе)

14. недеља
вежбе - Дискусија о посети музеју
Дискусија о посети музеју и резултатима анализе и трагање за различитим облицима презентације српске педагошке прошлости;

14. недеља
вежбе - Посета Педагошком музеју
Посета Педагошком музеју са задатком критичке анализе сталне поставке, а на основу усвојених знања на овом курсу;

15. недеља
вежбе - Покушај синтетичког сагледавања српске педагошке прошлости
Заједнички покушај синтетичког сагледавања српске педагошке прошлости; Разговор о континуитету и дисконтинуитету у развоју српског школства и педагогије...

15. недеља
- - Завршни час
Разговор о испиту, евалуација курса од стране студената, повратна информција о успеху студената у реализацији предиспитних обавеза;
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература за сваку наставну јединицу већ је наведена у оквиру плана рада по недељама.
↑↑↑