Педагогија

Курс:
Шпански језик 2
У оквиру предмета: Шпански језик 2
Предавачи: Марина Николићнаставник страног језика
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Садржај наставе шпанског језика током курса Шпански језик 2 одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим и ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. У настави Италијанског језика 2 обрађују се, поред преосталих граматичких партија предвиђених за рад у трећем семестру и ужестручне теме кроз рад на текстовима, што омогућава студентима да овладају стручном терминологојим, као и да стекну увид у различите језичке регистре и стилове. Критеријуми за избор текстова су аутентичност и поузданост извора и актуелност.Студенти активно учествују у избору текстова. Уз обнављање научених граматичких структура ,већа пажња усмерена је на : синтаксу (изражавање узрока, последице, намере, времена, начина, хипотезе, поређења, концесије; антериорност, симултаност, постериорност; паратакса и хипотакса) и лексику (грађење речи - деривација и композиција, алитерација; употреба синонима, хипонима, хиперонима) Студенти се упознају са основама текстуалне лингвистике и анализе дискурса за потребе коришћења језика струке - стичу основне текстуалне компетенције: (акценат на надреченичном нивоу у анализи текста ,механизми језичке кохерентности ,механизми кохезије текста -конектори, слагање времена) Упознају се са типологијом текстова - дескриптивни, аргументативни, инструментални, информативни – и специфичностима њихове структуре (нпр. организациони обрасци у одређеном тексту ), као и са основним техникама и стратегијама коришћења језика у академске сврхе( тражење информација у тексту струке, резимирање, излагање итд.) У оквиру наставе студенти се упознају са елементима цивилизације.
Циљ изучавања курса: Основни циљ наставе курса Шпански језик 2 на Филозофском факултету је овладавање стручним страним језиком у областима које се изучавају на Факултету. Овај циљ подразумева овладавање структуром језика, као и стилским одликама општенаучног и језика ужих научних области, и то развијањем следећих вештина: - читањa и разумевањa стручне литературе; - писменoг и усменoг изражавања; - превођења стручне литературе; У процесу остваривања наведених циљева студенти се оспособљавају за коришћење речника, терминолошких лексикона и енциклопедија. Студенти по окончању наставе из овог курса и положеног испита треба да буду у стању да се у различитим стручним и професионалним ситуацијама изразе садржински диференцирано и примерено датој комуникативној ситуацији. Методичко знање које студенти стекну током учења страног језика на Филозофском факултету треба да их оспособи за даље самостално изучавање страног језика.
Предуслови за полагање: Предуслов за похађање курса Шпански језик 2 је одслушани курс Шпански језик 1.
Облици наставе: Настава страних језика остварује се предавањима, вежбама, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
Обавезе студената: Студент је обавезан да редовно похађа наставу и активно у њој учествује, припрема се за предавања и вежбе, ради домаће радове и презентације, испуњава предиспитне обавезе и положи испит.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад и резултати рада студената оцењују се у току наставе и на испитима. Коначна оцена формира се на основу броја поена које је студент остварио на основу предиспитних обавеза (које нису услов за излазак на испит) и резултата писменог и усменог испита, у укупном збиру од 100 поена. Предиспитне обавезе учествују са 30 поена (20 поена-контролни задатак- граматика 2;10 поена - презентација, превод, резиме). Писмени испит (превод - 20-25 редова непознатог стручног текста) носи 30 поена, а усмени 40. Усмени испит: студент припрема 30 страна стручног текста по сопственом избору, а чији превод није објављен на српском језику. Студент је обавезан да наставнику поднесе на увид изабрани текст. На испиту се од студента очекује да: a) у форми усменог приказа интерпретира садржај и проблематику унапред одабраног и прочитаног текста и изрази свој критички став; b) усмено преведе на српски језик део истог текста дужине до 20 редова. Оцена се формира на основу укупног броја остварених поена.
План курса:

1. недеља
предавање - релативне заменице, презент субјунктива
Превод ужестручног текста;релативне заменице; презент субјунктива

2. недеља
предавање - имперфекат субјунктива
Превод ужестручног текста; имперфекат субјунктива

3. недеља
предавање - перфекат субјунктива
Превод ужестручног текста; перфекат субјунктива

4. недеља
предавање - основе слагања времена
Превод ужестручног текста; основе слагања времена.

5. недеља
предавање - Глаголске перифразе
Стручни језик, превод општестреучног текста у ком је коришћен конјунктив.

6. недеља
предавање - Пасив - грађење и употреба
Превод ужестручног текста и вежбање пасивне форме.

7. недеља
предавање - проста и сложена реченица
Превод ужестручног текста са применом основа синтаксе.

8. недеља
предавање - језик струке
језик струке: анализа и превод општестреучног текста у ком је коришћен конјунктив и пасив

9. недеља
предавање - израда резимеа
Израда резимеа; примери

10. недеља
предавање - Хипотетички период
Превод текста и употреба кондиционала.

11. недеља
предавање - сложени инфинитни облици
Превод текста. Сложени инфинитни облици( герундиј, инфинитив) партицип .

12. недеља
- - први контролни задатак
Први контролни задатак, анализа резултата.

13. недеља
- - систематизација
Систематизација градива, увежбавање слабије савладаних граматичких целина

14. недеља
- - систематизација
Коментар и анализа евентуалних грешака на преводима стручних текстова.

15. недеља
- - систематизација
Самостални рад студената - систематизација пређеног градива

16. недеља
- - рад на тексту струке 16-27
У овом периоду ради се на сложенијим оригиналним текстовима на шпанском језику. Програм по недељама креира се у договору са студентима, и у зависности од њихових потреба и интересовања те га није могуће прецизирати. При избору тема и врста текстова води се рачуна о дисциплинарној хетерорености студената. Критеријум за избор текстова је аутентичност, поузданост извора и актуелност. Студенти активно учествују у избору текстова. Поред морфосинтаксе и лексике,студенти се упознају са основама текстуалне лингвистике и анализе дискурса за потребе коришћења језика струке,као и са типологијом текстова (дескриптивни, аргументативни, инструментални, информативни) као и са основним техникама и стратегијама коришћења језика у академске сврхе. Уз видео материјал студенти се упознају са елементима цивилизације.

28. недеља
- - систематизација 28-29
Самостални рад студената - припрема за испит

30. недеља
- - испит
писмени и усмени испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Марина Николић: Избор текстова за студенте II године свих одељења Филозофског факултета, скрипта.
Општа допунска литература
По избору. Једнојезични речник CLAVE, Шпанско-хрватски речник В. Виње, В. Виња: Граматика шпанског језика
↑↑↑