Педагогија

Курс:
Медији и образовање
У оквиру предмета: Медији и образовање
Предавачи: др Саша Дубљаниндоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Предмет курса су васпитно-образовни аспекти комуникација и медија. Проучава се кроз неколико проблемских целина: - Теорије комуникација; - Култура комуницирања као васпитно образовни проблем; - Специфичне врсте комуникације и образовање; - Медијско образовање деце и младих; - Традиционални медији у образовању деце и младих; - Савремене образовне технологије; - Медијско-образовна анимација деце и младих.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је стицање знања, способности и вештина које оспособљавају за научно-истраживачки рад и деловање ради унапређивања педагошке праксе у области комуникација и медија.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом.
Облици наставе: Доминира интерактивна настава.
Обавезе студената: Консултовање литературе; презентација домаћих, практичних и других радова; активно учешце на часовима.
Начин оцењивања рада и резултата: Предиспитне активности: презентација домаћих, практичних и других радова; колоквијуми; вежбања и инвентивност. Испит: усмени и/или писмени.
План курса:

1. недеља
вежбе - Комуникација и домен педагошког интересовања - предавања
Спецификација педагошког интересовања за проблеме комуникације. Теорије и појам комуникације. Медији у васпитно-образовном систему. Структура комуникационог процеса. Критеријуми поделе и врсте. Масовна комуникација и масовни медиј. Публика, масовна публика и публика која се образује. Образовна у структури осталих функција масовног комуницирања. Педагошки процес - педагошка комуникација

2. недеља
вежбе - Семиотичко-лингвистичке релевантности комуникације - предавања
Кодови у комуникацији. Знак и науке које се баве знаком. Подела и функције знакова. Денотативно и конотативно значење. Информација, порука и знање.

3. недеља
вежбе - Невербална комуникација - предавања
Појам, функције и истраживања невербалне комуникације. Педагошки значај проучавања невербалне комуникације. Презентативни кодови невербалне комуникације (критеријуми поделе и врсте). Знаци везани за глас. Експресија тела (фацијална експресија; гестови; држање и став тела; телесни додир; физички изглед). Артефактна комуникација. Комуникација везана за простор и време. Комбиновање невербалних кодова.

4. недеља
вежбе - Језик и говор - предавања
Језик као најсавршенији облик симболичке комуникације. Настанак језика и језичких група. Језик и говор. Култура говора. Реторика и беседништво (појам, однос, подела, развој). Организовање беседе и јавног наступа (инвентио; диспоситио; елоцутио; ацтио). Говорник и невербални знаци. Вербално-образовна комуникација.

5. недеља
вежбе - Језик и писана реч - предавања
Jезик и писмо. Писмо као систем знакова. Најсавршенији облик писма. Бројеви као математички код у комуникацији. Мнемотехничка средства и знаци у комуникацији. Најелементарнији облици писања (пиктограми и идеограми. Најстарија писма. Вештине писања.

6. недеља
вежбе - Медији масовног комуницирања и концепције медијског образовања - предавања
Најпознатије теорије медија.Опште карактеристике, критеријуми поделе, врсте медија. Медијско образовање: образовање за медије и образовање путем медија (општи приступ).

7. недеља
вежбе - Медијска писменост; мултимедијско образовање - предавања
Садржај појма ’медијска писменост’. Медијско описмењавање деце и наставника. Мултимедијско образовање.

8. недеља
вежбе - Штампани медији и образовање - предавања
Развој, врсте карактеристике, функције. Штампани медији у образовању и узрасне особености. Педагошке специфичности.

8. недеља
вежбе - Образовање за медије и путем медија - предавања
Образовање за медије (појам, циљеви, задаци, дидактичко-методичке особености). Образовање за медије као специфичан образовни садржај. Педагошке-дидактичко-методичке особености образовања путем медија. Модели и израда програма медијског образовања.

9. недеља
вежбе - Електронски медији и образовање - предавања
Развој, врсте, карактеристике, функције. Радио као средство комуникације, информисања и образовања деце и одраслих (природа, развој). Телевизија као средство комуникације, информисања и образовања (природа, развој). Специфичности узраста и ’образовна телевизија’. Образовна ТВ и радио емисија (процес стварања и размене). Филм и образовање – развој, жанрови, карактеристике. Педагошке специфичности употребе филма

10. недеља
вежбе - Нове технологије и образовање - предавања
Информационе технологије као комуникационо-образовни феномен. Значај и функције. Нове технологије и садржаји образовања. Образовање на даљину и електронско образовање. Електронске учионице. Компјутерска писменост. Интернет-образовна понуда и могућности. Виртуелно образовање, електронски каталози, базе података и сл.

11. недеља
вежбе - Онлajн образовање - предавања
Предуслови и развој онлajн образовања. Теофријске основе електронског учења. Специфичности софтвера (ЛМС) у образовању. Методички захтеви рада у онлајн окружењу. Облици трансмисије знања и интеракција у електронски подржаним курсевима. Синхроне и асинхроне образовне активности. Онлајн комуникацијске вештине.

12. недеља
вежбе - Педагошка функција новинара - предавања
Етичко-образовна својства и вештине новинара. Новинар у креирању и реализацији медијског образовања деце и младих (могућности и спутавајући фактори)

13. недеља
вежбе - Амбивалентни карактер употребе медија - предавања
Суштина амбивалентности. Слободно време и медији. Медијска манипулација, цензура, пропаганда. Медијски шунд, снобизам и слично. Реклама (маркетинг) као вид информативно-образовно-медијске комуникације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Безданов-Гостимир, С., (1994) За(у)водјење медија, Министарство просвете РС, Бгд.
• Бригс, А., Кобли, П., (2005), Увод у студије медија, Kлио, Бгд.
• Дебре, Р., (2000), Увод у медиологију, Kлио, Бгд.
• Фидлер,Р.(2004) Медиаморпхосис, Kлио, Бгд.
• Јанићијевић, Ј., (2000), Комуникација и култура, Издавачка књижарница З.С. Нови Сад.
• Лоример, Р., (1998.) Масовне комуникације, Kлио, Бгд.
• Мандић, П., Мандић, Д., (1997) Образовна информациона технологија, Учитељски фак., Бгд.
• Мандић, Т., (1995), Комуникологија, Бгд.
• Мек Квин, Д., (2000) Телевизија, Kлио, Бгд.
• Образовање и масовне комуникације, зборник (1993) Министарство просвете, Бгд.
• Овесни, К., Самуровић, С., (1997) Алтеративни модели образовања одраслих, Андрагошке студије, Вол.4 бр.2
• Радојковић, М., Милетић, М., (2005) Комуницирање, медији и друштво, Стилос, Нови.
• Рот, Н., (2004) Знакови и значење, Плато, Бгд.
• Шинглер, М., Виринга, С., (2000) Радио, Kлио, Бгд.
• Станојевић, О., (2003) Арс Рхеторица, Службени лист, Бгд.
• Томић, З., (2000) Комуникологија, Филолошки факултет., Бгд.
• Зиндовић-Вукадиновић, (1994) Визуелни језик медија, Институт за педагошка истраживања. Бгд.
Општа допунска литература
• Бјелица, М.(1983) Штампа и друштво, Београд, ЗУНС
• Бојд, Е. (2002) Новинарство у електронским медијима, Клио, Београд
• Божовић, Р. (1990) Култ-ура, Београд, Научна књига
• Бретон, Ф. (2000) Изманипулисана реч, Београд, Клио
• Бурдије, П.(2000) Нарцисово огледало, Београд, Клио
• Ђорђевић, Т.(1979) Теорија информација/теорија масовних комуникација, Љубљана, Партизанска књига.
• Дјуричић, П.(1990) Новинарство - филозофија, морал, занат, Београд, Ларис
• Џуверовић, Б.(1980) Култура без граница - Лица и наличја масовне комуникације, Београд, Бигз
• Еко, У.(1973) Култура, Информација, Комуникација, Београд, Нолит
• Филиповић, В. Костић, М. и Прохаска, С. (2001) Односи са јавношћу, Београд, ФОН
• Гартенсцхлаегер, У. Хинзен, Х. Ур. (2000) Перспективе и тенденције образовања одраслих у Европи, Загреб, Хрватска заједница пучких отворених училишта
• Гоне, Ж.(1998) Образовање и медији, Београд, Клио
• Качавенда, Н.(1974) Како одрасли схватају појмове у радио серији, у: Образовни програми радија, Београд, ЈРТВ
• Качавенда, Н.(1975) Радио-емисија у мултимедијском приступу друштвеном образовању, Андрагогија (Загреб), бр. 1-2
• Казнев, Ж.(1976) Социологија радио-телевизије, Београд, БИГЗ
• Келнер, Д. (2004) Медијска култура, Београд, Клио
• Комуникација и медији у савременој настави, зборник (2004), Учитељски факултет у Јагодини, Јагодина
• Кон, Ж.(2001) Естетика комуникације, Београд, Клио
• Костић, Б.(1994) Менаџмент и коресподенција, Београд, ЗУНС
• Маклуан, М.(1971) Познавање општила - човекових продужетака, Београд, Просвета
• Морен, Е. (1979) Дух времена, Београд, БИГЗ
• Станковић, Ж., (2006), Развој технологије учења на даљину, Настава и васпитање, Вол. ЛВ, бр. 2, Београд, Педагошко друштво Србије
• Шушњић, Дј. (1990) Рибари људских душа, Београд, Младост
↑↑↑