Педагогија

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бер, Б. (2001), Шта је анализа дискурса? у: Увод у социјални конструктивизам, Београд: Цептер, стр. 206–233.
Богдановић, М. (1981), Критика квантитативног формализма, у: Квантитативни приступ у социологији, Београд: Службени лист СФРЈ, стр. 133–155.
Bredo, E. i Feinberg, W. (1982), The Interpretative Approach to Social and Edicational Research, in: Knowledge and Values in Social and Educational Research, Pfiladelphia: Temple University Press, pp. 115–128.
Milles, M.B., Huberman, M. A. (1994), Qualitative Data Analysis, London : Sage.
Пешић, М. и сарадници (2004), Педагогија у акцији, Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета.
Савићевић, Д. (2000), Пут ка друштву учења, Београд: Ћуро Салај и Просветни преглед.
Schostak, J. F. (2002), Understanding, designing, and conducting qualitative research in education, Bruchingham : Open University Press.
Halmi, A. (2005), Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima, Jastrebarsko: Naklada Slap.
Hymes, D. (1980), Language in Education: Ethnolinguistic Essays, Washington : Center for Linguistices.
↑↑↑