Педагогија

Курс:
Историја школства у Србији (осн.)
У оквиру предмета: Историја школства у Србији
Предавачи: др Александра Илић-Рајковићванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава Просвета и образовање у Србији у средњем веку. Организација и рад српских школа у Хабзбуршкој монархији. Терезијанске реформе школства и јозефинизам. Просвета и школство у Србији у периоду 1804-1830. године. Школски систем, мрежа школа, школско законодавство, наставни планови и програми, настава, ученици и наставници у Србији у периоду 1830–1868. године. Развој уџбеничке литературе. Промене у српском школству последњих деценија XIX и почетком XX века. Школско законодавство, школски систем, мрежа школа у Краљевини СХС – Југославији између два светска рата. Практична настава: Вежбе Училишта, учитељи и ученици, методи и садржаји учења у средњовековној Србији. Оснивање и рад Српске православне велике гимназије, Богословије у Сремским Карловцима, Препарандије у Сентандреји и Учитељске школе Сомбору. Наставни планови и програми, настава, ученици и наставници у Србији у XIX и првој половини XX века. Педагошко образовање учитеља и наставника у Србији. Улога педагошког музеја у очувању педагошког наслеђа. Аутобиографије као извор за педагошку историографију.
Циљ изучавања курса: Да студенти стекну основна знања о развоју школства, васпитања и образовања у Срба од средњег века до данас и да се оспособе за критичко разумевање друштвено-историјског и културног контекста у коме су се развијали просвета и школство у Србији.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавањa, дискусијe, групни рад, реализација истраживачких задатака.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом, литературом, предиспитним обавезама.
Упознавање са програмом, садржајем и начином рада, литературом, предиспитним обавезама и правима студената, начинима праћења и евалуације рада.

2. недеља
предавање - Просвета и образовање у Србији у средњем веку.
− Училишта, учитељи и ученици, методи и садржаји учења. Литература: − Сима Ћирковић: „Писменост и образовање у средњовековној Србији”, Историја школа и образовања код Срба, Историјски музеј Србије, Београд, 1974, стр. 9-30.

2. недеља
вежбе - Развој српске педагошке терминологије.
- Eтимолошко порекло и развој значења педагошких појмова (васпитање, образовање, просвета....).

3. недеља
предавање - Учење и образованост у огледалу средњовековних текстова.
Учење и образованост у огледалу средњовековних текстова. Литература: − Сима Ћирковић: „Писменост и образовање у средњовековној Србији”, Историја школа и образовања код Срба, Историјски музеј Србије, Београд, 1974, стр. 9-30.

3. недеља
вежбе - Просветитељски рад Светог Саве.
Просветитељски рад Светог Саве. Литература: − Александар Миливојевић: „Време, личност и просветитељски рад Светог Саве“, Настава и васпитање, бр. 2, 1996, стр. 371-386. − Наташа Вујисић-Живковић: „Просветитељски рад Светог Саве – хронолошка линија“. (интерни материјал)

4. недеља
предавање - Српске школе и образовање у Хабзбуршкој монархији.
− Српска православна црква и организација школства у Хабзбуршкој монархији у првој половини XVIII века. Литература: − Димитрије Кириловић: Српске школе у Војводини у XVIII веку, Сремски Карловци, 1929, стр.1-13, 20-25, 33-37.

4. недеља
предавање - Обилазак музеја СПЦ.
Обилазак музеја СПЦ и анализа сталне поставке.

5. недеља
предавање - Терезијанске реформе и јозефинизам.
− Просветно-педагошки рад Т. Ј. Миријевског, А. Мразовића и С. Вујановског. − Оснивање и рад Српске православне велике гимназије и Богословије у Сремским Карловцима. Литература: − Страхиња Костић: Споменица Учитељске школе у Сомбору, Сомбор, 1953.

5. недеља
вежбе - Оснивање и рад препарандије у Сент Андреји и учитељске школе Сомбору.
 Концепција, наставни план и програм учитељске школе.

6. недеља
предавање - Просвета и школе у Србији у периоду 1804–1830. године.
− Слика школе уочи и за време првог српског устанка – критика извора. − Основне школе (мрежа школа, ученици, учитељи, наставни садржаји и методи), оснивање и рад Велике школе и Богословије. Литература:  Прота Матија Ненадовић: Мемоари, Политика, Београд, 2005, стр. 44-48.  Вук Стефановић Караџић: „Писмо Милошу Обреновићу (од 12/24 априла 1832)“, у Историјски списи I, Просвета, Београд, 1969, стр. 193-195.  Вук Стефановић Караџић: „Школа“, у Ријечник, Нолит, Београд, 1975, стр. 841-842.  Вук Стефановић Караџић: Први српски буквар, 1827, Беч, стр. 1-3.  Срећко Ћунковић: Школство и просвета у Србији у XIX веку, Педагошки музеј, Београд 1970.

6. недеља
вежбе - Слика школа у извештајима "директора свију школа" Петра Радовановића.
 Слика школа у извештају Петра Радовановића (1836) – критика извора. Литература:  „Списак свију у Књажевству Сербији наодећи се учитеља у 1836. години (Петар Радовановић)“, Учитељ (Београд), 1907, год. XXVII, св. 4, стр. 298-317.

7. недеља
предавање - Развој основног школства у Србији у периоду 1830–1863. године.
− Школско законодавство, наставни планови и програми – хронолошко-компаративна анализа наставних планова и програма за основне школе у XIX веку. − Школски систем и мрежа основних школа. Литература: − Живојин Ђорђевић: „Историјски преглeд наставних планова и прoграма за основне школе у Србији“, Настава и васпитање (Београд), 1954, бр. 2, стр. 79-86. − Срећко Ћунковић: Школство и просвета у Србији у XIX веку, Педагошки музеј, Београд 1970. − Устројеније јавног училишног наставленија,1844.

7. недеља
вежбе - Развој основног школства у Србији у периоду 1830–1863. године.
− Ученици и учитељи. − Настава, уџбеници и наставна средства, школске зграде.

8. недеља
предавање - Обилазак Конака књегиње Љубице.

8. недеља
вежбе - Припема за колоквијум.
Припема за колоквијум - осмишљавање оквирних тема, питања и проблема.

9. недеља
предавање - Развој средњег, вишег и позивног образовања у Србији у XIX веку.
− Школски систем, мрежа средњих школа. Наставне методе и наставна пракса. − Морално васпитање у гимназијама – анализа извештаја директора школа. − Оснивање и рад стручних школа. Литература: − Владета Тешић: Морално васпитање у шкoлама Србије (1830-1878), ЗУНС, Београд, 1974, 56-63, 157-181, 342-353, 356-357, 360-374. − Срећко Ћунковић: Школство и просвета у Србији у XIX веку, Педагошки музеј, Београд 1970.

9. недеља
вежбе - Развој позивног образовања.
Развој позивног образовања - стручне школе у Србији у 19. веку.

10. недеља
предавање - Образовање учитеља у Србији.
− Учитељи у Србији до оснивања учитељске школе. − Оснивање и рад прве учитељске школе у Србији. Педагошко образовање учитеља: наставни планови и програми, настава, ученици и професори. Делатност Учитељског удружења. Литература: − Срећко Ћунковић: Школство и просвета у Србији у XIX веку, Педагошки музеј, Београд 1970.

10. недеља
вежбе - Посета Педагошком музеју са задатком критичке анализе сталне поставке.
− Дискусија о посети музеју и резултатима анализе и трагање за различитим облицима презентације педагошке прошлости.

10. недеља
вежбе - Посета Педагошком музеју са задатком критичке анализе сталне поставке.
− Дискусија о посети музеју и резултатима анализе и трагање за различитим облицима презентације педагошке прошлости.

11. недеља
предавање - Развој основног школства у Србији у периоду 1863–1914. године.
− Модренизацијски процеси у српском школству: реализација школске обавезе у Србији од 1882. године, оснивање и рад Главног просветног савета, институционална организација образовање жена, образовање учитеља – оснивање и рад учитељких школа, однос цркве и школе, прерастање Велике школе у Универзитет, развој школског законодавства, настава (промене у наставним програмима, методама рада, нови уџбенци и наставна средства), развој педагошке периодике.

11. недеља
вежбе - Развој основног школства у Србији у периоду 1863–1914. године.
Литература: − Распоред предмета за мушке и женске школе и упутства како ће се предавати (1871) – изводи. − Станиша Станишић: „Стара београдска основна школа код Саборне цркве“, Учитељ (Београд), 1930, год. X(XLIII), св. 7, стр. 514-521. − Станиша Станишић: „Учитељ Љуба Миладиновић“, Учитељ (Београд), 1908, год. XXVII, св. 8, стр. 590-598. − Александра Илић: „Школски систем, наставници и ученици у Србији (1904-1918)“, у Два века образовања у Србији, ИПИ, Београд, 2005, стр. 137-141. − Аресн Ђуровић: Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905-1914, Историјски институт, Београд, 2004, стр. 43. и 402. − Недељко Трнавац: Азбучник и типологија познатих школских институција, Доситеј, Београд, 2004, стр. 165-166. − Срећко Ћунковић: Школство и просвета у Србији у XIX веку, Педагошки музеј, Београд 1970.

12. недеља
предавање - Колоквијум.

12. недеља
вежбе - Колоквијум.

13. недеља
предавање - Аутобиографије као извор за педагошку историографију.
− Анализа аутобиографске и мемоарске грађе – личност учитеља (наставника), наставне методе, наставна средства, оцењивање у сећањима Маге Магазиновић, Живојина Мишића, Светозара Марковића.

13. недеља
вежбе - Аутобиографије као извор за педагошку историографију.
− Анализа аутобиографске и мемоарске грађе – личност учитеља (наставника), наставне методе, наставна средства, оцењивање у сећањима Маге Магазиновић, Живојина Мишића, Светозара Марковића.

14. недеља
предавање - Систем образовања и васпитања у Југославији између два светска рата.
− Слика основне школе у извештајима школских надзорника – хронолошко-компаративна анализа извештаја школских надзорника у периоду 1918-1941. године (школске зграде и учионице, наставна средства, учитељи и ученици, наставне методе, постигнуће ученика)

14. недеља
вежбе - Систем образовања и васпитања у Југославији између два светска рата.
Литература:  Александра Илић: „Школски систем, наставници и ученици у Србији (1918-1941)“, у Два века образовања у Србији, ИПИ, Беогрда, 2005, стр. 141-148.  Љубодраг Димић: „Просвета у Краљевини Југославији“, у Образовање у Срба кроз векове, САНУ, Београд, 2004, стр. 211-232.  Момчило Исић: Основно школство у Србији 1918-1941. II књига, Институт за новију историју Србије, Београд, 2004, стр. 130-138, 190-206, 207-214, 247-254.

15. недеља
предавање - Завршна припрема за испит.
− Евалуација програма, педагошког рада наставника и постигнућа студената. − Завршна припрема за испит.

15. недеља
вежбе - Завршна припрема за испит.
− Евалуација програма, педагошког рада наставника и постигнућа студената. − Завршна припрема за испит.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Аврамовић, З. (у ред.) (2005): Два века образовања у Србији, Институт за педагошка истраживања, Београд.
− Исић, М. (2004): Основно школство у Србији 1918–1941, II књига, Институт за новију историју Србије, Београд.
− Крнета, Љ. и др. (у ред.) (1974): Историја школа и образовања код Срба, Историјски музеј, Београд.
− Петковић, Р. и др. (у ред) (2003): Образовање код Срба кроз векове, ЗУНС – Друштво историчара Србије – Историјски институт, Београд.
− Поткоњак, Н. (2006): Образовање учитеља у Србa, Учитељски факултет, Ужице.
− Тешић, В. (1983): „Школе и настава у Србији (1878-1918)“, у Историја српског народа, књ. 6, том II, СКЗ, стр. 506-549.
− Тешић, В. (1988): Развој Лицеја и Велике школе, Универзитет у Београду, Београд.
− Ћунковић, С. (1971): Школство и просвета у Србији у XIX веку, Педагошки музеј, Београд.
↑↑↑