Педагогија

Курс:
Професионалне вештине (осн.)
У оквиру предмета: Професионалне вештине
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Професионална комуникација у педагошком раду: функције, принципи и облици комуницирања; основни концепти и вештине интерперсоналног комуницирања; општа стратегија и вештине писаног комуницирања; јавни наступ – визуелна презентација. Партнерски односи у педагошком раду: природа и карактеристике партнерских односа; успостављање и реализација партнерства у радном окружењу (тимски рад), васпитном процесу и са локалном заједницом. Практична настава: Вежбе развијања комуникацијских вештина и капацитета за тимски рад, организовања и вођења пословног састанка,самопрезентације и јавног наступа; писање стручног извештаја; израда и визуелна презентација пројекта успостављања партнерства.
Циљ изучавања курса: Развијање професионалног приступа у успостављању и реализацији односа са различитим актерима и у различитим подручјима педагошког рада.
Предуслови за полагање: нема
Облици наставе: Интерактивна настава и практични рад студената; индивидуалне и групне консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Братанић, М. (1990),Микропедагогија, Загреб, Школска књига, 75-105.
Ли, Е., Мајнард, М. (2002), Савршена презентација, Београд, Службени гласник, 9-66.
Мандић, Т. (2003), Комуникологија: Психологија комуникације, Београд, Клио, 18-57.
Павловић-Бренеселовић, Д., Павловски, Т. (2000), Партнерски однос у васпитању, Београд, ИПА - ЦИП, 3-17.
Павловски, Т., Павловић-Бренеселовић, Д. (1999), Тимски рад, Београд, ИПА ЦИП, 15-31.
Шерман, Д. (2002), Савршени састанак, Београд, Службени гласник, 9-61.
↑↑↑