Педагогија

Курс:
Квалитативна истраживања (докт.)
У оквиру предмета: Квалитативна истраживања
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Интерпретативна парадигма као теоријско-епистемолошка основа квалитативних истраживања и њен однос према осталим парадигмама (емпиријско–аналитичкој, критичкој). Природа сазнања и квалитативна истраживања. Истраживачке стратегије у: етнографским истраживањима, студији случаја, истраживању базираном на феноменолошком посматрању, истраживању базираном на анализи садржаја, критичкој анализи дискурса, партиципативном истраживању. Етичка специфичност квалитативног истраживања. Улога истраживача и осталих учесника у истраживању. Извори сазнања и природа квалитативних података. Методе, технике и инструменти прикупљања података. Начини сређивања, анализирања и интерпретирања података. Процедуре закључивања и приказивања резултата. Писање извештаја о обављеном истраживању. Могућности примене и комбиновања квалитативних истраживања са другим врстама истраживања.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за разумевање епистемолошких основа квалитативних истраживања, упознавање са карактеристикама квалитативних истраживања и оспособљавање за планирање и реализацију појединих врста квалитативних истраживања.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, студијски истраживачки рад, семинарски рад, анализе, саопштења, дискусије, менторски и истраживачки рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бер, Б. (2001), Шта је анализа дискурса? у: Увод у социјални конструктивизам, Београд: Цептер, стр. 206–233;
Богдановић, М. (1981), Критика квантитативног формализма, у: Квантитативни приступ у социологији, Београд: Службени лист СФРЈ, стр. 133–155;
Bredo, E. i Feinberg, W. (1982), The Interpretative Approach to Social and Edicational Research, in: Knowledge and Values in Social and Educational Research, Pfiladelphia: Temple University Press;
Milles, M.B., Huberman, M. A. (1994), Qualitative Data Analysis, London : Sage;
Пешић, М. и сарадници (2004), Педагогија у акцији, Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета;
Schostak, J. F. (2002), Understanding, designing, and conducting qualitative research in education, Bruchingham : Open University Press;
Halmi, A. (1996), Kvalitativna metodologija u društvenim znanostima, Zagreb: Pravni fakultet – Studijski centar socijalnog rada;
Hymes, D. (1980), Language in Education: Ethnolinguistic Essays, Washington : Center for Linguistices;
↑↑↑