Педагогија

Курс:
Руски језик 2 (осн.)
У оквиру предмета: Руски језик 2
Предавачи: др Мирјана Адамовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Садржај наставе страног језика одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим и ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. У настави Страног језика 2 обрађују се ужестручне теме кроз рад на текстовима, који омогућава студентима да овладају стручном терминологојим, као и да стекну увид у различите језичке регистре и стилове. Критеријуми за избор текстова су аутентичност и поузданост извора, а кад је то могуће и актуелност. При избору тема и врста текстова води се рачуна о чињеници да су групе студената које уче страни језик дисциплинарно хетерогене и да њих чине студенти различитих одељења Филозофског факултета.
Циљ изучавања курса: Основни циљ наставе из курса Страни језик 2 на Филозофском факултету је овладавање стручним страним језиком у областима које се изучавају на Факултету. Овај циљ подразумева овладавање структуром језика, као и стилским одликама општенаучног и језика
Предуслови за полагање: Предуслов за похађање курса Страни језик 2 је одслушани курс Страни језик 1.
Облици наставе: Настава страних језика остварује се предавањима, вежбама, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
План курса:

1. недеља
предавање - 1. Информативно читање текста
1. Информативно читање текста Информативно (брзо) читање текста, тражење одређене (задате) информације у тексту. Уочавање основних и потпорних информација текста. Формулација основне информације текста.

2. недеља
предавање - Анализа реченице: одређивање информативног центра реченице.
2. Анализа реченице: одређивање информативног центра реченице. Информативно читање текста. Уочавање основних и потпорних информација текста. Анализа реченице: одређивање информативног центра реченице.

3. недеља
предавање - 3. Организација и композиција наративног функционално-семантичког типа текста.
3. Организација и композиција наративног функционално-семантичког типа текста. Организација и композиција наративног текста. Праћење хронологије излагања етимологије, настанка и развоја одређене појаве. Структура пасуса и текста у целини. Уочавање логичких веза међу смисаоним деловима текста и текста у целини.

4. недеља
предавање - Организација и композиција дескриптивног функционално-семантичког типа текста
4. Организација и композиција дескриптивног функционално-семантичког типа текста. Организација и композиција дескриптивног функционално-семантичког типа текста. Опис квалитативних, квантитативних, структурних и функционалних особина објекта дескрипције. Карактеристике дескриптивних текстова: релативно слободан редослед смењивања делова текста, један временски план, атрибутивне конструкције за изражавање поређења, аналогије, супротности, истоветности, разлика и сл.

5. недеља
предавање - Организација и композиција аргументативног функционално-семантичког типа текста.
5. Организација и композиција аргументативног функционално-семантичког типа текста. Организација и композиција аргументативног функционално-семантичког типа текста. Уочавање логичких операција на којима се темељи аргументативни тип текста: доказивање, расуђивање, разјашњење. Уочавање структуре овог типа текста подразумева: издвајање прецизне формулације основне поставке, аргументације и логичког закључка.

6. недеља
предавање - 6. Текстуални конектори
6. Текстуални конектори Лексичка, граматичка и семантичка средства повезивања и организације реченица, делова текста и целог текста. Ред речи, конгруенција, анафора, катафора, елипса, везници и везничке речи, заменице, бројевни прилози, тема/рема.

7. недеља
предавање - 7. Дефиниција. Карактеристике дефиниција. Начини дефинисања појмова.
7. Дефиниција. Карактеристике дефиниција. Начини дефинисања појмова. Студиозно читање текста. Дефиниција. Карактеристике дефиниција. Начини дефинисања појмова.

8. недеља
предавање - 8. Најпродуктивнији типови творбе речи у научном стилу
8. Најпродуктивнији типови творбе речи у научном стилу Најпродуктивнији типови творбе речи у научном стилу: суфиксација, префиксација, постфиксација, супстантивизација придева и партиципа. Скраћенице и абревијатуре у стручној литератури.

9. недеља
предавање - 9. Беспреводно читање текста. Наслућивање и предвиђање значења речи
9. Беспреводно читање текста. Наслућивање и предвиђање значења речи Беспреводно читање текста; наслућивање и предвиђање значења речи, синтагме, реченице. Значење најпродуктивнијих у научном стилу творбених средстава: суфикса код именица и придева, префикса код глагола и придева; постфикса –ся код глагола, -то, -либо, -нибудь код неодређених заменица; префиксоида: еже-, полу-, взаимо-, сверх-; суфиксоида: -вед, -ведение, -вер, -вод, -воз, -дел, -образный, -творный и других.

10. недеља
предавање - 10. Превођење стручног текста
10. Превођење стручног текста Превођење стручног текста: основни принципи превођења. Целовит приступ семантици и језичкој структури текста, важност екстралингвистичких фактора и комуникативне ситуације. Потенцијално и контекстуално значење речи. Рад са речником: компоненте речничког чланка.

11. недеља
предавање - 11. Граматички проблеми превођења
11. Граматички проблеми превођења Превођење партиципских конструкција. Пасивне конструкције у научном тексту и њихово превођење на српски језик. Превођење реченица са значењем потпуног или делимичног одрицања. Рад са речником: компоненте речничког чланка.

12. недеља
предавање - 12. Основни извори грешака у превођењу
12. Основни извори грешака у превођењу Основни извори грешака у превођењу. Критеријуми вредности превода: верност оргиналу и језичким нормама матерњег језика. Карактеристике усменог и писменог превођења. Рад са речником: компоненте речничког чланка.

13. недеља
предавање - Систематизација
Писмена вежба: превод текста

14. недеља
предавање - Систематизација: анализа грешака у превођењу
Анализа грешака различитог типа које се јављају приликом превођења научног и стручног текста.

15. недеља
предавање - 1. Механизми трансформације писаног стручног и научног текста у усмени исказ.
1. Механизми трансформације писаног стручног и научног текста у усмени исказ. Специфичности организације усменог исказа и разлике у односу на писани научни текст. Механизми трансформације писаног стручног и научног текста у усмени исказ.

16. недеља
предавање - 2. Механизми трансформације писаног стручног и научног текста у усмени исказ.
2. Механизми трансформације писаног стручног и научног текста у усмени исказ. Специфичности организације усменог исказа и разлике у односу на писани научни текст. Механизми трансформације писаног стручног и научног текста у усмени исказ. Цитат и парафраза. Термини и терминолошке синтагме. Хијерархија термина у терминолошком систему појединих наука.

17. недеља
предавање - 3. Интерпретација наративног текста
3. Интерпретација наративног текста Детаљно и сажето излагање садржаја текста, постављање питања,одговори на питања, издвајање основне информације, исказивање личног става према информацији. Карактеристике дијалога и монолога.

18. недеља
предавање - 4. Интерпретација дескриптивног текста
4. Интерпретација дескриптивног текста Детаљно и сажето излагање садржаја текста, постављање питања,одговори на питања, издвајање основне информације, исказивање личног става према информацији.

19. недеља
предавање - 5. Интерпретација аргументативног текста
5. Интерпретација аргументативног текста Детаљно и сажето излагање садржаја текста, постављање питања,одговори на питања, издвајање основне информације, исказивање личног става према информацији.

20. недеља
предавање - 6. Састављање плана текста. Различите врсте плана текста
6. Састављање плана текста. Различите врсте плана текста Састављање плана излагања садржаја прочитаног текста. Излагање текста према плану по тезама. Идентификација структуре текста: увод, разрада, закључак, оцена. Дискусија.

21. недеља
предавање - 7. Прегруписање информација из прочитаног текста.
7. Прегруписање информација из прочитаног текста. Прегруписање информација текста, преформулација, алтернативни начин исказивања одређеног значења.

22. недеља
предавање - Систематизација
Усмена презентација и интерпретација прочитаног текста.

23. недеља
предавање - Резиме: лингвистичке и информативне карактеристике резимеа
9. Резиме: лингвистичке и информативне карактеристике резимеа. Резиме: лингвистичке и информативне карактеристике резимеа. Састављање резимеа прочитаног текста. Писање резимеа. Анализа.

24. недеља
предавање - 12. Приказ прочитане књиге или чланка
12. Приказ прочитане књиге или чланка Студент приказује књигу или чланак који је одабрао за практични део испита.

25. недеља
предавање - 11. Структурне и језичке карактеристике приказа књиге или чланка.
11. Структурне и језичке карактеристике приказа књиге или чланка. Приказ књиге: структурне и језичке карактеристике приказа књиге или чланка. Језички клишеи и фразе потребне за састављање приказа.

26. недеља
предавање - Усмена излагања студената
Интерпретација прочитаног текста, дискусија

27. недеља
предавање - 10. Концепт: структурне и језичке карактеристике концепта.
10. Концепт: структурне и језичке карактеристике концепта. Структурне и језичке карактеристике концепта. Састављање концепта. Вођење бележака: тема, основна информација, потпорне информације.

28. недеља
предавање - 8. Резиме: лингвистичке и информативне карактеристике резимеа.
8. Резиме: лингвистичке и информативне карактеристике резимеа. Резиме: лингвистичке и информативне карактеристике резимеа. Састављање резимеа прочитаног текста.

29. недеља
предавање - Писање резимеа
Усмено и писмено састављање резимеа.

30. недеља
предавање - Систематизација
Систематизација

30. недеља
предавање - Систематизација
Систематизација
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Д.Дамљановић: Русский язык – русская культура. Завод за уџбенике, Београд, 2009.
П.Пипер, М.Стојнић, Руски језик, Београд, 2002.
↑↑↑