Педагогија

Курс:
Култура и људски развој (докт.)
У оквиру предмета: Култура и људски развој
Предавачи: др Александер Бауцалредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријски део се састоји од упознавања са теоријама и истраживањима о начинима на које социо-културни контекст обликује људски развој - како се улога социо-културног контекста концептуализује и истражује у оквиру крос-културне психологије и социо-културне психологије. Практични део се састоји од примене теорија и истраживања о утицају социо-културног контекста на људски развој у домену по избору студената. Студенти ће имати задатак да идентификују који аспекти социо-културног контекста и на који начин обликује људски развој у домену њихових интересовања. Практични део подразумева рад студената на идентификацији релевантне научне литературе, критичку анализу научних радова и њихову примену на феномен који изаберу. Практични део курса омогућује студентима да критички процене у којој мери је социо-културни контест релевантан за укључивање у нацрт њихове докторске тезе.
Циљ изучавања курса: Студенти ће разумети теорије о утицају социо-културног контекста на људски развој и бити способни да их примене у области својих интересовања, и унапредиће вештине критичке анализе савремених теорија и истраживања у развојној психологији
Предуслови за полагање: нема
Облици наставе: Предавања и дискусије (2 часа недељно): 30 с. Учешће у активностима на Moodle: 60 с. Припрема за предавања: 60 с. Испитни рад: 150 с.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање и договор о раду
Студенти се упознају са садржајем курса,обавезама, начину оцењивања и активностима курса које се реализују преко Moodle платформе. Након предавања студенти имају задатак да, преко Moodle платформе учествују у дискусији о употреби термина култура у свакодневном говору и значењима која овај термин има у свакодневној комуникацији.

2. недеља
предавање - О култури
Предавање и дискусија о појму култура у свакодневном говору, у психологији и развојној психологији и о разлици између кросќултурне и социокултурне психологије.

3. недеља
пројекат - Компедијум значења појма култура
На основу предавања и диксуисије на Moodle платформи студенти треба да напишу компедијум знањења која термин култура има у различитим употребама.

4. недеља
предавање - Социо-културна теорија људског развоја
Предавање о социо-културној теорији о људском развоју, основним претпоставкама и појмовима, истраживачким питањима, кључним налазима и отвореним питањима.

5. недеља
семинар - Социо-културна теорија људског развоја
Дискусија о социо-културној теорији (основне претпоставке, појмови, истраживачка питања, методологија истраживања, кључним налазима и отвореним питањима) и примени у различитим областима.

6. недеља
предавање - Социо-културна теорија Џејмса Верча
Предавање и дискусија о социо-културној теорији Џејмса Верча

7. недеља
предавање - Социо-културна теорија Јира Енгестрома
Предавање и дискусија о социо-културној теорији Јира Енгестрома

8. недеља
предавање - Културална психологија Мајкла Кола
Предавање о културалној психологији Мајкла Кола

9. недеља
предавање - Социјални конструкционизам
Предавање о социјалном конструкционизму

10. недеља
семинар - Различите социо-културне теорије
Дискусија о различитим социо-културним теоријама и о њиховим сличностима и разликама.

11. недеља
предавање - Значај културе у еволуционој психологији
Предавања о улози културе у еволуционој психологији

12. недеља
семинар - Метатеоријске карактеристике социо-културних теорија
Дискусија о метатеоријским карактеристикама социо-културних теорија о људском развоју.

13. недеља
пројекат - Писање испитног рада
Рад на испитном раду у којем студенти анализирају примену социо-културне теорије у домену интересовања студената и консултације током израде испитног рада

14. недеља
пројекат - Писање испитног рада
Рад на испитном раду у којем студенти анализирају примену социо-културне теорије у домену интересовања студената и консултације током израде испитног рада

15. недеља
пројекат - Писање испитног рада
Рад на испитном раду у којем студенти анализирају примену социо-културне теорије у домену интересовања студената и консултације током израде испитног рада
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Vigotski, L. (1983). Mišljenje i govor. Beograd: Nolit (predgovor, 1,4,5,6 i 7)
Werstch, J. (1993). Voices of the mind. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press (poglavlje 2)
Wertsch, J. W. (2007). Mediation. In H. Daniels, M. Cole, J. W. Wertsch (Eds)., The Cambridge Companion to Vygotsky. Cambridge: Cambridge University Press.
Engestrom, Y. (2001). Expansive Learning at Work: toward an activity theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work, 14(1), pp. 133-156
Cole, M. (1996). Cultural Psychology: A once and future discipline. Cambridge: Harvard University Press
Gergen, K., & Gergen, M. (2006). Socijalna konstrukcija: Ulazak u dijalog. Beograd: Zepter book. (превод са енглеског језика)
Ber, V. (2001). Socijalni konstrukcionizam. Beograd: Zepter book. (превод књиге на енглеском језику)
Dokins, Ričard (2008). Sebični gen. Smederevo: Helix. Poglavlja 1, 2, 11 i 12 (превод са енглеског језика)
Valsiner, J. (1997). Čovekov razvoj i kultura. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva. (превод са енглеског језика)
Baucal, A. (2013). Two instead of one ZPD: Individual and joint construction in the ZPD. In S. Phillipson, K. Ku, & S. Phillipson (Eds.), Constructing educational achievement: A sociocultural perspect
Baucal, A., Arcidiacono, F. & Budjevac, N. (Eds.), Studying interaction in different contexts: A qualitative view. Institute of Psychology, Belgrade.
↑↑↑