Педагогија

Курс:
Развој педагогије у Срба (осн.)
У оквиру предмета: Развој педагогије у Србији
Предавачи: др Александра Илић-Рајковићванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава Учење и образованост у огледалу средњовековних текстова. Просветно-педагошки рад Теодора Јанковића Миријевског, Аврама Мразовића, Стефана Вујановског, Уроша Стефана Несторовића и Јована Берића. Просветитељски рад и педагошке идеје Доситеја Обрадовића. Идејни развој педагогије у Србији: педагошки рад и мисао Стевана Д. Поповића, Војислава Бакића, Стевана Окановића, Сретена Аџића, Јована Миодраговића, Војислава Р. Младеновића, Милоша Милошевића, Вићентија Ракића, Милана Шевића и Паје Радосављевића. Практична настава: Педагошке идеје Милована Спасића, Ђорђа Натошевића, Милорада П. Шапчанина и Милана Ђ. Милићевића. Педагошка схватања српских социјалиста (Живојин Жујовић, Светозар Марковић, Васа Пелагић). Дидактичка схватања српских педагога. Развој српске педагошке периодике и дечје штампе.
Циљ изучавања курса: Да студенти стекну основна знања о развоју српске педагошке мисли, да се оспособе за самосталну интерпретацију дела српских педагога и развију критички однос према педагошким идејама у прошлости.
Предуслови за полагање: Не постоји.
Облици наставе: Предавањa, дискусијe, групни рад, реализација истраживачких задатака.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом.
- Упознавање са циљевима, садржајем, литературом, начином рада, активностима, правима и обавезама, начином праћења и евалуације постигнућа.

1. недеља
вежбе - Упознавање са програмом.
- Упознавање са програмом, садржајем и начином рада, литературом, начинима праћења и евалуације.

2. недеља
предавање - Просветитељство и почеци педагошке мисли у Срба.
- Педагошке идеје Т. Ј. Миријевског и Уроша Несторовића.
Литература: − Живојин Ђорђевић (1958): „Теодор Јанковић Миријевски – Ручна књига“, у Историја васпитања у Срба, Научна књига, Београд, стр. 27-30. − Тихомир Т. Продановић (1967): „Структура и терминологија прве српске дидактике“, Зборник Филозофског факултета, Београд, стр. 236-265.

2. недеља
вежбе - Посета Педагошкоg музејa.
Упознавање са сталном изложбеном поставком, библиотеком и архивом Музеја.

3. недеља
предавање - Просветитељски рад и педагошке идеје Доситеја Обрадовића.
− Доситеј Обрадовић, Живот и прикљученија – анализа дела.
Литература: − Доситеј Обрадовић (1989): Живот и прикљученијa, Матица Српкса, Нови Сад, стр. 67-82; 109-134.

3. недеља
вежбе - Посета Музеја Вука и Доситеја.
- Упознавање са сталном изложбеном поставком Музеја.

4. недеља
предавање - Педагошке идеје и школско-реформаторски рад Милована Спасића.
- Педагошке идеје и школско-реформаторски рад Милована Спасића.

4. недеља
вежбе - Педагошке идеје и школско-реформаторски рад Милована Спасића.
- Милован Спасић, Педагошко-методичко наставленије за учитеље основних школа – анализа дела.
Литература: − Милован Спасић (1855): Педагошко-методичко наставленије за учитеље основних школа, Београд, стр. 1-18. (приређено за потребе програма)

5. недеља
предавање - Педагошке идеје и школско-реформаторски рад Ђорђа Натошевића.
− „Очигледна настава”– наставана средства и наставна пракса.
Литература: − Радмило Достанић (1987): Натошевићева реформа школе, Нови Сад, стр. 90-112.

5. недеља
вежбе - Педагошке идеје и рад Милорада П. Шапчанина и Милана Ђ. Милићевића.
- Педагошке идеје и школско-реформаторски рад Милорада П. Шапчанина, Милана Ђ. Милићевића.
Литература: − Станиша Станишић (1032): „Милан Ђ. Милићевић као педагог“, Учитељ (Београд), бр. 7, стр. 506-512.
− Владета Тешић (1974): Морално васпитање у школама Србије (1830-1878), ЗУНС, Београд, стр. 264-279.

6. недеља
предавање - Педагошки рад и дело Стевана Д. Поповића.
- Педагошки концепт Стевана Д. Поповића. - Стеван Д. Поповић, Методика по Карлу Керу – анализа дела.
Литература: − Стеван Д. Поповић (1872): Методика по Карлу Керу, стр. 174-180, 196-206, 339-350.

6. недеља
вежбе - Педагошка мисао Светозара Марковића и Васе Пелагића.
− Светозар Марковић, Како су нас васпитавали, Васа Пелагић, Руковођа – анализа извора.
Литература: − Светозар Марковић (1937): „Како су нас васпитавали“, у Изабрани списи, СКЗ, Београд, 1937.
− Васа Пелагић (1867): Руковођа, Београд, стр. 13-26.

7. недеља
предавање - Идејни развој педагогије у Србији.
- Идејни развој педагогије у Србији.

7. недеља
вежбе - Развој педагогије као универзитетске дисциплине.
- Развој Катедре за педагогију, професори и студенти педагогије код нас и на страни.
Литература: - Владета Тешић. (1967): Педагогија у Лицеју, Великој школи и на Универзиртету у Београду до 1914. У: Поткоњак, Н. и др. (у ред.), Седамдесет пет година катедре за педагогију, Филозофски факултет, Београд, 7-37.

8. недеља
предавање - Педагошки рад и мисао Војислава Бакића.
- Професионални рад и педагошко дело Војислава Бакића.
Литература: − Никола Поткоњак (1967): „Педагошка схватања Војислава Бакића“, Зборник Филозофског факултета Београд, Филозофски факултет, Београд, стр. 205-214. и 217.

8. недеља
вежбе - Педагошки рад и мисао Војислава Бакића.
- Војислав Бакић, Општа педагогика, О васпитању деце у родитељској кући – анализа дела.
Литература: − Војислав Бакић (1880): О васпитању деце у родитељској кући, Београд, стр. 211-213.

9. недеља
предавање - Развој дечје штампе у Србији.
− Слика детета у дечјим листовима и часописима.

9. недеља
вежбе - Развој педагошке периодике у Србији.
- Улога и значај педагошке периодике за развој педагошке науке у Србији.

10. недеља
предавање - Научна педагогија Стевана Окановића.
− Настава и учење у светлу формалних ступњева.
Литература: – Михаило М. Станојевић (1927): „Др Стеван Окановић – српски педагог и књижевник“, Учитељ (Београд), бр. 2, стр. 83-88.
− Стеван Окановић (1901): „Истина о научној педагогици“, Учитељ (Београд), бр. 8, стр. 621-631. и бр. 9-10, стр. 717-723.

10. недеља
вежбе - Педагошки рад, идеје и списи Сретена Аџића.
- Развој радне школе у Србији.
Литература: − Милован Ристић (1939): Споменица Сретену Аџићу, Јагодина.
− Сретен Аџић (1924): Пољска учионица, Београд, стр. 10-21.
− Сретен Аџић (1924): Учитељеве забелешке, Београд, стр. 219-229.

11. недеља
предавање - Педагошки рад, идеје и списи Јована Миодраговића.
− Јован Миодраговић, Најобичније грешке у настави и васпитању школском и С. Аџић, Учитељеве забелешке – анализа дела.

11. недеља
вежбе - Етнопедагогија.
- Упоредна анализа народне педагогије некада и данас – структуирани интервју осмишљен по моделу Ј. Миодраговића.
Литература: − Јован Миодраговић (1914): „Школа“. У Народна педагогија у Срба или како наш народ подиже пород свој, Београд, стр. 284-287.

12. недеља
предавање - Културна педагогија Милана Милошевића.
- Педагошки концепт М. Милошевића. − Милош Милошевић, Културна педагогика – анализа дела.
Литература: − Милош Милошевић (1911): Културна педагогика, Београд, Београд, стр. XVI-XXX.

12. недеља
вежбе - Педагошки рад, идеје и списи Војислава Р. Младеновића.
− Војислав Младеновић, Општа педагогика – анализа дела.

13. недеља
предавање - Личност, рад, списи и педагошка схватања Вићентија Ракића.
- Личност, рад, списи и педагошка схватања Вићентија Ракића − Вићентије Ракић, Васпитање игром и уметношћу – анализа дела.

13. недеља
вежбе - Допринос Милана Шевића развоју српске педагогије.
- Српска педагогија између два светска рата. - Педагошко дело Милана Шевића.

14. недеља
предавање - Експериментална педагогија Паје Радосављевића.
- Развој емпиријске педагогије у Србији. - Паја Радосваљевић, „Ескпериментална педагогија и експериментална дидактика“ – анализа дела.

14. недеља
вежбе - Емпиријски истраживачки рад педагога, учитеља и наставника.
- Делатност Српског друштва за дечју психологију.

15. недеља
предавање - Завршна припрема за испит.
− Евалуација програма, педагошког рада наставника и постигнућа студената. − Завршна припрема за испит.

15. недеља
вежбе - Завршна припрема за испит.
− Евалуација програма, педагошког рада наставника и постигнућа студената. − Завршна припрема за испит.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Бакић, В. (1897): Општа педагогика, Београд, стр. 1-18.
− Вујисић-Живковић, Н. (2007): „Прилог проучавању научног рада Милана Шевића”, Педагогија (Београд), бр. 2, стр. 290–312.
− Јовановић, Д. (1939): „Идејни развитак педагогике у Срба од 1918. до 1938. с освртом на претходно доба“, у Мајсторовић М. Р. (у ред) Педагошка Југославија 1918–1938, Београд, стр. 4–29.
− Миодраговић, Ј. (1920): Најобичније грешке у настави и васпитању школском, Београд, стр. 1-13, I-X.
− Младеновић, В. (1936): Општа педагогика, Београд, стр. 146-162.
− Радосављевић, П. (1921/22): „Ескпериментална педагогија и експериментална дидактика“, Учитељ (Београд), бр. 1, стр. 34-42.
− Радулашки, Љ. (1993): „Војислав Р. Младеновић и његово доба (1884-1964)“, Настава и васпитање (Београд), бр. 1-2, стр. 114-124
− Ракић. В. (1946): Васпитање игром и уметношћу, Београд.
− Тешић, В. (1981): „Др Вићентије Ракић (личност, рад, идеје)“, Настава и васпитање (Београд), посебно издање, стр. 5–49.
↑↑↑