Педагогија

Курс:
Национална историја педагогије (мастер)
Предавачи: др Александра Илић-Рајковићванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава Просветитељство и педагошка мисао у Срба. Развој основног, средњег и високог образовања у Србији у XIX и првој половини XX века. Идејни и институционални развој педагогије у Србији. Педагошки правци и њихови представници: педагогија С. Д. Поповића, општа и посебна педагогија В. Бакића, научна педагогија С. Окановића, радна школа С. Аџића и Ј. Миодраговића, културна педагогија М. Милошевића, експериментална педагогија П. Радосављевића, педагошки концепт В. Младеновића, васпитање игром и уметношћу В. Ракића. Практична настава: Слика школе и наставе у Србији у XIX и првој половини XX века у извештајима надзорника. Законодавни оквир, наставни програми на свим ступњевима образовања. Развој српске педагошке периодике. Компаративна анализа концепција васпитања српских педагога: систем педагошких дисциплина, педагогија и друге науке; циљ и задаци васпитања; морално, религијско и национално васпитање; интелектуално васпитање; физичко и радно васпитање; васпитање женске деце.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са развојем школства, васпитања и образовања у Србији кроз историју и са педагошким идејама представника различитих педагошких праваца. Оспособљавање за критичку интерпретирају дела српских педагога, за довођење у однос педагошке теорије и праксе у прошлости и данас и за реализацију истраживачког рада у области националне историје педагогије.
Предуслови за полагање: Не постоји.
Облици наставе: Предавање, дискусија, групни рад, реализација истраживачких задатака.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом.
- Упознавање са програмом, садржајем и начином рада, литературом, предиспитним обавезама и правима студената, начинима праћења и евалуације постигнућа.

1. недеља
вежбе - Упознавање са програмом.
- Упознавање са програмом, садржајем и начином рада, литературом, предиспитним обавезама и правима студената, начинима праћења и евалуације постигнућа.

2. недеља
предавање - Историја педагогије у систему педагошких дисциплина.
- Специфичности предмета, методологије истраживања у области историје педагогије. - Извори за националну историју педагогије.

2. недеља
вежбе - Школе у функцији очувања српског националног идентитета у Хабзбуршкој монархији.
- Српске школе у Хабзбуршкој монархији и реорганизација школа у духу просветитељских реформи. - Просветитељство и почеци педагошке мисли у Срба.

3. недеља
предавање - Развој српске просвете у Хабзбуршкој монархији – Аустроугарској у 19. веку .
- Развој српске просвете у Хабзбуршкој монархији – Аустроугарској у 19. веку
Литература: - Љубомир Крнета и др. (у ред.) (1974): Историја школе и образовања код Срба, Историјски музеј, Београд, стр. 155-188.
- Коста Петровић (1951): Историја Карловачке гимназије, Нови Сад, стр. 3-69.

3. недеља
вежбе - Педагошка мисао Доситеја Обрадовића.
- Педагошка мисао Доситеја Обрадовића.

4. недеља
предавање - Школство и просвета у Србији у 19. веку.
– Друштвено-историјски и културно-просветни услови у Србији 19. века: држава и школство, школске реформе, култура, наука и друштво. – Школски систем, мрежа школа. – Упоредна анализа школских закона. – Карактер наставе и учења. – Однос педагошке теорије и праксе.
Литература: - Поткоњак, Н. (2005): Допринос српских интелектуалаца утемељењу и развоју школства у Србији у протекла два века, у Аврамовић, З. (2005) (у ред). Два века образовања у Србији, ИПИ, стр. 33-44.
- Александра Илић (2005): Школски систем, наставници и ученици у Србији (1804-2004). У З. Аврамовић (у ред), Два века образовања у Србији, ИПИ, стр. 109-137.

4. недеља
вежбе - Посета Архиву Србије.

5. недеља
предавање - Слика основних школа у Србији у извештајима надзорника у периоду 1804-1914.
- Анализа извештаја школских надзорника.

5. недеља
вежбе - Слика средњих школа у Србији у извештајима надзорника у периоду 1804-1914.
- Анализа извештаја школских надзорника.

6. недеља
предавање - Просветни рад Ј.С. Поповића, М.Спасића, Ђ.Натошевића, М.Ђ. Милићевића, С.Д. Попо
– Наставленије за учитеље основни училишта (1844), Милован Спасић, Педагогично методично наставленије за учитеље основни школа (1855), Ђорђе Натошевић, Кратко упутство (1857), Стеван Д. Поповић, Методика по Карлу Керу, (1872) – анализа извора.
Литература: - Наставленије за учитеље основни училишта, 1844.
- Милован Спасић (1855): Педагогично методично наставленије за учитеље основни школа, Београд.
- Стеван Д. Поповић (1872): Методика по Карлу Керу, Београд, стр. 1-79.

6. недеља
вежбе - Развој школства у Србији последњих деценија 19. и почетком 20. века.
– Друштвено-историјски и културно-просветни услови у Србији 19. века: држава и школство, школске реформе, култура, наука и друштво. – Школски систем, мрежа школа. – Упоредна анализа школских закона. – Карактер наставе и учења. – Однос педагошке теорије и праксе.
Литература: - Александра Илић (2005): „Школски систем, наставници и ученици у Србији (1804-2004)“, у Зборнику Два века образовања у Србији, ИПИ, стр. 129-141.

7. недеља
предавање - Први истраживачки задатак.
- Наставне методе и наставна пракса у основним школама у Србији последњих деценија 19. и почетком 20. века – анализа припрема за наставне часове.

7. недеља
вежбе - Први истраживачки задатак.
- Наставне методе и наставна пракса у основним школама у Србији последњих деценија 19. и почетком 20. века – анализа припрема за наставне часове.

8. недеља
предавање - Развој институционалног образовање учитеља у Србији.
– Учитељи у Србији до оснивања учитељске школе. Оснивање и рад прве учитељске школе у Србији. – Оснивање и рад Више женске школе и Женске учитељске школе у Београду. – Оснивање и рад Учитељског удружења. – Оснивање и рад Више педагошке школе. - Образовање учитеља и учитељица у периоду између два светска рата.

8. недеља
вежбе - Развој високог образовања у Србији.
– Устаничка Велика школа, Лицеј и Велика школа – Оснивање и рад Универзитета 1905-1941.
Литература: - Лазар Арсенијевић Баталака (1898): Историја српског устанка, стр. 385-409.
- Првош Сланкаменац (1952): „Оснивање и карактер београдског лицеја“, Савремена школа (Београд), бр. 3-4, стр. 9-22.
- Драгослав Јанковић (1988): „Претварање Велике школе у Универзитет“, Универзитет у Београду 1838-1988, Универзитет у Београду, Савремена администрација, Београд, стр. 51-62.

9. недеља
предавање - Педагошки правци у српској педагогији.
– Преглед развоја српске педагошке теорије.
Литература: − Поткоњак, Н. (2012): Педагогија у Срба до 1945, САО и Едука, Београд, 124-131; 151-154; 226-233; 268-284.

9. недеља
вежбе - Педагошки правци у српској педагогији.
– Преглед развоја српске педагошке теорије.

10. недеља
предавање - Други истраживачки задатак – рад у групи.
- Развој српске педагошке периодике: Анализа једног годишта педагошког часописа („Школа“, „Учитељ“, „Наставник“, „Просветни гласник“, „Васпитач“, „Гласник професорког друштва“....) – рад у групи.

10. недеља
вежбе - Други истраживачки задатак – рад у групи.
- Развој српске педагошке периодике: Анализа једног годишта педагошког часописа („Школа“, „Учитељ“, „Наставник“, „Просветни гласник“, „Васпитач“, „Гласник професорког друштва“....) – рад у групи.

11. недеља
предавање - Педагошке идеје, рад и ставралаштво Војислава Бакића.
– Педагошки систем В. Бакића (схватање педагогије као науке, систем педагошких дисциплина, педагошки појмови и процеси, педагошка телеологија, методологија, морално васпитање, национално васпитање, васпитање у породици).
Литература: - Војислав Бакић (1897): Општа педагогика, у Н. Поткоњак, Педагошка схватања Војсилава Бакића, Учитељски факултет, Београд, стр. 138-153.
- Светозар Дунђерски (1987): „Педагошке идеје и рад Војислава Бакића“, Педагошка стварност, бр. 8, Нови Сад, стр. 642-651.

11. недеља
вежбе - Развој уџбеничке литературе у Србији.
– Анализа уџбеника за основну школу: буквар, читанка, катихизис, прва знања, историја, земљописаније, рачуница.

12. недеља
предавање - Педагошке идеје представника радне/активне школе – С. Аџића и Ј. Миодраговића.
– Сретен Аџић, Ручни рад у мушкој школи, Јован Миодраговић, Радиша или какав нам је учитељ потребан на селу – анализа дела. – Компаративна анализа педагошких идеја представника научне педагогије и радне школе.
Литература: - Сретен Аџић (1896): Ручни рад у мушкој школи, Београд.
- Јован Миодраговић (1910): Радиша или какав нам је учитељ потребан на селу, Београд.
- Велизар Недовић (1998): Педагошки огледи Сретена Аџића, Замак културе, Врњачка Бања, стр. 15-38.

12. недеља
вежбе - Систем образовања у Србији периоду између два светска рата.
– Друштвено-историјски и културно-просветни услови у Србији 19. века: држава и школство, школске реформе, култура, наука и друштво. – Школски систем, мрежа школа. – Упоредна анализа школских закона. – Карактер наставе и учења.
Литература: - Александра Илић (2005): „Школски систем, наставници и ученици у Србији (1804-2004)“, у Зборнику Два века образовања у Србији, ИПИ, стр. 141-148.

13. недеља
предавање - Културна педагогија М.Милошевића. Допринос српској педагогији В.Младеновића.
– Војислав Младеновић, Општа педагогика – анализа дела. – Милош Милошевић, Општа културна педагогика – анализа дела.
Литература: - Војислав Младеновић (1836): Општа педагогика, Београд, стр. 3-30.
- Зарослав Спевак (1988): „Представници културне педагогије“, Зборник Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, св. 6, стр. 17-25.
- Милош Милошевић (1911): Општа културна педагогика, Београд, стр. XXXI-XLVIII; 9-19, 43-46, 567-582, 591-596.

13. недеља
вежбе - Експериментална педагогија П. Радосављевића. Педагошко дело В. Ракића и М. Шевић
– Експериментална педагогија Паје Радосављевића. – Педагошке ставралаштво В. Ракића. – Милан Шевић, Образовање и просвећивање IV – анализа дела.
Литература: - Јован Искруљев (1971): Др Паја Радосављевић – живот и рад, ЗУНС, Београд, стр. 205- 243.
- Љубица Радулашки (1980): „Функција игре и уметности у педагошким схватањима Вићентија Ракића“, Предшколско дете, бр. 3-4, стр. 317-321.

14. недеља
предавање - Трећи истраживачки задатак (рад у групи).
- Компаративна анализа идеја српских педагога. Избор једне од понуђених тема: 1) Предмет педагогије, систем педагошких дисциплина, педагогија и друге науке; 2) Основне педагошке категорије и појмови (васпитање, образовање, настава); 3) Циљ и задаци васпитања; 4) Морално васпитање; 5) Религијско васпитање; 6) Естетско васпитање; 7) Интелектуално васпитање; 8) Физичко васпитање; 9) Радно васпитање; 10) Национално васпитање; 11) Васпитање женске деце

14. недеља
вежбе - Трећи истраживачки задатак (рад у групи).
- Компаративна анализа идеја српских педагога. Избор једне од понуђених тема: 1) Предмет педагогије, систем педагошких дисциплина, педагогија и друге науке; 2) Основне педагошке категорије и појмови (васпитање, образовање, настава); 3) Циљ и задаци васпитања; 4) Морално васпитање; 5) Религијско васпитање; 6) Естетско васпитање; 7) Интелектуално васпитање; 8) Физичко васпитање; 9) Радно васпитање; 10) Национално васпитање; 11) Васпитање женске деце

15. недеља
предавање - Трећи истраживачки задатак (рад у групи).
- Презентација есеја.

15. недеља
вежбе - Трећи истраживачки задатак (рад у групи).
- Презентација есеја.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Вујисић-Живковић, Н. (2006): „Дисциплина питања Вићентија Ракића“, Педагогија (Београд), бр. 4, стр. 543–550.
− Кириловић, Д. (1929): Српске школе у Војводини у XVIII веку, Сремски Карловци.
− Натошевић, Ђ. (1857): Кратко упутство за српске народне учитеље, Темишвар, 1857.
− Перовић, М. (1990): Педагошки погледи Доситеја Обрадовића, Титово Ужице, стр. 23-60.
− Поткоњак, Н. (2012): Педагогија у Срба до 1945, САО и Едука, Београд, 124-131; 151-154; 226-233; 268-284, 225-273; 289-306.
− Радосављевић, П. (1910): Увод у експерименталну педагогиjу, ПКЗ, Загреб, стр. 1-45.
− Ракић, В. (1924): Основи теорије образовања, Београд, 1-23.
− Шевић, М. (1926): Образовање и просвећивање IV, Педагогијска књижница, Рајковић и Ћунковић, Београд
- Димић, Љ. (2004): „Просвета у Краљевини Југославији“, у Образовање у Срба кроз векове, Београд, стр. 211-232.
↑↑↑