Педагогија

Курс:
Предшколска педагогија (осн.)
У оквиру предмета: Предшколска педагогија
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Живка Крњајаредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Садржај је организован у оквиру тема: 1.Породично и јавно васпитање предшколске деце (васпитање као друштвена делатност; породично и ванпородично васпитање; институционално предшколско васпитање код нас; диверсификација облика предшколског васпитања; однос дечјег вртића и школе); 2. Учење и развој детета у дечјем вртићу (неуронауке и учење на раним узрастима; добробит детета; различити приступи учењу; функција игре и практичних активности; односи као покретач и потка учења и развоја; структура програма – организациона структура, природа интеракција, улоге васпитача; 3. Документовање у дечјем вртићу (приступи; функције; праћење и консултовање са децом) Практична настава: истраживање на терену; писани извештаји; презентације са дискусијом
Циљ изучавања курса: да разумеју различита друштвна, економска и теоријска полазишта предшколског васпитања и критички их преиспитују; да разумеју комплексну природу праксе предшколског васпитања и положаја детета; да изграђују етички однос према својој професији
Предуслови за полагање: положен испит из развојне психологије
Облици наставе: предавања, дискусионе групе, истраживања, презентовање, критичка аналза литературе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Доналдсон, М. Ум детета, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. стр. 37-84, 97-105;
Крњаја, Ж.,Мишкељин, Л.(2006). Од учења ка подућавању, АМ Граф, Београд, 27-45
Mарјановић А. Одабрани радови у Предшколско дете, 1987, бр. 1-4, стр. 11-27, 85-100, 147-169
Павловић-Бренеселовић, Д. (1992). Положај детета у дечјем вртићу и првом разреду основне школе, Београд, ИПА, стр.7-16
Павловић-Бренеселовић, Д., Павловски, Т.(2000). Партнерски однос у васпитању, Београд, ИПА/ЦИП, стр. 15-24, 180-182
Павловић Бренеселовић Д., Крњаја, Ж. (2012).Теорија дечјег вртића - Одабране теме, хрестоматија, 75 стр
Пешић М., Павловић Д., Стокић Л.(1989). Модели различитих облика предшколског васпитања, ИПА, Београд, 1989, стр. 4-16,39-47
Пешић,М.(1985). Мотивација предшколске деце за учење, Београд, Просветни преглед, стр. 29-47, 80-107.
↑↑↑