Педагогија

Курс:
Системи и програми предшколског васпитања (осн.)
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Лидија Мишкељиндоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава: Класични модели предшколског васпитања (Фребел, Монтесори, Валдорф). Програми за рано компензаторно образовање (Head start, Sure Start). Савремени програми предшколског васпитања: критеријуми квалитетног програма; најпознатије концепције и програми предшколског васпитања (Ређо Емиља, TeWhariki, High Scope, Белгија). Системи предшколског васпитања: димензије система, трендови у развоју система; национални системи (Шведска, Финска, Нови Зеланд, Србија). Концепција дечјег вртића као отвореног система. Програм предшколског васпитања у Србији. Практична настава:Приказ система/програма предшколског васпитања из различитих земаља - по избору студента,израда пилотских истраживања са извештајима, практичним вежбањима, дискусији и радионицама
Циљ изучавања курса: Упознавање студента са класичним моделима и савременим системима предшколског васпитања; разумевање савремених трендова у развоју система и програма предшколског васпитања; разумевање односа између система предшколског васпитања и програма као модела
Предуслови за полагање: положен испит из предшколске педагогије
Облици наставе: предавања са дискусијом, радионице, семинарска и практична вежбања, мини истраживања и извештаји студената
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Крњаја, Ж., Павловић – Бренеселовић, Д. (2013) Где станује квалитет, Књига 1, Политика грађења квалитета у предсшколском васпитању, Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, стр. 9-16, 27-33, 45-53, 71-78, 91-97, 137-215
Клеменовић, Ј. (2009) Савремени предшколски програми, Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине, стр. 71-84
Марјановић, А.(1987) Дечји вртић као отворени систем, Београд: Предшколско дете, 1-4, стр.57 – 69
Матијевић, М., (2011) Педагошке идеје Марије Монтесори – шанса за државне школе, у: Педагогија Марија Монтесори – потицај за развој педагошког плурализма, знанствена монографија, Сплит: Удруга Монтесори педагогије, Филозофкси факултет, стр.11-19
Мишкељин, Л. (2011) Дискурс једног предшколског програма, Београд: Етноантрополошки проблеми, бр. 2 (6), стp. 513-529
Пешић, М., (1987) Вредновање предшколских васпитних програма, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 26-66
Вујисић-Живковић, Н. (2007). Васпитање човека, Фребелов пример - поводом 225 година од рођења. Педагогија, 62(4), 667-681.
Општа допунска литература
Јурчић, М., Маркић, И., (2011) Педагошко-дидактичка концепција, организација и пракса у Монтесори школи, у: Педагогија Марија Монтесори – потицај за развој педагошког плурализма, знанствена монографија, Сплит: Удруга Монтесори педагогије, Филозофкси факултет, стр. 167-177
Каменов, Е.(1982). Експериментални програми за рано образовање, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 7 - 43
Seitz, М., Halwаch, U.(1996) Моntesori ili Wаldorf, Zagreb:Еduca, стр. 19 -114
↑↑↑