Педагогија

Курс:
Професионалне вештине (осн.)
У оквиру предмета: Професионалне вештине
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Ово је примењени интердисциплинарни курс који се одвија кроз интерактивну наставу и практични рад студената. Комбинује комуниколошку и педагошку перспективу и организован је око две теме: Професионална комуникација у педагошком раду (Функције, принципи и облици комуникације; Основни концепти и вештине интерперсоналног комуницирања; Општа стратегија и вештине писаног комуницирања; Јавни наступ и презентација); Партнерски односи у педагошком раду (Природа и карактеристике партнерских односа; Педагог као партнер различитих актера у заједници праксе; Успостављање и реализација партнерства у професионалном окружењу:тимски рад). Практична настава: истраживање на терену; писани извештаји; презентација; евалуација и самоевалуација
Циљ изучавања курса: Развијање професионалне самосвести и одговорности кроз разумевање природе и значаја успостављања партнерског односа у пракси педагошког деловања; јачање капацитета за планирање и реализовање различитих облика педагошке и академске комуникације
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: предавања са дискусијом, рад у групама, семинарска и практична вежбања, мини истраживања; презентације студената са дискусијом
План курса:

1. недеља
предавање - Професионална комуникација у педагошком раду: функције, принципи, облици.

2. недеља
предавање - Основни концепти и вештине интерперсоналног комуницирања.

3. недеља
вежбе - Слушање и поруке у комуникацији.

4. недеља
предавање - Општа стратегија и вештине писаног комуницирања.

5. недеља
вежбе - Облици писаног комуницирања.

6. недеља
предавање - Партнерство у образовању

7. недеља
вежбе - Партнерство наспрам компетиције - Узми што више

8. недеља
вежбе - Карактеристике тимског рада

9. недеља
вежбе - Вештине рада у тиму

10. недеља
предавање - Од тима до заједнице праксе

11. недеља
пројекат - Чему служи педагог

12. недеља
предавање - Успешан јавни наступ и презентација

13. недеља
семинар - Презентације студената са дискусијом и евалуацијом

14. недеља
семинар - Презентације студената са дискусијом и евалуацијом
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bratanić, M. (1990). Mikropedagogija : Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja, Školska knjiga, Zagreb, str. 75-105
Mandić, T. (2003). Komunikologija: Psihologija komunikacije, Klio, Beograd, str. 18-57, 143-158, 282-295
Митровић, М. (2008). Неке карактеристике говорног и писаног језика, Педагогија, 63, бр. 2, стр. 183-193
Pavlović-Breneselović, D., Pavlovski, T. (2000). Partnerski odnos u vaspitanju, IPA : CIP, Beograd, str. 3-17
Pavlovski, T., Pavlović-Breneselović, D. (1999). Timski rad u vaspitnoj praksi, IPA : CIP, Beograd, str. 15-31
Pavlović-Breneselović, D (2010). Od tima do zajednice učenja, Pedagogija, 65, бр. 2, стр. 236-246.
Pavlović-Breneselović, D (2010). Партнерство у образовању, Андрагошке студије, 2, стр. 123-139.
Шерман, Д. (2002). Савршени састанак. Службени гласник, Београд
Li, E., Mejnard, M. (2002). Savršena prezentacija, Službeni glasnik : Institut za ekonomiku i finansije, Beograd
Општа допунска литература
Gordon, T. (1998). Kako biti uspešan nastavnik, Kreativni centar: Most, Beograd.
Piz, A., Piz, B. (2005). Definitivni vodič kroz govor tela, Mono i Manana, Beograd.
↑↑↑