Педагогија

Курс:
Квалитативна истраживања (докт.)
У оквиру предмета: Квалитативна истраживања
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Интерпретативна парадигма као теоријско-епистемолошка основа квалитативних истраживања. Истраживачке стратегије у: етнографском истраживању, студији случаја, истраживању базираном на феноменолошком посматрању, истраживању базираном на анализи садржаја, критичкој анализи дискурса, партиципативном истраживању. Етичка специфичност квалитативног истраживања. Улога истраживача и осталих учесника у истраживању. Извори сазнања и природа квалитативних података. Методе, технике и инструменти прикупљања података. Начини сређивања, анализирања и интерпретирања података. Процедуре закључивања и приказивања резултата. Писање извештаја о обављеном истраживању. Могућности примене и комбиновања квалитативних истраживања са другим врстама истраживања. Практична настава Израда пројекта за квалитативно истраживање. Конструкција инструмената. Избор и образложење узорка. Израда плана прикупљања и обраде података. Израда извештаја о истраживању и презентација добијених резултата.
Циљ изучавања курса: Разумевање онтолошко-епистемолошке основе квалитативних истраживања, упознавање са њиховим карактеристикама, врстама, могућностима и дометима примене, оспособљавање за планирање и реализацију појединих врста квалитативних истраживања.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавање, дискусија, индивидуални рад, истраживачки рад, менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Ber, B. (2001): Uvod u socijalni konstruktivizam. Beograd: Cepter.
− Bloome, D. et al. (2005): Discourse Analysis and the Study of Classroom language and Litrarcy Events – A Microetnographic Perspective. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
− Halmi, A. (2003): Strategije kvalitativnih istraživanja u primenjenim društvenim znanostima. Jastrebarsko: „Naklada Slap“.
− Hymes, D. (1980): Language in Education: Ethnolinguistic Essays. Washington: Center for Linguistices.
− Milles, M. B. & A. M. Huberman (1994): Qualitative Data Analysis. London: Sage.
− Mitrović, M. (2008): Neke karakteristike narativnih istraživanja. U: Alibabić, Š. i dr. (ur.), Obrazovanje i učenje - pretpostavke evropskih integracija (157–168). Beograd: Filozofski fakultet, IPA.
− Mitrović, M. (2004): Pedagoška analiza sadržaja. U: Pešić, Mirjana (ur.), Pedagogija u akciji: metodološki priručnik (95–112). Beograd: Filozofski fakultet, IPA.
− Pešić, M. (2004): Alternativne epistemologije pedagoških istraživanja. U: Pešić, Mirjana (ur.), Pedagogija u akciji: metodološki priručnik (3–18). Beograd: Filozofski fakultet.
− Schostak, J. F. (2002): Understanding, designing, and conducting qualitative research in education. Bruchingham: Open University Press.
↑↑↑