Педагогија

Курс:
Методологија педагошких истраживања (осн.)
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
др Ивана Јеремић (дев. Луковић)доцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Предмет методологије. Различите епистемолошко-методолошке оријентације у педагогији. Облици научног сазнања. Појам и карактеристике истраживања у педагогији. Циљеви научног истраживања. Специфичности основних врста истраживања у педагогији. Етапе педагошког истраживања. Избор проблема за педагошко истраживање. Пројекат истраживања. Извештај о истраживању. Појам и карактеристике метода истраживања у педагогији. Мерење у педагогији. Варијабле и индикатори у педагошком истраживању. Популација и узорак. Карактеристике и могућности примене појединих техника истраживања: анализе садржаја, систематског посматрања, интервјуисања, анкетирања, тестирања, скалирања и социометрије. Конструкција основних врста инструмената. Појам и врсте метријских карактеристика инструмената. Сређивање и обрада података. Интерпретација резултата истраживања. Практична настава Уочавање проблема за научно истраживање. Израда идејног пројекта истраживања. Израда анкете, скале и теста знања.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о карактеристикама, циљевима и методама истраживања у педагогији, разумевање процеса научног истраживања и развијање способности и вештина за пројектовање истраживања.
Предуслови за полагање: Логика са општом методологијом Статистика у истраживању образовања
Облици наставе: Предавање са дискусијом, рад у групи, реализација истраживачких задатака, индивидуалне и групне консултације.
План курса:

1. недеља
- - Упознавање студената са програмом наставног предмета и начином рада

2. недеља
предавање - Појам и задаци методологије педагогије

2. недеља
предавање - Методологија педагогије и друге науке

3. недеља
предавање - Научни метод

3. недеља
предавање - Природа појава у педагогији

4. недеља
предавање - Карактеристике различитих епистемолошко-методолошких оријентација у педагогији

4. недеља
предавање - Однос између различитих епистемолошко-методолошких оријентација у педагогији

5. недеља
предавање - Природа педагошких чињеница

5. недеља
предавање - Појам педагошког научног закона и његова структура

6. недеља
предавање - Појам и карактеристике истраживања у педагогији

6. недеља
вежбе - Анализа карактеристика истраживања у педагогији

7. недеља
предавање - Циљеви педагошког истраживања

7. недеља
предавање - Етапе педагошког истраживања

8. недеља
предавање - Избор проблема за педагошко истраживање

8. недеља
вежбе - Формулација проблема истраживања

9. недеља
вежбе - Формулација теме за индивидуално истраживање

9. недеља
вежбе - Избор проблема за индивидуално истраживање

10. недеља
предавање - Пројекат истраживања - структура идејног пројекта

10. недеља
вежбе - Анализа идејног пројекта

11. недеља
предавање - Пројекат истраживања - структура студијског и техничког пројекта

11. недеља
вежбе - Анализа студијског пројекта

12. недеља
вежбе - Анализа садржинске разраде проблема у пројектима истраживања студената

12. недеља
вежбе - Анализа садржинске разраде проблема у пројектима истраживања студената

13. недеља
предавање - Реализација истраживања и извештај о истраживању

13. недеља
вежбе - Анализа извештаја о истраживању

14. недеља
предавање - Врсте истраживања у педагогији и њихове карактеристике

14. недеља
вежбе - Анализа специфичности појединих врста истраживања

15. недеља
предавање - Појам и врсте популације и узорка

15. недеља
предавање - Методе педагошког истраживања

16. недеља
предавање - Мерење у педагогији

16. недеља
вежбе - Анализа карактеристика мерења у педагошким истраживањима

17. недеља
предавање - Појам и врсте варијабли у истраживању

17. недеља
предавање - Технике и инструменти у педагошком истраживању (појам и врсте)

18. недеља
предавање - Могућности примене интервјуисања и анкетирања у педагошким истраживањима

18. недеља
предавање - Интервјуисање

19. недеља
предавање - Фазе конструкције анкете

19. недеља
вежбе - Анализа анкета

20. недеља
вежбе - Анализа анкета које су студенти самостално урадили - други део

20. недеља
вежбе - Анализа анкета које су студенти самостално урадили - први део

21. недеља
предавање - Скалирање

21. недеља
вежбе - Анализа различитих врста скала

22. недеља
предавање - Ликертова скала ставова: фазе конструкције

22. недеља
вежбе - Ликертова скала ставова: формулација тврдњи

23. недеља
вежбе - Анализа скала које су студенти самостлано урадили - други део

23. недеља
вежбе - Анализа скала које су студенти самостлано урадили - први део

24. недеља
предавање - Тестирање

24. недеља
вежбе - Типови задатака у тесту знања

25. недеља
вежбе - Анализа теста знања који су студенти самостално урадили - први део

25. недеља
вежбе - Анализа теста знања који су студенти самостално урадили - други део

26. недеља
предавање - Социометрија

26. недеља
предавање - Анализа садржаја

27. недеља
предавање - Систематско посматрање

27. недеља
вежбе - Анализа различитих врста протокола посматрања

28. недеља
предавање - Метријске карактеристике инструмената истраживања

28. недеља
вежбе - Припрема података за обраду и анализа података

29. недеља
предавање - Израда методолошког оквира за истраживање

29. недеља
вежбе - Анализа методолошког оквира за истраживање проблема у пројектима студената

30. недеља
- - Припрема за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bakovljev, M. (1997): Osnovi metodologije pedagoških istraživanja. Beograd: Naučna knjiga.
Banđur, V. i N. Potkonjak (1999): Metodologija pedagogije. Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije.
Cohen, L., L. Manion i K. Morrison (2004): Metode istraživanja u obrazovanju. Zagreb: Naklada Slap.
Havelka, N., B. Kuzmanović i D. Popadić (1998): Metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva za psihologiju Srbije.
Kocić, LJ. (1981): Pedagoški eksperiment. Beograd: Prosveta.
Kocić, LJ. (1981): Teškoće u primeni sociometrijske tehnike u ispitivanju interpersonalnih odnosa; Potkonjak i Krnjajić: Metodološki problemi proučavanja interpersonalnih odnosa (26-37). Beograd: IPI.
Matović, N. (2007): Merenje u pedagoškim istraživanjima. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofskog Fakulteta.
Mužić, V. (1986): Metodologija pedagoškog istraživanja. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika.
Mužić, V. (2004): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Educa.
Ristić, Ž. (2006): O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Savićević, D. (1996): Metodologija istraživanja u vaspitanju i obrazovanju. Vranje: Učiteljski fakultet Univerziteta u Nišu.
↑↑↑