Педагогија

Курс:
Школска педагогија (одабране теме) (осн.)
Предавачи: др Емина Хебибванредни професор
др Вера Спасеновићредовни професор
др Зорица Шаљићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава: Типологија школа. Критеријуми класификације школских институција. Различити типови или врсте школа. Законска основа рада различиитх врста школа у школском систему Србије. Практична настава: Практичан рад студената у школи са циљем упознавања са школским програмом, поступцима евалуације школског рада, организацијом рада и моделом управљања и руковођења школским радом у различитим врстама школа (приватне школе, уметничке школе, специјалне школе, стране школе).
Циљ изучавања курса: Путем предметног програма студенти се упознају са специфичностима у пракси деловања различитих врста школа у школском систему Србије.
Предуслови за полагање: За похађање предметног програма нису предвиђени посебни услови.
Облици наставе: Предавања, вежбе, групни рад студената на часу, проучавање стручне литературе и других извора података, практичан рад студената у школи.
План курса:

1. недеља
- - Уводни час: представљање предметног програма.

2. недеља
предавање - Типологија школа - критеријуми класификације школских институција.

3. недеља
вежбе - Законска основа рада различитих врста школа у школском систему Србије.

4. недеља
вежбе - Припрема за практичан рад студената у школи.
Формирање и органиѕација радних група, дефинисање циља, задатака и садржаја посета школама, договор о начину презентовања и анализе резултата практичног рада у школама, дефинисање динамике рада и распореда активности.

5. недеља
пракса - Рад студената у школи - Актери школског рада и њихове активности.

6. недеља
вежбе - Актери школског рада и њихове активности - анализа резултата рада у школама.

8. недеља
вежбе - Школски програм у различитим врстама школа - анализа резултата рада у школама.

8. недеља
пракса - Рад студената у школи - школски програм.

9. недеља
пракса - Рад студената у школи - организација рада у школи.

10. недеља
вежбе - Организација рада у различитим врстама школа - анализа резултата рада у школама.

11. недеља
пракса - Рад студената у школи - управљање радом школе.

12. недеља
вежбе - Упраљање радом различитх врста школа - анализа резултата рада у школама.

13. недеља
вежбе - Сличности и разлике у раду различитих врста школа.

14. недеља
- - Евалуација курса, припрема за испит.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Трнавац, Н. (2004). Азбучник и типологија школских институција. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и ИЦ "Доситеј".
Савићевић, Д. (2000). Пут ка друштву учења. Београд: Просветни преглед.
Хрњица, С. (2009). Школа по мери детета. Београд: Save the Children.
↑↑↑