Педагогија

Курс:
Методологија педагошких истраживања
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
др Ивана Јеремић (дев. Луковић)доцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Предмет методологије. Различите епистемолошко-методолошке оријентације у педагогији. Појам и карактеристике научног истраживања у педагогији. Чињенице у истраживању, научна хипотеза, научни закон, научна теорија. Врсте педагошких истраживања. Етапе педагошког истраживања. Методе педагошког истраживања. Мерење у педагогији. Технике и инструменти у педагошком истраживању: анализа садржаја, систематско посматрање, интервјуисање, анкетирање, тестирање, скалирање и социометрија.
Циљ изучавања курса: -упознавање са основним епистемолошко-методолошким оријентацијама у педагогији; -упознавање са врстама, циљевима, методама и организацијом научног истаживања; -оспособљавање за уочавање проблема за истраживање у васпитној пракси и израду пројекта; -оспособљавање за израду и примену инструмента и реализацију истраживања.
Облици наставе: Предавања, вежбе, индивидуалне и групне консултације, менторски рад и истраживачки рад студената (реализација појединих истраживачких задатака). Поред анализе литературе и дискусије о појединим методолошким питањима, студенти, кроз индивидуални рад и рад у групама, на конкретним примерима истраживања практично разматрају и решавају поједина методолошка питања.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да ураде следеће вежбе: Анализа педагошког истраживања, Пројекат педагошког истраживања, Упитник, Скалa и Тест знања. Поред израде индивидуалних вежби студенти као група бирају један истраживачки проблем за који раде пројекат истраживања, учествују у реализацији тог истраживања, тј. у прикупљању и обради података и у изради извештаја. Од студената се очекује да редовно похађају наставу и да активно учествују у раду - на предавањима и вежбама.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад са студентима прати се континуирано током године на основу њихове активности на часовима и квалитета израде обавезних индивидуалних вежби. У току године студенти полажу два колоквијума. Испит је писмени.
План курса:

1. недеља
- - Упознавање студената са програмом наставног предмета и начином рада
Упознавање студената са садржајем студијске дисциплине, начином рада, литературом, обавезама, као и са начином и критеријумима оцењивања.

2. недеља
предавање - Научни метод
Основни конститутивни елементи науке. Научни метод као један од конститутивних елемената науке. Појам и карактеристике научног метода.

2. недеља
предавање - Појам и задаци методологије педагогије
Различита одређења предмета проучавања методологије педагогије. Две основне групе задатака методологије педагогије.

3. недеља
предавање - Методологија педагогије и друге науке
Однос методологије педагогије према теорији сазнања, епистемологији, логици.

3. недеља
предавање - Карактеристике различитих епистемолошко-методолошких оријентација у педагогији
Филозофско-дедуктивистичка епистемолошко-методолошка оријентација. Индуктивистичко-позитивистичка епистемолошко-методолошка оријентација. Феноменолошки приступ. Херменеутика у истраживању васпитања. Дијалектички приступ. Холистички приступ. Критичка теорија у истраживању васпитања.

4. недеља
предавање - Однос између различитих епистемолошко-методолошких оријентација у педагогији
Различита схватања односа између појединих епистемолошко-методолошких оријентација у педагогији: супротно различите тезе, комплементарно различите тезе, јединство теза.

4. недеља
предавање - Природа појава у педагогији
Карактеристике педагошких појава као потенцијалних предмета сазнавања и истраживања.

5. недеља
предавање - Појам педагошког научног закона и његова структура
Могућност утврђивања закона у области васпитања. Врсте педагошких законитости. Природа каузалних веза у области васпитања и тешкоће њиховог утврђивања.

5. недеља
предавање - Карактеристике педагошких чињеница
Карактер и природа педагошких чињеница. Објективност чињеница. Врсте педагошких чињеница.

6. недеља
предавање - Појам и карактеристике истраживања у педагогији
Опште (битне за утврђивање научних истина уопште) и посебне (оне које произлазе из особености васпитних појава, специфичности педагогије као науке)карактеристике педагошког истраживања.

6. недеља
вежбе - Анализа карактеристика истраживања у педагогији
На примерима истраживања конкретних педагошких проблема уочавају се и анализирају поједине карактеристике научног истраживања (нпр. синтеза квалитативног и квантитативног приступа, једнинство индукције и дедукције, теоријског и емпиријског, објективног и вредносног).

7. недеља
предавање - Циљеви педагошког истраживања
Дескрипција, класификација, експликација (објашњење и разумевање), откриће, предикција. Значај истраживања.

7. недеља
предавање - Врсте истраживања у педагогији и њихове карактеристике
Различите класификације истраживања. Основне карактеристике појединих врста истраживања: теоријска и емпиријска; фундаментална, оперативна и развојна; трансверзална и лонгитудинална; компаративна; историјска; системно-структурална; акциона; евалуацијска; етнографска.

8. недеља
предавање - Етапе педагошког истраживања
Процес истраживања: основне фазе и њихове карактеристике.

8. недеља
вежбе - Анализа специфичности појединих врста истраживања
На примерима проучавања конкретних педагошких проблема уочавају се особености појединих врста истраживања и разматра се адекватност (предности и недостаци) њиховог избора.

9. недеља
предавање - Избор проблема за педагошко истраживање
Појам научног проблема. Извори научног проблема. Критеријуми од којих зависи избор научног проблема. Формулација проблема истраживања.

9. недеља
вежбе - Анализа садржаја истраживања и формулација проблема истраживања
Разматрање примера конкретних проблема истраживања - са становишта извора проблема, ширине »захватања« проблема, језичке формулације проблема.

10. недеља
вежбе - Избор проблема за индивидуално истраживање
Студенти предлажу и образлажу проблеме за које ће радити пројекте истраживања.

10. недеља
вежбе - Формулација теме за индивидуално истраживање
На основу анализе и образложења проблема истраживања формулишу се теме за које ће студенти радити пројекте истраживања.

11. недеља
предавање - Пројекат истраживања - структура идејног пројекта
Врсте пројеката истраживања. Садржај идејног пројекта истраживања - елементи који га чине и њихов међусобни однос.

11. недеља
вежбе - Анализа идејног пројекта
Анализа идејних пројеката урађених за потребе истраживања конкретних педагошких проблема.

12. недеља
предавање - Пројекат истраживања - структура студијског и техничког пројекта
Садржај студијског и техничког пројекта истраживања - елементи који их чине, њихов међусобни однос.

12. недеља
вежбе - Анализа студијског пројекта
Анализа студијских пројеката урађених за потребе истраживања конкретних педагошких проблема.

13. недеља
вежбе - Анализа методолошког оквира за истраживање проблема у пројектима студената
Анализа адекваности узорка, метода, техника, инструмената истраживања, нивоа и начина обраде података итд. - за проучавање конкретног проблема.

13. недеља
вежбе - Анализа садржинске разраде проблема у пројектима истраживања студената
Анализа садржаја и формулације предмета истраживања, основних појмова, циља, задатака, хипотеза, варијабли истраживања итд.

14. недеља
предавање - Реализација истраживања и извештај о истраживању
Прикупљање података. Сређивање и обрада података. Анализа и интерпретација резултата истраживања и извођење закључака. Структура извештаја о истраживању.

14. недеља
вежбе - Анализа извештаја истраживања
Анализа садржаја извештаја истраживања конкретних педагошких проблема.

15. недеља
- - Први колоквијум

16. недеља
предавање - Методе педагошког истраживања
Појам и врсте. Метода теоријске анализе. Дескриптивна и каузална метода. Историјска метода. Систематско неекспериментално проучавање педагошких појава.

16. недеља
предавање - Експеримент у педагошким истраживањима
Ex-post-facto истраживања у области васпитања. Карактеристике различитих модела експеримента. Извори грешака у педагошком експерименту. Могућности и домети примене експеримента у педагогији.

17. недеља
предавање - Мерење у педагогији
Схватање мерења у природним и друштвеним наукама. Врсте мерења: основна и изведена. Нивои мерења: номинални, ординални, интервални и рацио ниво. Могућности коришћења појединих врста и нивоа мерења у истраживањима у педагогији.

17. недеља
вежбе - Анализа карактеристика мерења у педагошким истраживањима
На примерима остварених мерења у истраживањима конкретних педагошких проблема уочавају се различите врсте и нивои мерења, као и њихове особености.

18. недеља
предавање - Појам и врсте популације и узорка
Карактеристике различитих врста популације и узорака. Репрезентативност узорка. Величина узорка.

18. недеља
предавање - Технике и инструменти у педагошком истраживању (појам и врсте)
Појам и врсте техника и инструмената истраживања. Паралелне форме и батерије инструмената. Избор поступака и инструмената. Метријске карактеристике инструмената. Варијабле и индикатори.

19. недеља
предавање - Систематско посматрање
Објекат посматрања. Време посматрања. Врсте протокола посматрања. Технике регистровања. Својства посматрача. Неке варијанте систематског посматрања /учествујуће посматрање, техника критичног случаја, интроспекција итд./

19. недеља
предавање - Анализа садржаја
Врсте докумената. Примарни и секундарни извори. Екстерна и интерна критика докумената. Ток анализе садржаја докумената. Начини коришћења докумената и технике означавања извора.

20. недеља
предавање - Анкетирање
Могућности примене анкете у педагошком истраживању. Фазе конструкције анкете. Начини анкетирања.

20. недеља
предавање - Интервјуисање
Врсте интервјуа. Протокол интервјуа. Поступак интервјуисања.

21. недеља
вежбе - Анализа анкета које су студенти самостално урадили - први део
Анализа садржинске разраде проблема истраживања (кроз нацрт, питања и одговоре) у анкети.

21. недеља
вежбе - Анализа анкета
Анализа анкета које су коришћене у истраживању конкретних педагошких проблема.

22. недеља
вежбе - Анализа анкета које су студенти самостално урадили - други део
Анализа анкете с аспекта примене појединих типова питања, језичке формулације питања, редоследа питања, дужине анкете.

22. недеља
вежбе - Припрема за обраду података добијених применом анкете
Преглед инструмената. Кодирање података. Израда табела примарних података.

23. недеља
предавање - Тестирање
Појам и врсте тестова. Фазе конструкције теста. Технике примене тестова.

23. недеља
вежбе - Типови задатака у тесту знања
Карактеристике и могућности коришћења различитих типови задатака у тесту знања.

24. недеља
вежбе - Метријске карактеристике теста
Начини провере појединих метријских карактеристика теста.

24. недеља
вежбе - Прегледање теста знања и анализа добијених резултата
Израда кључа. Одређивање критеријума за бодовање одговора. Утврђивање коначног скора на тесту.

25. недеља
вежбе - Анализа теста знања који су студенти самостално урадили - други део
Анализа теста знања с аспекта коришћена различитих типова задатака, језичке формулације задатака, кључа за прегледање и скале за утврђивање постигнућа испитаника на тесту.

25. недеља
вежбе - Анализа теста знања који су студенти самостално урадили - први део
»Покривеност« познавања чињеница, разумевања и примене знања садржајем задатака у тесту знања.

26. недеља
предавање - Скалирање
Скале процене. Карактеристике појединих врста скала. Могућности примене скала у педагошком истраживању. Извори грешака у скалама процене и поступци за њихово отклањање.

26. недеља
вежбе - Анализа различитих врста скала
Анализа скала које су коришћене у истраживању конкретних педагошких проблема.

27. недеља
предавање - Ликетрова скала ставова
Карактеристике Ликертове скале. Фазе конструкције Ликертове скале.

27. недеља
вежбе - Метријске карактеристике Ликертове скале
Начини провере појединих метријских карактеристика скале Ликертовог типа.

28. недеља
вежбе - Анализа скала које су студенти самостално урадили - први део
Анализа садржинске разраде проблема истраживања (кроз нацрт, ставке) у скали.

28. недеља
вежбе - Припрема за обраду података добијених применом Ликертове скале
Бодовање одговора испитаника и утврђивање скора на скали. Теоријски и емпиријски распон скале и начини њихове подела.

29. недеља
предавање - Социометрија
Социометријски упитник. Социометријска матрица. Социограм. Социометријски индекси. Могућности примене социометрије у педагошком истраживању.

29. недеља
вежбе - Анализа скала које су студенти самостално урадили - други део
Анализа скале с аспекта избора врсте скале и поштовања основних методолошких принципа на којима почива њена конструкција.

30. недеља
- - Други колоквијум
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
БАКОВЉЕВ, М. Основи методологије педагошких истраживања, Београд: Научна књига, 1997, стр.39-46; 73-82; 96-153.
БАНЂУР, В. и ПОТКОЊАК, Н. Методологија педагогије, Београд: Савез педагошких друштава Југославије, 1999, стр.13-216; 228-233; 251-280; 287-324.
КОЦИЋ, Љ. Педагошки експеримент, Београд: Просвета, 1981, стр.35-54; 77-88.
КОЦИЋ, Љ. Тешкоће у примени социометријске технике у испитивању интерперсоналних односа, Београд: Институт за педагошка истраживања - Округли сто бр.6, 1981, стр.26-37.
МАТОВИЋ, Н., Мерење у педагошким истраживањима, Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског Факултета, 2007, стр.45-58; 85-93; 97-102.
САВИЋЕВИЋ, Д. Методологија истраживања у васпитању и образовању, Врање: Учитељски факултет Универзитета у Нишу, 1996, стр.57-115; 177-211.
СТОЈАК, Р., Метода анализе садржаја, Сарајево: Свјетлост, 1990,стр.105-110;115-124.
ХАВЕЛКА. Н., КУЗМАНОВИЋ, Б. и ПОПАДИЋ, Д. Методе и технике социјално психолошких истраживања, Београд: Центар за примењену психологију Друштва за психологију Србије, 1998, стр.99-141; 155-163; 208-217.
↑↑↑