Педагогија

Курс:
Професионалне вештине - општи курс
У оквиру предмета: Професионалне вештине
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Ово је примењени и интердисциплинарни курс. Комбинује претежно комуниколошку и педагошку перспективу и организован је око две теме:професионална комуникација у педагошком раду и партнерски односи у педагошком раду. • Комуникација у педагошком раду Принципи комуникације Функције комуникације Комуникационе вештине (вештине изражавања,активно слушање,комуникациона сензибилност) Облици комуникације (планирање и реализација) писана комуникација непосредна комуникација јавни наступ (презентације) • Партнерски односи у педагошком раду Природа и карактеристике партнерских односа Успостављање и реализација партнерства у радном окружењу (тимски рад) Успостављање партнерства са локалном заједницом Успостављање и реализација партнерства у васпитном процесу
Циљ изучавања курса: • Развијање професионалног приступа у успостављању и реализацији односа у различитим подручјима и са различитим актерима у педагошком раду • Развијање професионалне самоодговорности • Упознавање са облицима комуникације у педагошком раду и оспособљавање за њихово професионално планирање и квалитетну реализацију • Развијање комуникационих капацитета и вештина • Разумевање природе партнерског односа и значаја његовог успостављања у различитим подручјима и нивоима педагошког рада • Упознавање са начинима успостављања партнерства и оспособљавање за реализацију партнерских односа • Развијање капацитета за тимски рад
Предуслови за полагање: Курс може похађати до 30 студента педагогије који су уписали четврти семестар.
Облици наставе: Курс се реализује у блоку од 3 часа у једном семестру (четвртом), укупан фонд 45 часова. Број бодова: 4 Курс се одвија кроз интерактивну наставу и практични рад студената.
Обавезе студената: • активно учешће у реализацији наставе • планирање и реализација различитих облика комуникације • семинарски рад • групна израда програма успостављања парнерства у конкретној локалној заједници (снимање на терену, конципирање стратегије и развијање плана акције) и јавна презентација програма
Начин оцењивања рада и резултата: Праћење активности студената током реализације наставе (активности на часу, теренски задаци, обрада литературе, планирање и реализација различитих облика комуникације, презентације) кроз самоевалуацију, евалуацију групе и евалуацију од стране наставника. Завршну оцену чине: • оцена активности током наставе на основу самоевалуације, групне и наставничке евалуације по следећим параметрима: активност на часу, домаћи задаци, тимски допринос(30%), • оцена семинарског рада (30%) • оцена програма сарадње са локалном заједницом(40%) укупне оцене
План курса:

1. недеља
- - Уводни час
Упознавање са програмом курса. Упознавање са правима и обавезама студената и начином оцењивања.Формирање група. Упознавање са очекивањима студената у вези садржаја и начина рада на курсу.

2. недеља
предавање - Основни комуниколошки појмови
Појам комуникације. Основни комуниколошки појмови. Порука и нивои разумевања. Врсте комуникације. Принципи професионалног комуницирања.

3. недеља
вежбе - Основне вештине вербалног комуницирања
Вештина изражавања. Вештина слушања. Вештина перципирања. Вођење пословног разговора.

4. недеља
вежбе - Писана комуникација у педагошком раду
Функције и облици писаног комуницирања. Врсте тексова. Општа стратегија писаног комуницирања.

5. недеља
вежбе - Вештине писаног комуницирања
Обраћање подразумеваној публици. Организовање и контрола информација. Поштовање конвенција за поједине облике писаног комуницирања.

6. недеља
предавање - Појам партнерства
Појам партнерског односа. Карактеристике партнерских односа.Услови успостављања и начини реализације партнерства.

7. недеља
вежбе - Тимски рад
Појам тима.Улоге у тиму.Развијање тима. Проблеми у тиму и начини разрешавања.

8. недеља
вежбе - Јавни наступ
Критеријуми успешне презентације.Припрема за јавни наступ. Визуелна презентација.

9. недеља
предавање - Партнерство са локалном заједницом
Појам локалне зајднице. Ресурси локалне заједнице. Подупирачи у ЛЗ.Подручја деловања у ЛЗ.

10. недеља
вежбе - Партнерство са локалном заједницом
Развијање стратегије партнерства са локалном заједницом

11. недеља
пројекат - Израда пројекта

12. недеља
пројекат - Презентација
Презентација пројекта

13. недеља
пројекат - Презентација пројекта

14. недеља
- - Евалуација
Евалуација курса. Самоевалуација, групна и наставничка евалуација.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Братанић, М. (1990), Микропедагогија : Интеракцијско-комуникацијски аспект одгоја, Школска књига, Загреб, стр. 75-105.
Ли, Е., Мејнард, М. (2002), Савршена презентација, Службени гласник : Институт за економику и финансије, Београд.
Мандић, Т. (2003), Комуникологија: Психологија комуникације, Клио, Београд, стр. 18-57, 143-158, 282-295.
Молнар, И. (2003), Комуникацијске вештине, Жене на делу, Београд, стр. 5-25.
Павловић-Бренеселовић, Д., Павловски, Т. (2000), Партнерски однос у васпитању, ИПА : ЦИП, Београд, стр. 3-17.
Павловски, Т., Павловић-Бренеселовић,Д. (1999)Тимски рад у васпитној пракси, ИПА : ЦИП, Београд, стр. 15-31.
Приручни материјали за вежбе.
↑↑↑