Педагогија

Историја педагошких идеја
Предавачи: др Александра Илић-Рајковићванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 12.00
Начин полагања: писмени и усмени
Садржај предмета: *Предмет, задаци и значај историје педагогије; Историја педагогије у систему педагошких и других наука; Методолошки проблеми *Системи васпитања Спарте и Атине;Идеје о васпитању софиста, Сократа, Платона и Аристотела; *Школе и образовање у Риму; Педагошке идеје М.Ф.Квинтилијана; *Школе и образовање у средњем веку; Универзитети; Схоластички карактер васпитно-образовног рада; Систем ритерског васпитања; Градске школе; *Педагошка мисао у доба хуманизма и ренесансе; Идеје о васпитању Ф.Раблеа, М.Монтења и Л.Вивеса; *Школе и образовање у време реформације; Језуитски систем васпитања; *Идеје о васпитању Т.Мора и Т.Кампанеле; *Педагошке идеје Ј.А.Коменског, Џ.Лока,Ж.Ж.Русоа, Ј.Х.Песталоција, Ј.Ф.Хербарта,Ф.Фребела,К.Д.Ушинског, социјалиста утописта *Савремени правци у педагогији ХХ века-опште карактеристике и најизразитији представници; *Џ.Дјуи- прагматистичка педагогија; *Г.Кершенштајнер- културна педагогија, државно-грађанско васпитање и педагогија радне школе; *А.С.Макаренко- идеје и практичан рад социјалистичка педагогија; *Модели организације васпитно-образовног рада у духу идеја нове школе- Далтон план, Винетка план, Декроли метода, Пројект метод, Манхајмски систем, Јена план, комплексна настава...
Циљ изучавања предмета: ~ Упознавање студената са школском праксом и педагошким идејама најзначајнијих европских мислилаца до првих деценија ХХ века; ~ Изграђивање критичког мишљења у односу на историјске и савремене вредности педагогије и васпитања;
Облици наставе: Предавања и вежбе (дискусије, различити облици индивидуалног и групног рада, истраживања)
Обавезе студената: Редовно похађање наставе (пропуштени час вежби студент надокнађује писменом обрадом одређене теме, читање литературе, активно учешће на часовима (припрема и излагање на часу, учешће у дискусији), учешће у тимском раду, превођење стручне литературе;
Постојећи курсеви:
↑↑↑