Психологија

 • Индивидуалне разлике
  Биолошке основе понашања
  Психопатологија
  Психометрија
 • 1989 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1994 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ТИПОЛОГИЈА ПОРОДИЦА И ЛИЧНОСТИ МАЛОЛЕТНОГ ДЕЛИКВЕНТА)
 • 2001 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КОГНИТИВНЕ И КОНАТИВНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ АМОРАЛНОСТИ)
 • 2014 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2008 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2003 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1996 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1995 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОЛОГИЈА ЛИЧНОСТИ)
 • 2007 -  Psychoticism as a basic personality trait
  Educational Testing Service (ETS), Princetone, USA (предавање по позиву)
 • 2009 -  The Role of Intelligence, Neurocognitive Characteristics, and Personality in Posttraumatic Stress
  Department of Psychiatry and Behavioral Medicine, School of Medicine, Stanford, Palo Alto, California, USA (предавање по позиву)
 • 2013 -  Nove metode procene, metode analize i teme u psihologiji individualnih razlika
  Odeljenje za psihologiju, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (циклус предавања)
 • 1998 -  1999 -  Individual differences
  Univeristy of Sydney, Sydney, Australia (гостујући професор)
 • 1997 -  2008 - Међународна мрежа помоћи (ИАН), Београд  (Члан борда директора)
 • 2000 -  2003 - Центар за рехабилитацију жртава тортуре, Међународна мрежа помоћи (ИАН), Београд  (Директор програма)
 • 2004 -  2011 - Међународна мрежа помоћи (ИАН), Београд  (Руководилац одељења за истраживања)
 • 2014 -  Главни и одговорни уредник часописа "Психологија"  (чланство)
 • 2002 -  2005 - Међународна мрежа помоћи (ИАН), Београд  (Председник борда директора невладине организације "Међународна мрежа помоћи")
 • 2002 -  2005 - Treatment seeking and treatment outcomes in people suffering from posttraumatic stress following war and migration in the Balkans, European, FP5
  Међународна мрежа помоћи (ИАН), Београд (Руководилац одељења за психолошку процену субјеката у Србији )
 • 2005 -  2008 - Psychobiology of pоsttraumatic stress disorder (PTSD), European Commision, FP6
  Међународна мрежа помоћи (ИАН), Београд (Руководилац радних пакета "Психолошка процена" и "Обрада података")
 • 2005 -  2008 - Socio-Psychological Profile of Militant Extremists, USA
  Oregon University, Eugene (Координатор истраживачких активности за Србију)
 • 2006 -  2010 - Психолошки проблеми у контексту друштвених промена, емпиријско-теоријски пројекат
  Институт за психологију, Београд (Адаптација и стандардизација Векслерове скале интелигенције (WAIS-III))
 • 2003 -  2006 - Tешки облици криминала у Србији у условима транзиције: подпројект 2: тешка дела насиља; подпројект 3: организовани криминал
  Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд (Анализа података)
 • 2011 -  2014 - Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције, 179018
  Министарство за науку и технолошки развој (Руководилац пројекта)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑