Психологија

Курс:
Образовање лидера (осн.)
У оквиру предмета: Образовање лидера
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава • Теоријски приступ лидерству - лидерство као предмет проучавања бројних дисциплина; • Улоге лидера у променљивом свету (у различитим областима деловања – бизнис, предузетништво, култура, политика, наука, професија ...); • Теорије и стилови лидерства; • Стратегијско лидерство; • Улога моћи у лидерству (типови моћи и ефекти коришћења моћи) • Обука лидера. Практична настава • Лидерство у савременој пракси; • Стилови лидерства; • Лидерске вештине/компетенције – потребе и модели; • Лидерство и тим менаџмент; • Управљање обуком лидера (планирање, организовање, вођење,процењивање и контролисање); • Специфичности реализације обуке лидера.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за разумевање значаја и улоге лидера у различитим областима деловања, за креирање и примену адекватних образовних модела у процесу развоја лидерских компетенција.
Предуслови за полагање: нема услова
Облици наставе: предавања, вежбе, радионице, консултације, стручне посете / сусрети с праксом, истраживачки рад , учешће у огледним обукама
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Алибабић, Ш., (2002), Теорија организације образовања одраслих, ИПА, Филозофски Факултет, Београд;
Covey, S., (2002), Принципи успешног лидерства, Грмеч-Привредни преглед, Београд;
Адижес, И., ( 2004), Стилови доброг и лошег управљања, Адижес, Нови Сад;
Милисављевић, М., (2005), Савремени стратегијски менаџмент, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд
Jarvis, P., (2003), Поучавање, Андрагошки центар, Загреб;
Toмсон, Р., (2000), Вештина руковођења, Цлио, Београд.
↑↑↑