Психологија

Курс:
Увод у филозофију и критичко мишљење (осн.)
Предавачи: др Љиљана Раденовићванредни професор
др Душко Прелевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Прва методолошка тема на овом предмету односи се на разликовање индукције и дедукције, у оквиру чега се детаљније обрађују појам и врсте индукције, подручја примене индукције и, посебно, њена улога у научним истраживањима. Друга тема, однос науке и метафизике, обухвата не само излагање критеријâ разграничења ове две области, него и функције које философија може имати у развоју науке: концептуализација и интерпретација научних појмова, усклађивање разних научних теорија, посредовање научних појмова и здравог разума итд.
Циљ изучавања курса: Кроз обраду две методолошке теме на овом предмету студенти треба да овладају разликом између основних облика закључивања, тј. стекну способност да их препознају, као и да овладају умећем препознавања философских садржаја у научним теоријама.
Предуслови за полагање: За пријављивање овог курса нема никаквих посебних услова, осим оних који су предвиђени Статутом (да је студент уписан на прву годину студија).
Облици наставе: На предавањима се градиво обрађује онако како је изложено у наставном плану.
План курса:

1. недеља
предавање - Природа филозофских проблема
(проф. др Живан Лазовић)
Литература: P. Stroson, “Analitička filozofija”, F. Waismann, “Kako shvatam filozofiju”, G. Ryle: “Filozofski argumenti”

2. недеља
предавање - Декартов став “Cogito ergo sum”
(доц. др Љиљана Раденовић)
Литература: Dekart, “Meditacije” 1 i 2, J. Hintika, “Cogito, ergo sum: Zaključak ili performativ”

3. недеља
предавање - Докази за божије постојање и природа спољашњег света
(доц. др Љиљана Раденовић)
Литература: Dekart, “Meditacije” 3, 4, 5, 6

4. недеља
предавање - Појмови a priori – a posteriori, нужно-контингентно, аналитичко-синтетичко
(доц. др Љиљана Раденовић)
Литература: E. Kant, “Kritika čistog uma – Uvod”, Kvajn, “Dve dogme empirizma”

5. недеља
предавање - Интуитивно сазнање
(доц. др Љиљана Раденовић)
Литература: G. Bealer: “A Priori”, B. Rasel, “O intuitivnom saznanju”

6. недеља
предавање - Детерминизам и слобода
(доц. др Љиљана Раденовић)
Литература: N. Sesardić, “Fizikalizam”, peto poglavlje

7. недеља
предавање - Филозофија и наука
(доц. др Љиљана Раденовић)
Литература: P. Frank, “Lanac koji povezuje znanost sa filozofijom”, V.H. Njutn-Smit, “Racionalna slika”

8. недеља
предавање - Филозофија и наука: филозофија посебних наука
(доц. др Љиљана Раденовић)
Литература: H. Rose i S. Rose: “Uvod”, H. Rose, “Kolonizacija društvenih nauka” (iz knjige “Avaj, jadni Darvin”)

9. недеља
предавање - Метод логичке анализе
(проф. др Живан Лазовић)
Литература: Ž. Lazović, “Bertrand Rasel: Dve prekretnice u empirizmu”, B. Rasel, “O denotaciji”

10. недеља
предавање - Reductio ad absurdum као филозофски и научни метод
(доц. др Љиљана Раденовић)
Литература: G. Ryle: “Filozofski argumenti”

11. недеља
предавање - Reductio ad absurdum као филозофски и научни метод
(доц. др Љиљана Раденовић)
Литература: P. Dijem, “Fizička teorija i eksperiment”, J. Lemon, “Reductio ad absurdum”

12. недеља
предавање - Логичке грешке и грешке у аргументацији
(доц. др Љиљана Раденовић)
Литература: Koen, Moris i Nejgel, “Logičke greške”, P.J. Hurley, “Informal Fallacies”

13. недеља
предавање - Припрема за испит
Литература и извори података:
Општа допунска литература
Чланци о логичким грешкама и парадоксима у P. Edwards, ed., The Encyclopedia of Philosophy, MacMillan, London, 1967. http://plato.stanford.edu/entries/self-reference/ http://plato.stanford.edu/entries/paradoxes-contemporary-logic/
↑↑↑