Психологија

Курс:
Одабране теме из статистике и психометрије (осн.)
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Александер Бауцалредовни професор
др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Лазар Тењовићдоцент
др Александар Зорићдоцент
др Оливер Тошковићванредни професор
др Данка Пурићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Квазиекспериментална истраживања и студије праћења–основе нацрта и кључни проблеми, основе теорије узорковања, анализа коваријансе, нелинеарни регресиони модели, анализа временских серија, каноничка корелациона анализа, структурално моделирање (SEM), робустне статистичке методе, статистичка анализа података добијених проучавањем индивидуалних случајева, теорија одговора на ставке (IRT теорија). Практична увежбавање примене поступака на примерима из психологије.
Циљ изучавања курса: Овладавање знањима о статистичким и психометријским поступцима који су неопходни за извођење психолошких истраживања у различитим областима и за конструкцију психолошких мерних инструмената.
Предуслови за полагање: Савладан садржај курса Психометрија.
Облици наставе: предавања, групни рад, индивидуални рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Основни принципи квазиексперименталних истраживања и студије праћења
- Типови квазиексперименталних истраживања; - Групни нацрти и експериментални нацрт на једном случају; - Дизајн и услови експеримента: лабораторијска наспрам примењених истраживања, аналогне наспрам клиничких студија, ефикасност наспрам ефективности.

1. недеља
вежбе - Креирање нацрта студије праћења (за евалуацију клиничког третмана или тренинга)
Креирање нацрта студије праћења (за евалуацију клиничког третмана или тренинга) - Процена и евалуација интервенција (методе поређења; типови исхода који се евалуирају; ширина и дубина промена; карактеристике третмана; процена током третмана; процена током праћења – follow-up процена); - Типови квазиексперименталних истраживања; - Групни нацрти и експериментални нацрт на једном случају.

2. недеља
предавање - Основе теорије узорковања
- Популација и узорак; - Најпознатије класе узорака; - Случајни узорци; - Узорачке и неузорачке грешке; - Величина узорка; - Методи оптимализације узорачких планова.

2. недеља
вежбе - Проблеми у практичној реализацији узорка
- Стратификација, вишеетапни и вишефазни узорци, кластерски узорци; - Примери различитих грешака у закључивању које настају као последица неадекватних узорака

3. недеља
предавање - Анализа коваријансе
- Услови и разлози примене; - Основне претпоставке.

3. недеља
вежбе - Анализа коваријансе
Анализа коваријансе: практична примена анализе коваријансе у статистичком програму на примерима из психологије

4. недеља
предавање - Нелинеарни регресиони модели
- Услови и разлози примене, - Основне претпоставке.

4. недеља
вежбе - Нелинеарни регресиони модели
Нелинеарни регресиони модели: практична примена линеарних и нелинеарних регресионих модела у статистичком програму на примерима из психологије

5. недеља
предавање - Анализа временских серија
- Адитивни и мултипликативни модел временске серије; - Основне технике анализе, декомпозиције и прогнозирања временских серија; - Предности и мане појединих техника.

5. недеља
вежбе - Анализа временских серија
- Организација и анализа података временских серија традиционалним техникама помоћу статистичког програма; - Примена АРИМА и X11 АРИМА модела помоћу статистичког прогама на примерима из психологије;

6. недеља
предавање - Каноничка корелациона анализа
- Основни модел; - Услови примене; - Тестови статистичких хипотеза и интерпретација исхода; - Анализа препокривања; - Илустративни примери из психологије индивидуалних разлика и клиничке психологије.

6. недеља
вежбе - Каноничка корелациона анализа:практична примена
Каноничка корелациона анализа:практична примена у статистичком програму на примерима из психологије

7. недеља
предавање - Структурално моделирање 1
- Основни принципи тестирања хипотеза о каузалним везама у оквиру корелационог нацрта; - Услови примене; - Дефинисање модела за податке; - Илустративни примери из психологије индивидуалних разлика и клиничке психологије;

7. недеља
вежбе - Структурално моделирање 1:практична примена
Структурално моделирање 1:практична примена у статистичком програму на примерима из психологије (припрема података, различити програми који омогућавају примену структуралног моделирања, примена анализе на конкретне податке)

8. недеља
предавање - Структурално моделирање 2
- Индекси подесности модела; - Интерпретација исхода примене модела на податке; - Примери коришћења структуралног моделирања у психологији.

8. недеља
вежбе - Структурално моделирање 2:практична примена
Структурално моделирање 2: практична примена у статистичком програму на примерима из психологије (принципи интерпретације исхода)

9. недеља
предавање - Робустне статистичке методе за оцењивање параметара
Робустне статистичке методе за оцењивање параметара локације (централне тенденције) и скале (распршења) у униваријационом случају: - Робустни и неробустни параметри; - Робустни и неробустни оценитељи; - Преглед робустних оценитеља параметара локације и скале; - Поступци за откривање несагласних резултата (аутлајера);

9. недеља
вежбе - Робустне статистичке методе за оцењивање параметара
Робустне статистичке методе за оцењивање параметара локације и скале у униваријационом случају: практична примена у статистичком програму на примерима из психологије – упоредна примена робустних и неробусних поступака

10. недеља
предавање - Робустне статистичке методе за оцењивање повезаности
Робустне статистичке методе за оцењивање повезаности двеју варијабли: - Робустни и неробустни оценитељи; - Преглед робустних оценитеља корелације; - Поступци за откривање несагласних резултата (аутлајера) у биваријационом случају.

10. недеља
вежбе - Робустне статистичке методе за оцењивање повезаности двеју варијабли
Робустне статистичке методе за оцењивање повезаности двеју варијабли: практична примена у статистичком програму на примерима из психологије – упоредна примена робустних и неробусних поступака

11. недеља
предавање - Статистичка анализа података за једног испитаника
Статистичка анализа података добијених интензивним испитивањем једног испитаника или у студијама праћења индивидуалних случајева: - Могућности примене експерименталног и статистичког приступа у испитивању индивидуалних случајева; - Основни принципи статистичке анализе података добијених у испитивању индивидуалних случајева; - Познати примери експерименталних студија индивидуалних случајева у психологији.

11. недеља
вежбе - Примена статистичке анализе података на једном испитанику
Примена статистичке анализе података на једном испитанику помоћу статистичког прогама: примери из психологије

12. недеља
предавање - Теорија одговора на ставке (ТОС/IRT)
- Основне претпоставке ТОС (IRT); - Улога ТОС (IRT) у конструкцији психолошких мерних инструмената; - Некомплетан дизајн са делимичним преклапањем (употреба ТОС /IRT у раду са недостајућим подацима ); - Једнопараметарски, двопараметарски и тропараметарски модели - Примери употребе ТОС/IRT; - Индекси фитовања.

12. недеља
вежбе - Практична примена ТОС/IRT
Практична примена ТОС/IRT: практичан рад на припреми података, различити програми који омогућавају примену ТОС/IRT, примена анализе на конкретне податке и интерпретација резултата

13. недеља
предавање - Теорија одговора на ставке (ТОС/IRT)) и класична тестовна теорија (КТТ/CTT)
Теорија одговора на ставке (ТОС/IRT)) и класична тестовна теорија (КТТ/CTT): упоредна анализа

13. недеља
вежбе - Теорија одговора на ставке (ТОС/IRT)) и класична тестовна теорија (КТТ/CТТ)
Теорија одговора на ставке (ТОС/IRT)) и класична тестовна теорија (КТТ/CТТ): упоредна анализа на примеру једног психолошког теста или упитника
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Зечевић, Т., Ковачевић, М., & Ковачевић, М. (1991). Теорија узорака и планирање експеримента, Београд: Економски факултет (од 1. до 9. поглавља)
Ковачић, З. (1998). Анализа временских серија, Београд: Економски факултет.
Фајгељ, С. (2005). Психометрија, Београд: Центар за примењену психологију.
Фајгељ, С. (2005). Методе истраживања понашања (поглавља III и VII). Београд: Центар за примењену психологију.
Тењовић, Л. (2002). Статистика у психологији – приручник, Београд: Центар за примењену псдихологију.
Општа допунска литература
Ковачић, З. (1993). Мултиваријациона Анализа, Београд, Економски факултет.
Winer, B.J. (1970). Statistical principles in experimental design, London: McGraw-Hill Inc.(поглавље 11).
Cohen, J., & Cohen, P. (1975). Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences, New Jersey: LEA Publishers (Поглавља 6, 8,9,11).
↑↑↑