Психологија

Курс:
Медији и образовање (осн.)
У оквиру предмета: Медији и образовање
Предавачи: др Саша Дубљаниндоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Комуникација, масовна ком. и образовање. Семиотичко-лингвистичке релевантности ком. (знак, значење, кодови, информација, порука и знање). Неверб. ком. и презентативни кодови. Језик и култура говора. Језик и култура писања. Развој писма и ширење писмености. Вештине верб. и неверб. ком. деце. Медији и концепције медијског образовања. Медијско-образовна анимација. Деца и млади као публика која се образује. Педагошка функција новинара. Амбивалентни карактер употребе медија. Практична настава: Дидактичко-методичке особености употребе појединих медија у об. деце. Об. на даљину и елек. об. Елек. учионице и методички захтеви рада. Медијска и комјутерска писменост. Интернет и виртуелно об. од. Виртуелни универзитети, елек. каталози, базе података, и сл. Развој online об. Теоријске основе елек. учења. у online окружењу. Облици трансмисије знања и интеракција у електронски подржаним курсевима. Online об. вештине.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања и вештина ради васпитно-образовног деловања у унапређењу културе комуницирања и употребе медија у образовању деце и младих.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања; семинарске вежбе (радионице); рад у рачунској учионици; интерактивна настава; консултације и индивидуални рад са студентима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бригс, А. (2005) Увод у студије медија, Клио, Београд
Зиндовић-Вукадиновић, Г. (1994) Визуелни језик медија, Институт за педагошка истраживања, Београд
Јанићијевић, Ј.(2000) Комуникација и култура, Издавачка књижарница З.С., Нови Сад
Качавенда Радић, Н. (2007) Комуникација и медији – андрагошко интересовање, Образовање одраслих за економију знања, Хрв.андр. друштво, Загреб
Комуникација и медији, (2004) Учитељски факултет, Јагодина
Лоример, Л.(1998) Масовне комуникације, Клио, Београд
Мандић, П. Мандић, Д. (1997) Образовна информациона технологија, Учитељски факултет, Београд
Образовање и масовне комуникације (1993), МПРС, Београд
Радојковић, М., Милетић, М., (2005) Комуницирање, медији и друштво, Стилос, Нови Сад
↑↑↑