Психологија

Курс:
Неуропсихологија (осн.)
У оквиру предмета: Неуропсихологија
Предавачи: др Драган Павловићредовни професор
др Надежда Крстићредовни професор
др Александра Павловићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: а. Мождане основе психичких процеса и понашања, б. Функционална кортикална и супкортикална организација мозга и церебрална асиметрија, в. Улога кортикалних режњева у психичким функцијама, г. Мождани механизми говора, опажања, памћења, пажње, емоција и егзекутивних функција, д. Когнитивни развој и когнитивно старење, ђ. Симптоми и синдроми који настају услед фокалних и дифузних можданих оштећења, е. Развојни неуропсихолошки поремећаји, з. Неуропсихологија психијатријских поремећаја, з. Принципи и поступци неуропсихолошке процене, и. Пластичност људског мозга, опоравак функција после можданих лезија и неуропсихолошка рехабилитација
Циљ изучавања курса: Упутити полазнике у кључна сазнања о можданим основама психичких процеса, симптоме и синдроме можданих оштећења, основне поступке неуропсихолошке процене и главне приступе у терапији поремећаја насталих услед можданих оштећења.
Предуслови за полагање: Предвиђен Статутом Филозофског факултета у Београду
Облици наставе: Предавања и демонстрације неких неуропсихолошких метода и техника у клиничком окружењу.
План курса:

1. недеља
предавање - ПРЕДМЕТ И ГЛАВНИ ТОКОВИ РАЗВОЈА НЕУРОПСИХОЛОГИЈЕ
1. Предмет неуропсихологије 1. 1. Приступи у проучавању биолошких основа психичких процеса и место неуропсихолошког приступа 1. 2. Предмет неуропсихологије 2. Главни токови развоја неуропсихологије 2. 1. Историјат развоја неуропсихологије 2.2. Клиничка, експериментална, когнитивна и развојна неуропсихологија 2.3. Модерни правци развоја: функционална неуро-визуализација, психометријски и клинички приступи

2. недеља
предавање - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ФУНКЦИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МОЗГА
1. Развој и структура људског мозга (посебно кортикалних структура) 1. 1. Преглед филогенетског и онтогенетског развоја људског мозга, 1. 2. Структура људског мозга: ћелијска градја, кортикални слојеви, колоне, кортикални системи 1.3. Анатомска организација кортекса: хемисфере и режњеви, најважније анатомске везе међу појединим областима мозга 1.4 Неуротрансмитери, неуромодулатори, хормони и њихови рецептори 2. Модели функционалне организације мозга, посебно кортекса 2. 1. Три основна функционална блока мозга -теорија А. Р. Лурије 2. 3. Модели функционалне организације кортекса

3. недеља
предавање - МОЖДАНА АСИМЕТРИЈА: АНАТОМСКА И ФУНКЦИОНАЛНА АСИМЕТРИЈА
1. Еволуција асиметрије мозга код човека и других животиња и појава рукости 2. Морфолоска и биохемијска асиметрија људског мозга и медјухемисферне везе 3. Полне и индивидуалне разлике у мозданој асиметрији 4. Савремени приступи специјализацији хемисфера 4. Испитивања функционалне асиметрије мозга код особа са интактним мозгом 5. Асиметрија мозга код код особа са можданим оштећењима 6. Синдроми дисконекције – прекида веза измедју мозданих хемисфера

4. недеља
предавање - ФУНКЦИЈЕ ОКЦИПИТАЛНИХ И ПАРИЈЕТАЛНИХ РЕЖЊЕВА КОРТЕКСА; ПОРЕМЕЋАЈИ
1.1 Основе анатомске поделе окципиталног кортекса и кључне анатомске везе 1.2 Главна теоријска становишта о функцијама окципиталних режњева 1.3 Преглед поремећаја који настају услед оштећења окципиталних режњева 2.1 Основе анатомске поделе паријеталних режњева кортекса и кључне анатомске везе 2.2 Главна теоријска становишта о функцијама паријеталних режњева и разликама у функцијама паријеталних режњева у левој и десној хемисфери 2.3 Преглед главних симптома и поремећаја који настају услед оштећења паријеталних режњева

5. недеља
предавање - ФУНКЦИЈЕ ТЕМПОРАЛНИХ И ЧЕОНИХ РЕЖЊЕВА КОРТЕКСА; ПОРЕМЕЋАЈИ
1.1 Основе анатомске поделе темпоралних режњева кортекса и кључне анатомске везе 1.2 Главна теоријска становишта о функцијама темпоралних режњева и разликама у функцијама темпоралних режњева у левој и десној хемисфери 1.3.Преглед главних симптома и поремећаја који настају услед оштећења темпоралних режњева 2.1 Основе анатомске поделе чеоних режњева кортекса и кључне анатомске везе 2.2 Главна теоријска становишта о функцијама чеоних режњева и разликама у функцијама чеоних режњева у левој и десној хемисфери 2.3 Преглед главних симптома и поремећаја који настају услед оштећења чеоних режњева

6. недеља
предавање - СИНТЕТИЧКИ ПРЕГЛЕД МОЖДАНИХ ОСНОВА КОГНИТИВНИХ ФУНКЦИЈА I
1. Језик 2. Праксија и визуопросторно понасање

7. недеља
предавање - СИНТЕТИЧКИ ПРЕГЛЕД МОЖДАНИХ ОСНОВА КОГНИТИВНИХ ФУНКЦИЈА II
Памћење

8. недеља
предавање - СИНТЕТИЧКИ ПРЕГЛЕД МОЖДАНИХ ОСНОВА КОГНИТИВНИХ ФУНКЦИЈА III
Егзекутивне функције Емоције

9. недеља
предавање - РАЗВОЈНА НЕУРОПСИХОЛОГИЈА I
1. Сазревање мозга и психицки развој (процеси и етапе церебралног сазревања, могуцности и ограницења у повезивању догадјаја у церебралном развоју са реализацијом нових облика понасања) 2. Утицај средине на церебрални развој (истразивања ефеката депривације, експерименталне студије, неуроконструктивистицке теорије) 3. Когнитивни развој и когнитивно старење

10. недеља
предавање - РАЗВОЈНА НЕУРОПСИХОЛОГИЈА II
4. Патолошки церебрални развој, пластичност и опоравак (интраутерине малформације, ране церебралне лезије, фактори који детерминишу секвеле озледа, пластичност и вулнерабилност) 5. Развојни неурокогнитивни поремећаји (дефиниција појма, категорије и њихове границе, основно облици) 6. Основне карактеристике секвела стечених озледа мозга у детињству

11. недеља
предавање - НЕУРОПСИХОЛОГИЈА НЕУРОЛОШКИХ И ПСИХИЈАТРИЈСКИХ ОБОЉЕЊА
1. Неуролошки поремећаји: цереброваскулне болести, трауматске повреде мозга, епилепсије, тумори, инфекције мозга, болести покрета, дегенеративне болести, поремећаји спавања итд. 2. Неуропсихијатријски поремецаји: схизофренија и друге психозе, афективни поремећаји 3. Деменције: Алцхајмерова болест, Васкулне деменције, Деменција са Левијевим телима, Фронтотемпоралне деменције, остале деменције 4. Дејство психотропних супстанци 5. Функционисање мозга током психотерапије

12. недеља
предавање - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НЕУРОПСИХОЛОШКЕ ПРОЦЕНЕ
1. Неуролошки поремећаји: цереброваскулне болести, трауматске повреде мозга, епилепсије, тумори, инфекције мозга, болести покрета, дегенеративне болести, поремећаји спавања итд.

13. недеља
предавање - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НЕУРОПСИХОЛОШКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И ФОРЕНЗИЧКЕ НЕУРОПСИХОЛОГИЈЕ
1. Основни принципи неуропсихолошке процене и дијагностике 2. Неуробихевиорална процена 3. Неуропсихолошко тестирање: преглед релевантних тестова и батерија 4. Неуропсихолошке дијагнозе: когнитивна, неуроанатомска и етиолошка 5. Неуропсихолошки извештај 6. Спонтани опоравак и прогноза неуропсихолошких поремећаја 7. Неуропсихолошки приступи у лечењу болесника са оштећењима мозга 8. Основе форензичке неуропсихологије
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Гордана Оцић (1998, или неко новије издање), Клиничка неуропсихологија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства;
Драган Павловић (2003), Дијагностички тестови у неуропсихологији, Београд (одабрана поглавља)
↑↑↑