Психологија

Курс:
Психологија интелигенције (осн.)
У оквиру предмета: Психологија интелигенције
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: I. 1. Концепције интелигенције: историјски увод, имплицитне и експлицитне теорије; различите перспективе у концептуализацији и истраживању интелигенције; 2. Психометријски приступ: факторски модели структуре способности; г-фактор; концепт IQ-а; могућност мерења и повећања интелигенције; 3. Когнитивистички приступ: хронометријска истраживања и истраживања распона радне меморије; 4. Биолошки приступ: налази и хипотезе о физиолошким и анатомским основама интелигенције; 5. Контекстуално-системски приступ: опште одлике; Стернбергова и Гарднерова теорија; вишеврсне неакадемске интелигенције; 6. Интелигенција, креативност и стваралачке способности II. Примена психологије интелигенције: 1. У образовању; 2. У свету рада; 3. У клиничкој психологији
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са кључним конструктима психологије способности, различитим моделима структуре интелигенције и налазима о њеним когнитивним и биолошким основама; подстицање критичког, етичног и флексибилног приступа проблему процене способности
Предуслови за полагање: Психологија индивидуалних разлика, Психологија памћења и мишљења, Психометрија, Развојна психологија
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ajzenk, H. (1991). Da li je pojam inteligencije koristan ili beskoristan?, Psihologija, br. 3-4, 195-207
Horn, Dž. (1991). Uspon i pad ljudskih sposobnosti, Psihologija, br. 3-4, 25-46.
Howe, M.J.A. (1997). IQ pod znakom pitanja - istina o inteligenciji (str. 11-25, 27-47, 49-73, 169-171). Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
Gardner, H., Kornhaber, M. L. & Wake, W.K. (1999). Inteligencija – različita gledišta (2, 3. i 7 poglavlje). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Džensen, A. (1991). Spirmanov g-faktor: veze između psihometrije i biologije, Psihologija, 3-4, 167-193
Kovač-Cerović, T. (1990). Nova potraga za inteligencijom, Psihologija, 3-4, 93-107.
Stankov, L. (1991). Savremene perspektive u istraživanju inteligencije, Psihologija, 3-4, 13-24.
Sternberg, R. (1991). Ka trojnoj teoriji ljudske inteligencije, Psihologija, 3-4, 127-160.
Sternberg, R. J., Kaufman, J. C. (1998). Ljudske sposobnosti, Psihologija u svetu, VII ( 1-2), 3-21.
Zarevski, P. (2000). Struktura i priroda inteligencije (odabrana poglavlja). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Sternberg, R. i Lubart, T. (2001). Pojam kreativnosti: stanovišta i paradigme. Psihologija u svetu, VI (2-3), 89-101.
Plaker, Dž. A., Renzuli, Dž. S. (1999). Psihometrijski pristupi istraživanju čovekovog stvaralaštva (prevedeno poglavlje iz: R.J. Sternberg (Ed.), Handbook of Creativity (pp. 35-61). Cambridge.
Magyari-Beck, I. (2002). Šta je kreatologija? Psihologija u svetu, VII (1-2), 22-28.
↑↑↑